Poetas, žurnalistas, redaktorius, pedagogas Kazys Zupka-Kecioris. Iš: Ateitis, 1936, nr. 1

Poetui romantikui iš Zatūniškių vienkiemio Kaziui Zupkai-Kecioriui – 110

Šiemet minime poeto, pedagogo, redaktoriaus, žurnalisto Kazio Zupkos-Keciorio 110-ąsias gimimo metines. K. Zupka-Kecioris gimė 1911 m. sausio 13 d. (pagal seno stiliaus kalendorių 1910 m. gruodžio 31 d.) Zatūniškių vienkiemyje (Vadoklių sen., Panevėžio r.), gausioje pasiturinčių ūkininkų Petro Zupkos-Keciorio ir Veronikos Murmokaitės-Zupkienės-Keciorienės šeimoje. K. Zupka-Kecioris mokėsi Vadoklių pradinėje mokykloje, Ramygalos ir Raguvos progimnazijose. Besimokydamas Panevėžio gimnazijos paskutinėje klasėje, pradėjo rašyti eilėraščius. 1927 m. įstojęs į Kauno kunigų seminariją, kuriai tuomet vadovavo Maironis, reiškėsi ne vien kaip poetas, bei ir kaip publicistas. Tuo metu seminarijoje studijavo ir daugiau kuriančių žmonių, su kuriais bendravo K. Zupka-Kecioris ir kurie turėjo reikšmės jo tobulėjimui. Tai jo kurso draugai – poetas Mykolas Linkevičius (1909–1941), kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas Stasys Būdavas (1908–1966). Neabejotiną įtaką K. Zupkos-Keciorio požiūriui į pasaulį ir jo reiškinius, literatūriniam skoniui turėjo iškilieji  seminarijos dėstytojai kunigas, profesorius Maironis (1862–1932), kunigas, docentas Morkus Morkelis (1893–1957) ir kt. Tačiau, mirus Maironiui, naujoji seminarijos vadovybė ne taip palankiai vertino klierikų literatūrinius bandymus. Pasklidus kalboms, kad klierikai K. Zupka-Kecioris ir M. Linkevičius nebus įšventinti į kunigus, jie, pasitarę su Juozu Tumu-Vaižgantu (1869–1933), išstojo iš seminarijos.

1931–1936 m. K. Zupka-Kecioris Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir filosofijos fakultete studijavo lituanistiką ir germanistiką, priklausė studentų ateitininkų meno draugijai „Šatrija“. Nuo 1937 m. jis buvo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu. Baigęs universitetą, mokėsi Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokykloje. Jam buvo suteiktas artilerijos atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis.

K. Zupka-Kecioris dirbo žurnalų „Naujoji Romuva“, „Karys“ redakcijose, redagavo moksleivių ateitininkų žurnalą „Ateitis“, Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokyklos kariūnų ir aspirantų žurnalą „Kariūnas“.

Nuo 1938 m. ir po Antrojo pasaulinio karo mokytojavo Kauno dailiųjų amatų mokykloje, nuo 1951 m. – Kauno žemės ūkio technikume. 1956 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą.

Nuo 1974 m. jis gyveno netoli savo tėviškės, Vadoklių apylinkėse, bitininkavo.

1955 m. buvo vedęs Reginą Petrauskaitę, turėjo sūnų Faustą.

K. Zupka-Kecioris apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu.

Mirė 1999 m. birželio 18 d. Kaune, palaidotas Vadokliuose.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų K. Zupkos-Keciorio parašytų knygų ir kūrybos, publikuotos rinkiniuose bei žurnaluose sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge. Kai kuriuos leidinius galima skaityti portale www.epaveldas.lt

Kazio Zupkos-Keciorio parašytų knygų ir kūrybos, publikuotos rinkiniuose bei žurnaluose sąrašas (pdf)

Rengiant informaciją naudotasi straipsniu „Kecioris-Zupka Kazys“, publikuotu 4-ajame knygos „Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953 tome (Vilnius, 2020), straipsniu „Poetas, pedagogas, redaktorius Kazys Zupka-Kecioris“, publikuotu knygoje „Jotainiai“ (Kaišiadorys, 2014), Ričardo Venckaus straipsniu „Iš prieškario poetų būrio (Kaziui Zupkai-Kecioriui – 110), publikuotu interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“: https://www.bernardinai.lt/2020-03-18-is-prieskario-poetu-burio-kaziui-zupkai-kecioriui-110/.

Galerijoje – leidinių viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius