Antanas Vireliūnas – kalbininkas, pedagogas. Lietuvos švietimo istorijos muziejus, LŠIM III N 203. Prieiga internete www.limis.lt

Kupiškio krašto šviesuolis: Antanui Vireliūnui – 135

Šiemet minime lietuvių pedagogo, geografo, kalbininko, spaudos darbuotojo, kraštotyrininko Antano Vireliūno 135-ąsias gimimo sukaktį. Jis gimė 1887 m. birželio 20 d. Vėžionyse (Kupiškio r.), lankė Kupiškio pradinę mokyklą, vėliau privačiai mokėsi Mintaujoje (dabar – Jelgava). 1910 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, kur jam lietuvių kalbą dėstė Jonas Jablonskis. 1920 m. „Švietimo darbo“ 12-ajame numeryje A. Vireliūnas rašė: „Jei kas nors paklaustų, ko mes esame iš Jablonskio išmokę, tai aš tarčiausi geriausiai į tai atsakęs šiaip: jis pramokė mus kalbos mokytis.“ A. Vireliūnas dirbo mokytoju Sereikiuose (Šiaulių r.), Tveruose (Rietavo sav.), Kauno „Saulėsׅ“ gimnazijoje, Švietimo ministerijoje pradinių mokyklų skyriaus vedėju. Buvo Knygų leidimo komisijos iniciatoriumi, jos sekretoriumi, vienu iš knygų leidimo bendrovės „Sakalas“ steigėjų. 1923–1924 m. redagavo Švietimo ministerijos žurnalą „Švietimo darbas“, dirbo Terminologijos komisijoje. Daugumą tarptautinių žodžių siūlė keisti lietuviškais naujadarais. Pirmasis pavartojo terminą kraštotyra. Parašė straipsnių kalbos ugdymo klausimais, išleido geografijos, kraštotyros knygų. Iš kalbotyros darbų išsiskiria mokyklai skirtų leidinių kalbos recenzijos, išspausdintos „Švietimo darbe“.

A. Vireliūnas, J. Jablonskio paskatintas, rinko liaudies dainas. Kupiškio apylinkėse surinktos ir tarmiškai užrašytos liaudies dainos išspausdintos tęstinio leidinio „Tauta ir žodis“ 1923–1925 metų numeriuose. Dirbdamas Žemaitijoje, savo reikmėms sudarinėjo lietuvių kalbos žodyną, o žodžių reikšmes aiškino pavyzdžiais iš gyvosios kalbos, tautosakos. Vėliau šio žodyno kartoteką perleido Kazimierui Būgai. A. Vireliūno bei kitų Terminologijos komisijos narių I. Tamošaičio, Adomo Varno, Petro Būtėno pastangomis pradėtas leisti žurnalo „Lietuvos mokykla“ priedas „Mūsų kalba“. Tai buvo pirmasis periodinis leidinys, skirtas tik kalbos dalykams.

1922 m. A. Vireliūnas parengė vieną iš pirmųjų lietuviškų gaublių „Žemės Globas, sutaisytas daktaro H. Fisher Leipcige“. Apie tai rašė knygotyrininkas profesorius Vladas Žukas knygoje „Švyturio“ bendrovė knygoms leisti ir platinti“ (Vilnius, 1998) 

Lietuvių kalbotyros istorijoje A. Vireliūnas laikomas viena iš ryškesnių figūrų. Jis – lietuviškojo purizmo atstovas.

Buvo vedęs Emiliją Kairytę, susilaukė sūnaus Algio.

1925 m. liepos 23 d. A. Vireliūnas mirė ir palaidotas Palangoje.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų A. Vireliūno parašytų, sudarytų, redaguotų knygų bei įvairiuose leidiniuose publikuotos kūrybos sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt. Kai kuriuos leidinius galima skaityti ir portale www.epaveldas.lt.

Bogdanov, Мodest. Visuomenės įnamiai / Panevėžio mokinių vertimas (labiausiai prisidėjo A. Vireliūnas). Vilnius, 1908. 168 p. : iliustr.

Brazys, Teodoras. Apie tautines lietuvių dainų gaidas (melodijas) / kalbos žiūrėjo A. Vireliūnas. Kaunas, 1920. 43, [1] p. : iliustr., nat.

Geografija : Azija, Afrika, Amerika ir Australija / parašyta A. Kruber’iu, S. Grigorjev’u, A. Barkov’u ir S. Čefranov’u sekant ; [vertė S. Tijūnaitis] ; taisė A. Vireliūnas. 4-asis leid.. Kaunas, 1924. 144 p. : iliustr.

Giedojimų mokykla / kalbos žiūrėjo A. Vireliūnas. Kaunas, 1920. 122 p.

Įvardai, arba terminai priimti terminologijos komisijos / [sudarė A. Vireliūnas]. Kaunas, 1924. 144 p.

Kelionės po šiaures. D. 1: Žiemių šiaurė / sudarė A. Vireliūnas. Kaunas, 1924. 162, [1] p.

Kelionės po šiaures. D. 2: Pietų šiaurė / sudarė A. Vireliūnas. Kaunas, 1925. 42, [1] p.

Lunkevič, Valerian. Kaip gyventa mūsų senelių prosenelių  / kupiškėnų būrelio vertimas ; kalbą žiūrėjo A. Vireliūnas. Kaunas, 1921. 144 p. : iliustr.

Mūsų kalba : „Lietuvos mokyklos“ priedas / redakcinė komisija: [Juozas Balčikonis, Pranas Dovydaitis, Adomas Jakštas, Antanas Vireliūnas]. Kaunas, 1925–1927.

Šinkūnas, Peliksas. Vandens ir vėjo galybės / sudarė P. Šinkūnas, A. Vireliūnas. Kaunas, 1925. 262 p. : iliustr.

Švietimo darbas / redaktorius A. Vireliūnas, 1922, Nr. 7–1924, Nr. 10. Kaunas, 1919–1930.

Vireliūnas, Antanas. Geografija : ne Europos kraštai. Kaunas, 1922. 235, [1] p. : iliustr.

Vireliūnas, Antanas. Geografija : ne Europos kraštai. Stade, 1947. 173, [2] p.

Vireliūnas, Antanas. Kaip mokyti kraštotyros?. Kaunas, 1927. 71 p.

Vireliūnas, Antanas. Krašto mokslo vadovėlis. Kaunas, 1926. 157, [1] p. : iliustr.

Vireliūnas, Antanas. Krašto mokslo vadovėlis. 3-ia laida. Kaunas, 1927. 136, [2] p. : iliustr.

Vireliūnas, Antanas. Krašto mokslo vadovėlis. 4-ta laida. Kaunas, 1929. 108, [4] p. : iliustr.

Vireliūnas, Antanas. Krašto mokslo vadovėlis. Kaunas, 1931. 102, [2] p. : iliustr.

Vireliūnas, Antanas. Mūsų kalbos ugdymas. Kaunas, 1925. 48 p.

Kupiškėnų dainos / užrašytos A. Vireliūno // Tauta ir žodis, 1923, kn. 1, p. 274.

Kupiškėnų dainos / surinko A. Vireliūnas // Tauta ir žodis, 1925, kn. 3, p. 390–480 ; 1926, kn. 4, p. 518–563.

Rengiant informaciją naudotasi Albino Masaičio straipsniu „Palikęs indėlį bendrinėje kalboje“, publikuotu žurnalo „Kultūros barai“ 1987 m. 10-ame numeryje, Stasės Krinickaitės straipsniu „Antanas Vireliūnasׅ“, publikuotu 7-ajame leidinio „Mūsų kalba“ numeryje (Vilnius, 1972), Lionės Lapinskienės straipsniu „Jis nebuvo diletantas…“, publikuotu žurnalo „Gimtasis žodis“, 1997 m. 6-ame numeryje bei Dalios Veselauskienės straipsniu „Gaublių restauravimo ypatumai. Lietuviško gaublio „Žemės globas“ restauravimas“, publikuotu tęstinio leidinio „Bibliotekininkystė“ 2008 m. numeryje „Kultūros paveldo apsauga“.

Nuotraukoje – Antanas Vireliūnas – kalbininkas, pedagogas. Lietuvos švietimo istorijos muziejus, LŠIM III N 203. Prieiga internete www.limis.lt

Galerijoje – leidinių viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius