Juozas Balčikonis. Panevėžys. 1920 m. Maironio lietuvių literatūros muziejus, MLLM F1 17367

Lietuvių kalbos puoselėtojas iš Ramygalos krašto: Juozui Balčikoniui – 135

1885 m. kovo 24 d. Pranciškaus ir Marijonos Balčikonių šeimoje Ėriškiuose (Panevėžio r.) gimė būsimasis kalbininkas, pedagogas, vertėjas, redaktorius Juozas Balčikonis. Jis lankė už kelių kilometrų nuo namų buvusią Ramygalos rusišką pradinę mokyklą. Baigęs Panevėžio realinę mokyklą (dabar – Juozo Balčikonio gimnazija), kalbininko Jono Jablonskio (1860–1930) paskatintas, 1906–1911 metais studijavo Petrapilio (dabar – Sankt Peterburgo valstybinis) universiteto Istorijos-filologijos fakulteto Slavistikos skyriuje. Universitete susipažino su būsimu kalbininku, baltistikos mokslo kūrėju Kazimieru Būga (1879–1924), lietuvių filologu, etnologu, archeologu Eduardu Volteriu (1856–1941), į lietuvių kalbą vertė populiarias knygeles, įsitraukė į spaudos darbą. Grįžęs į Vilnių, įsidarbino laikraščių „Viltis“, „Šaltinis“ redakcijose, mokytojavo Vilniaus gimnazijoje, aktyviai dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos veikloje. Kartu su J. Jablonskiu, K. Būga ir kitais įsitraukė į lietuvių kalbos norminimo darbą. Tarpininkaujant Gabrielei Petkevičaitei-Bitei (1861–1943), taisė kalbą ir parengė spaudai Julijono Lindės-Dobilo (1872–1934) romaną „Blūdas“.

Pirmojo pasaulinio karo metais atsidūrė Voroneže. Lietuvių politiko, visuomenės veikėjo, teisininko Martyno Yčo (1885–1941) pastangomis Voroneže įkurtose mergaičių ir berniukų gimnazijose J. Balčikonis dėstė lietuvių ir lotynų kalbas.

1918 m. grįžęs į Panevėžį, J. Balčikonis paskiriamas pirmosios Lietuvos švietimo istorijoje lietuviškos gimnazijos direktoriumi ir buvo juo iki 1920 m. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir iškilus mokytojų rengimo būtinybei, Panevėžyje 1919 m. įkurta mokytojų seminarija. Jos direktoriumi paskirtas J. Balčikonis rūpinosi ir seminarijos kūrimosi reikalais. Šioje švietimo įstaigoje dėstė lietuvių kalbą, literatūrą, kalbos dėstymo metodiką, vadovavo pedagoginei praktikai, su mokiniais vertė grožinę literatūrą, vadovavo mokinių saviveiklai, skaitė bitininkystės kursus. Seminarijai vadovavo iki 1924 m.

J. Jablonskiui rekomendavus, J. Balčikonis išvyko į Kauną, kur 1924–1931 metais Lietuvos universitete dėstė bendrąjį lietuvių kalbos kursą. J. Balčikoniui buvo suteiktas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų ir Teologijos–filosofijos fakultetų docento laipsnis. 1944–1960 m. dėstė Vilniaus universitete, 1944–1950 m. buvo Lietuvių kalbos katedros vedėju, 1944–1952 m. – Lietuvių kalbos instituto direktoriumi, nuo 1946 m. – LSSR Mokslų akademijos nariu. 1944 m. J. Balčikoniui suteiktas Vilniaus universiteto profesoriaus laipsnis.

J. Balčikonis daugiausia nusipelnė lietuvių leksikografijai. Iš K. Būgos perėmęs žodyno kartoteką, organizavo žodyno rengimą, su talkininkais rinko žodžius. 1930–1952 m. buvo „Lietuvių kalbos žodyno“, kurio pirmasis tomas išėjo 1941 m., vyriausiuoju redaktoriumi. J. Balčikonis buvo vienas iš „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ (1954) redaktorių.

Jis rinko Lietuvos vietovardžius, tautosaką, paskelbė straipsnių literatūrinės kalbos norminimo klausimais, išvertė užsienio autorių pasakų, parašė eilėraščių. Savo kūrinius ir vertimus periodikoje pasirašinėjo J. Bajoro, J. Bijūnėlio, Esero, Molio Motiejaus ir kitais slapyvardžiais.

J. Balčikonis mirė 1969 m. vasario 5 d. Vilniuje, palaidotas tėviškėje.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų J. Balčikonio verstų, redaguotų, parengtų knygų sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge. Kai kurias knygas galima skaityti ir portale www.epaveldas.lt.

Andersen, Hans Christian. Rinktinės Anderseno pasakos / vertė J. Balčikonis. 2-as leid. Kaunas, 1923. 409, [2] p. : iliustr.

Bałucki, Michał . Aukso dievaičiai = Grube ryby / vertė J. Balčikonis. Vilnius, 1908. 100 p.

Grimm, Jacob, Grimm, Wilhelm. Brolių Grimų pasakos. T. 2 / vertė J. Balčikonis. 2-asis leid. Kaunas, 1938. 334 p.: iliustr.

Hauff, Wilhelm. Aleksandrijos šeikas ir jo vergai / vertė J. Balčikonis. 3-asis leid. Chicago [1963?]. 93 p.: iliustr.

Lietuvių kalbos žodynas. T. 1 / redagavo J. Balčikonis. Vilnius, 1941. XXIV, 1008 p.

Mūsų kalba : „Lietuvos mokyklos“ priedas / redakcinė komisija: Juozas Balčikonis, Pranas Dovydaitis, Adomas Jakštas, Antanas Vireliūnas . Kaunas, 1925–1927.

Valančius, Motiejus. Raštai : Vaikų knygelė; Paaugusių žmonių knygelė; Palangos Juzė; Antano Tretininko pasakojimas / redagavo ir žodynėlį pridėjo J. Balčikonis. Kaunas, 1931. VIII, 487 p.

Verne, Jules. Aplink žemę per 80 dienų / vertė J. Balčikonis. 2-asis leid. Kaunas, 1937. 314, [3] p. : iliustr.

Balčikonis, Juozas. Prakalba // Andersen, Hans Christian. Rinktinės Anderseno pasakos. Voronežas, 1918, p. III.

Balčikonis, Juozas. Žodis antrajam leidimui // Petkevičius, Merkelis. 1598 metų Merkelio Petkevičiaus katekizmas. 2-asis leid. (fotogr.). Kaunas, 1939, p. III-IV.

Rengiant informaciją naudotasi Vytauto Baliūno straipsniu „Juozas Balčikonisׅ“, publikuotu knygoje „Ramygala“ (Vilnius, 2016), Živilės Zavadskytės-Zakarauskienės straipsniu „Balčikonis Juozas“, publikuotu 51-ajame leidinio „Knygotyra“ tome (Vilnius, 2008) ir Vilniaus apskrities kraštotyros portalu „Vilnijos vartai“ (http://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/juozas-balcikonis/).

Kviečiame domėtis!

Galerijoje – leidinių viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius