Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 3 mokiniai ir mokytojai. 2-oje eilėje iš kairės 6-as K. Jasiukaitis. Panevėžys, 1934.06.14. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Petro Bliumo fondas F111-7

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Ieškojęs idealų ir raginęs dėl jų kovoti: rašytojui, publicistui, spaudos darbuotojui Konstantinui Jasiukaičiui – 140

Prieš 140 metų (1882 m.) balandžio 28 d. Laboruose (Pakruojo r.), smulkių valstiečių šeimoje gimė būsimasis prozininkas, dramaturgas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas Konstantinas Jasiukaitis. Lietuviškai skaityti ir rašyti išmoko kaimo daraktorių mokykloje. 1891 m. pradėjo mokytis Mintaujos (dabar Jelgava) gimnazijoje, priklausė slaptai lietuvių mokinių kuopelei „Vinco Kapso draugystė“. Dalyvavimas jos veikloje, aktyvus literatūrinis darbas suformavo K. Jasiukaičio demokratinę pasaulėžiūrą. Pirmuosius kūrinėlius „Stebuklingos žvakės“, „Du apšatalu“, pasirašytus Pamušio slapyvardžiu, K. Jasiukaitis parašė Mintaujoje. Jie publikuoti mėnesinio varpininkų laikraščio „Ūkininkas“ 1900 m. 6-ame numeryje ir 10-ame.

Pasipriešinęs tėvų norams ir atsisakęs stoti į kunigų seminariją, K. Jasiukaitis neteko materialinės tėvų paramos. Jam teko palikti gimnaziją ir ieškotis darbo. Nuo 1900 m. apsigyveno Šiauliuose, bajoro Jono Jakševičiaus šeimos namuose. Gyvendamas Šiauliuose, K. Jasiukaitis bendradarbiavo su Augustinu Janulaičiu, susipažino su Povilu Višinskiu, Žemaite, Jonu Biliūnu, būsimu advokatu Kazimieru Venclauskiu, Antanu Vireliūnu ir kitais to laikmečio veikėjais. Bute, kuriame gyveno, K. Jasiukaitis slėpė knygnešio Antano Rucevičiaus atvežtą lietuvišką spaudą, vėliau – pas Zubovus Gubernijos dvare, gabeno pas Vladą Putvinskį į Šilo Pavėžupio dvarą (Kelmės r.). Šiaulių laikotarpis (1900–1906 metai) K. Jasiukaičiui buvo kūrybiškai aktyvus – parašyta per 20 vaizdelių, apsakymėlių, kuriuose atskleista paprastų žmonių kova už geresnį gyvenimą, pasisakoma prieš skurdą, neteisybę.

K. Jasiukaitis bendradarbiavo laikraščiuose „Ūkininkas“, „Varpas“, „Lietuvos ūkininkas“, „Vienybė lietuvninkų“, „Darbininkų balsas“, „Skardas“, „Žarija“, 1905–1906 m. buvo „Naujosios Gadynės“ redaktoriumi, 1906 m. dirbo laikraščio „Vilniaus žinios“ redakcijoje. Pasirašinėjo slapyvardžiais Artojaus vaikas, Butėnas Petras, Laidokas, Pamušis, Riestaragis Kipšas ir kt.

Gyvendamas Vilniuje, įsitraukė į 1905 m. revoliucijos įvykius Lietuvoje. 1906 m. rugsėjo 18 d. areštuotas, kalintas. 1907–1912 m. gyveno Šveicarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje. Studijavo Fribūro, Briuselio universitetuose. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1915–1917 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1918 m. grįžo į Lietuvą, įsikūrė Panevėžyje. 1919 m. trejiems metams buvo išrinktas į pirmąją Panevėžio miesto atstovų tarybą. Dalyvavo kultūros draugijos „Aidas“ veikloje. 1922–1940 m. dirbo Panevėžio ligonių kasos direktoriumi. 1924–1926 m.  redagavo laikraštį „Panevėžio balsas“. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, K. Jasiukaitis gavo darbo Žemės ūkio banko Panevėžio skyriuje.

Buvo vedęs Larisą Gričmanovą, su kuria susilaukė sūnaus Konstantino, dukterų Valerijos ir Eugenijos.

K. Jasiukaitis mirė 1941 m. rugpjūčio 4 d. Utenoje.

Ant namo, kuriame K. Jasiukaičio šeima gyveno (dabar – Velžio kelias 21), kabo atminimo lenta.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų K. Jasiukaičio parašytų, redaguotų knygų, kūrinių, publikuotų įvairiuose leidiniuose, sąrašą. Leidinius galima užsisakyti elektroninių paslaugų portale ibiblioteka.lt, kai kuriuos jų – skaityti portale www.epaveldas.lt

Butkus, Petras. Ekskursija į Švediją / [redagavo G. Petkevičaitė, Konst. Jasiukaitis]. Panevėžys, 1924. 46, [1] p.

Jasiukaitis, Konstantinas. Alkani žmonės. Vilnius, 1908. 48 p.

Jasiukaitis, Konstantinas. Ant bulvaro ; Pamoka ; Dvarininkas Tauginas ; Tėvas Šaudyklė ; Kunigėlis. Šiauliai, 1914. 55 p.

Jasiukaitis, Konstantinas. Apysakos. Kn. 1: Motina ; Beprotė ; Kareivio pasakojimas ; Pas kryžių ; Pavasario aukos. Voronežas, 1918. 35 p.

Jasiukaitis, Konstantinas. Apysakos. Kn. 2: Ačiū tau Viešpatie … ; Žmogus ; Dvarininkas Tauginas ; Tėvas ; Kunigėlis ; Bulvare ; Pamoka ; Šaudyklė. Voronežas, 1918. 30 p.

Jasiukaitis, Konstantinas. Ašis. 2-as patais. leid. Vilnius, 1907. 16 p.

Jasiukaitis, Konstantinas. Duona! ; Basi vaikai ; Degtukai ; Senelis ; Ponaitis. Vilnius, 1905. [1], 27 p.

Jasiukaitis, Konstantinas. Pas kryžių. Vilnius, 1906. 15 p.

Panevėžio balsas : savaitinis politikos, ekonomijos, visuomenės ir literatūros laikraštis / redaktorius-leidėjas Stasys Liutkevičius. Panevėžys, 19241935. Red.: Konst. Jasiukaitis, 1924, bal. 3 (Nr. 5)-1926, saus. 28 (Nr. 4). Leidėjai: K. Jasiukaitis, 1924, bal. 3 (Nr. 5)-geg. 1 (Nr. 9).

Franko, Ivan. Pats kaltas / vertė Konstantinas Jasiukaitis // Apsakymėliai. Vilnius, 1905. P. 69–85.

Gebhart, Émile. Paskutinė Judos naktis / vertė Konstantinas Jasiukaitis // Apsakymėliai. Vilnius, 1905. P. 51–68.

Jasiukaitis, Konstantinas. Ponaitis : [feljetonas] // Deklamatorius. Chicago, 1911. P. 157–161.

Rengiant informaciją naudotasi Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus žinynu „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904“ (Vilnius, 2004) ir Alfredos Petrulienės straipsniu „Konstantino Jasiukaičio gyvenimo ir kūrybos pėdsakai Panevėžyje“, publikuotu konferencijos straipsnių leidinyje „Panevėžio kultūrinė erdvė ir žmonės“ (Panevėžys, 2003).

Galerijoje – leidinių viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius