Neolituanai, Lietuvos kariuomenės savanoriai-kūrėjai, 1926 m. Sėdi iš kairės į dešinę: Jonas Karutis, Jurgis Kiaunė, Leonas Tuskenis; Stovi iš kairės į dešinę: Antanas Rukša, Alfonsas Koncė, Antanas Andriūnas, Henrikas Vaitkevičius. Iš: Lietuvių studentų tautininkų korporacija „Neo-Lithunia“, 1922–1964. Boston, 1965, p. 197

Kraštiečiui Alfonsui Koncei – 120

Prisiminkime kraštietį filologą, istoriką Alfonsą Koncę, kurio 120-ąsias gimimo metines minime šiemet. Jis gimė 1901 m. spalio 17 d. Rėkliuose (Panevėžio r.). Besimokydamas Panevėžio berniukų gimnazijos trečioje klasėje, įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Su Panevėžio atskiru batalionu dalyvavo Dauguvos fronto kautynėse. 1924–1928 metais studijavo humanitarinius mokslus Lietuvos universitete (dabar – Vytauto Didžiojo) Kaune, vėliau – istoriją ir ekonomiką Berlyno bei Leipcigo universitetuose. Studijų Kaune metais aktyviai dalyvavo tautinės lietuvių studentų korporacijos „Neo-Lithuania“ veikloje, o 1926–1927 metais buvo korporacijos valdybos sekretoriumi. A. Koncė buvo vienas iš lietuvių mokytojų tautininkų dr. J. Basanavičiaus sąjungos Kauno skyriaus steigėjų (įsteigtas 1927 m. lapkričio 26 d.).  Mokytojavo Kauno II-oje gimnazijoje, iki 1940 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne. Bendradarbiavo tęstiniame mokslo darbų leidinyje „Tauta ir žodis“, literatūros, mokslo, visuomenės ir akademinio gyvenimo žurnale „Židinys“, Lietuvos karininkų žurnale „Kardas“, daugiatomiam „Lietuvių kalbos žodynui“ užrašinėjo žodžius. 1950 m. apsigyvenęs Andoveryje (JAV), A. Koncė bendradarbiavo ten leidžiamuose tautinės minties lietuvių laikraštyje „Dirva“, JAV lietuvių politikos ir kultūros žurnale „Naujoji viltis“. 1992 m. A. Koncė išleido atsiminimų ir eilėraščių knygą „Laikynas“. Autorius 1992 m. birželio 26 d. JAV lietuvių laikraščio „Darbininkas“ numeryje tokį knygos pavadinimą paaiškino, kad dienoraštis – tai dienų aprašymai, o laikynas – tai įvairių įvykių per ilgesnį laiko tarpą fiksavimas.

A. Koncė mirė 1999 m. liepos 20 d.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų A. Koncės parašytų straipsnių, publikuotų įvairiuose leidiniuose sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti elektroninių paslaugų portale ibiblioteka.lt. Kai kuriuos leidinius galima skaityti ir portale www.epaveldas.lt

Koncė, Alfonsas. Kas jie? : Klaipėdiečiai, mažlietuviai, prūslietuviai ar prūsai? // Aidai, 1984, nr. 1, p. 55–57.

Koncė, Alfonsas. Senieji prūsai, popiežiai ir imperatoriai. Iliustr. // Naujoji viltis, 1985, nr. 18, p. 64–71.

Panevėžio ir Paystrės parapijų dainos / surašė A. Koncė // Tauta ir žodis, kn. 4, p. 573–606.

Koncė, Alfonsas. Chronologinės sistemos // Židinys, 1937, t. 26, nr. 12, p. 587–592.

Koncė, Alfonsas. Lietuvos nepriklausomybės atgavimo kelias ir savanoriai kūrėjai. Iliustr. // Lietuvių studentų tautininkų korporacija „Neo-Lithunia“, 1922–1964. Boston, 1965, p. 185–202.

Rengiant informaciją naudotasi biografijų žinyno „Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai“ I-uoju tomu (Vilnius, 1998), straipsniu „Lietuviškojo žodžio puoselėtojai (gimę 1490–1918), publikuotu Algimanto Liekio knygoje „Lietuvių spauda tėvynėje ir svetur“ (Kaunas, 1989), straipsniu „Savanoris žvelgia į praeitį ir tautos likimą“, publikuotu laikraščio „Darbininkas“ 1992 m. birželio 26 d. numeryje.

Galerijoje – leidinių viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius