Knygnešys, 1864–1904. [T.] 2 / red. P. Ruseckas. Kaunas, 1928. 320 p. : iliustr., portr.

Objekto panaudojimo teisės: PD (Public Domain)

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atsiminimai apie spaudos draudimo laikmetį

Iš Rokiškio rajono kilęs spaudos darbuotojas, knygnešystės tyrinėtojas, atsiminimų rinkinio „Knygnešys, 1864–1904“ redaktorius Petras Ruseckas (1883–1945) pristatydamas šią knygą, rašė: „Vienas garbingiausių mūsų naujosios istorijos įvykių, tai kova dėl spaudos atgavimo, sykiu gi ir kova dėl mūsų kultūros, tradicijų, tautos dvasios išlaikymo. Ta kova, kuri įpynė gražų garbės vainiką į mūsų istoriją, kainavo mums begalę vargo, daug žmonių aukų, daugybę turto. Tai brangiausias Lietuvos praeities bei istorijos lapas, kokio jokia tauta neturi.“

Ant šio istorijos lapo užrašytas ir rašytojos, knygnešės, daraktorės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas. Apie draudžiamos spaudos gabenimą G. Petkevičaitė-Bitė pasakojo: „ <…> tuoj nurašiau į Tilžę, kad man atsiųstų spaudinių į Immerzatą (Prūsų pasieny smuklė) sugalvota pavarde, pareikalavimui. <…> Anais laikais Klaipėdos krašto smuklėse galima buvo gauti visokių gardėsių. Užsakėm išvirti šokolado, pripirkau saldainių ir ėmiau vaišinti visus svetelius. Bevaišindama ir besivaišindama nubėgdavau į paštą, kuris buvo antrame trobos gale, paimdavau po pluoštą atsiųstų spaudinių ir paeiliui apsikrovėm visos keturios (G. Petkevičaitė-Bitė, Marija ir Stefanija Ruščicaitės, Bronislava Bilevičiūtė – I. Mažylytės pastaba) tais raštais, slėpdamos juos po rūbais į tam tyčia paruoštus maišelius, kojines, kišenes, kad tik nebūtų matyti oro pusėje. <…> Šitaip pasisekus gerą pluoštą literatūros namo parsigabenti, ėmiau kas vasarą traukti Palangon. <…> Šiokiais ir kitokiais keliais man raštus gabenant, juos platinant, gyvu žodžiu raginant žmones susiprasti, tais laikais, kada visa šalis miegote miegojo, nepaliesta nė mažiausio rūpesčio savo likimu, savo kultūra, visa kuo, ką privalėtų branginti, dėl ko kovoti, mano veikimas paslaptimi likti negalėjo. Netrukau pajusti turinti neprašytų globėjų, iš pasalų sekančių kiekvieną mano žingsnį.“ (Iš: Knygnešys, 1864–1904. [T.] 2. Kaunas, 1928, p. 116–134)

Šiuos ir kitus G. Petkevičaitės-Bitės atsiminimus apie spaudos draudimo laikmetį, draudžiamos spaudos platinimą rasite leidiniuose, saugomuose Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų fonde. Kai kuriuos leidinius galima skaityti portale epaveldas.lt.

Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Iš mūsų vargų ir kovų. Kaunas, 1927. 133, [1] p.: iliustr.

Biržiška, Vaclovas. Medžiaga lietuvių spaudos uždraudimo istorijai. Martyno Jankaus archyvas. [G. Petkevičaitės-Bitės laiškas] // Tauta ir žodis. Kn. 6. Kaunas, 1930, p. 422.

Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Atsiminimai // Knygnešys, 1864–1904. [T.] 2. Kaunas, 1928, p. 116–134.

Slavinskaitė, M. Pas Tautos Motinėlę – Bitę Petkevičaitę // Mokslo dienos, 1939, nr. 4, p. 202–204.

Rašytoja G. Petkevičaitė-Bitė – prašo atitaisyti // Mokslo dienos, 1939, nr. 5/6, 3 p. (virš.).

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius