Panevėžio miesto vaikų bibliotekos darbuotojos. Iš dešinės: vedėja Vanda Paškauskienė, L. Morkūnienė, L. Kancienė. 1965 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondas F22

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Prisimename bibliotekininkę Vandą Paškauskienę

Vanda Lunskytė (vėliau Paškauskienė) gimė 1932 m. rugpjūčio 19 d. Surdegyje (Anykščių r.). Ankstyvoje vaikystėje su tėvais persikėlė gyventi į Panevėžį ir susiejo su juo savo gyvenimą. Būsimosios bibliotekininkės kelias į mokslą nebuvo lengvas – kaip ir dauguma pokario metų jaunuolių, V. Paškauskienė dirbti pradėjo labai anksti, dar besimokydama vakarinėje vidurinėje mokykloje. 1949 m. buvo meno vadove Panevėžio kultūros namuose, o nuo 1950 m. dirbo bibliotekininke miesto Vaikų bibliotekoje. 1952 m. tapo šios bibliotekos skaityklos, o 1963 m. – ir pačios Vaikų bibliotekos vedėja. Specialybės mokėsi po darbo. 1970 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus valstybinį universitetą, įgijo bibliotekininkės-bibliografės kvalifikaciją. 1970 m., kai buvusi savarankiška Vaikų biblioteka tapo Panevėžio centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi, jam vadovauti paskirta V. Paškauskienė. Vadovavimo meno V. Paškauskienė mokėsi iš tuometės miesto viešosios bibliotekos direktorės Kotrynos Dičkienės. 1975 m. V. Paškauskienei už gerai organizuotą bibliotekinį darbą su vaikais ir jaunimu suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusios kultūros švietimo darbuotojos garbės vardas.

1977 m. birželio 1 d. V. Paškauskienė, įvertinus jos aktyvią veiklą ir iniciatyvas, paskirta Panevėžio viešosios bibliotekos direktore. Likimas lėmė visą laiką būti eksperimentų sūkury, atlaikyti miesto bibliotekų centralizacijos ir decentralizacijos bangas. Pirmiausia naująją bibliotekos vadovę užklupo tarpžinybinės miesto bibliotekų centralizacijos rūpesčiai. Pradėta organizuoti Panevėžio miesto tarpžinybinė valstybinių ir profsąjungų masinių bibliotekų centralizuota sistema. Prie Viešojoje bibliotekoje jau veikiančių keturių filialų prijungtos devynios įmonių profsąjungų bibliotekos. Panevėžio eksperimento metu nelengvai pasiekta, kad būtų vykdomos tiek viešosios, tiek miesto centrinės bibliotekos funkcijos. 1981 m. už šį sėkmingai įgyvendintą eksperimentą V. Paškauskienės vadovaujama biblioteka Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje apdovanota pirmojo laipsnio diplomu, o direktorė – aukso medaliu. Sovietų Sąjungoje kilus susidomėjimui Panevėžio bibliotekos patirtimi, V. Paškauskienė skaitė pranešimus įvairiose konferencijose ir seminaruose Lietuvoje ir už jos ribų.

Ilgą laiką V. Paškauskienė vykdė ir visuomenines pareigas – buvo Panevėžio miesto kultūros darbuotojų profsąjungos komiteto pirmininke bei Kultūros darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto nare. Darbas kultūros darbuotojų profsąjungoje pelnė V. Paškauskienei populiarumą, miesto vadovų pasitikėjimą. Anot V. Paškauskienės, šios pareigos suteikė galimybę kuo plačiau propaguoti bibliotekų veiklą, kelti profesijos prestižą.

V. Paškauskienės rūpesčiu ir iniciatyva 1989 m. rugsėjo 21 d. Panevėžio viešajai bibliotekai suteiktas rašytojos, visuomenės veikėjos, pedagogės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas. 1990 m. Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai suteiktas respublikos pavaldumo įstaigos statusas ir jos steigėjo funkcija perduota Kultūros ministerijai. Bibliotekos veiklos pobūdis tapo daug platesnis. Ji ėmė koordinuoti Panevėžio krašto viešųjų bibliotekų metodinį, bibliografinį ir informacinį bei kraštotyros darbą, atliko krašto tarpbibliotekinio abonemento funkcijas.

1990 m. spalio 30 d. V. Paškauskienė pasitraukė iš direktorės pareigų, liko dirbti Periodikos sektoriaus vedėjos, nuo 1992 m. – Komplektavimo skyriaus vyr. bibliotekininkės pareigose. Tais pačiais metais perėjo dirbti į 1989 m. įsteigtą Panevėžio miesto centrinę biblioteką, kurioje dirbo iki 2002 m.

V. Paškauskienė su vyru Pranciškumi užaugino du vaikus – Salvijų ir Jolantą.

Kolegų atmintyje V. Paškauskienė išliko kaip kūrybinga ir veikli vadovė, reikli tiek sau, tiek darbuotojams. 

Galerijoje – fotografijos ir dokumentai iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriuje saugomų Stasės Mikeliūnienės fondo F137, Antano Gylio fondo F48, Knygos ženklų (ekslibrisų) fondo F65 ir Bibliotekos fondo F22.

Kviečiame domėtis.

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius