Panevėžio pašto tarnautojai. Panevėžys. 1938 02 16. Antroje eilėje iš kairės: 1-as – Jonas Boleslovas Smelstorius. PAVB, Pavienių rankraščių fondas F8-780

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio pašto tarnautojui Jonui Boleslovui Smelstoriui –140

Gruodžio 27 d. minime 1882 m. Liubave (Kalvarijos savivaldybė) gimusio poeto, dramaturgo, vertėjo, Amerikos lietuvių laikraščių redaktoriaus Jono Boleslovo Smelstoriaus 140-ąsiais gimimo metines. Jis mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Apie 1900 m. išvyko į JAV, dalyvavo Lietuvos socialistų sąjungos veikloje. 1906–1915 metais redagavo savaitraščius „Keleivis“ (leistas Bostone), „Kova“ (leistas Filadelfijoje), „Pirmyn“ (leistas Minersvilyje ir Baltimorėje).

Apie 1920 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Kauno centriniame pašte. Čia jis kaip dailininkas mėgėjas savo kūriniais ir reprodukcijomis puošė įstaigą tautinėms šventėms, gražino paštininkų biblioteką. 1922–1926 metais buvo pašto, telegrafo, telefono tarnautojų profsąjungos valdybos pirmininku. 1926 m. pabaigoje atkeltas į Panevėžį. Panevėžio pašte dirbo iki 1939 metų. 1927–1930 metais redagavo pašto tarnautojų laikraštį „Paštininkų žodis“.

Sudarė eilėraščių rinkinį, išvertė pjesių. JAV lietuvių spaudoje paskelbta jo piešinių. Mirė 1943 m. rugpjūčio 24 d. Panevėžyje, palaidotas senosiose Panevėžio kapinėse.

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, geologas Vytautas Skuodis atsiminimuose, saugomuose Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraščių fonde, rašė, kad „<…> [1930] metų pabaigoje, o gal kitų pradžioje mano tėvas nupirko namą Utenos gatvėje iš pašto tarnautojo Smelstoriaus. Kažkur buvau skaitęs, jog Smelstorius buvo pasižymėjęs kaip visuomenės veikėjas“.

Pateikiame G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų ir rankraščių fonde saugomos J. B. Smelstoriaus kūrybos sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt. Kai kuriuos leidinius galima skaityti ir portale www.epaveldas.lt

Kornevilio varpai : 3 v., 4 pav. R. Plaquette komiška opera : 1939.05.10 Šaulių „Dainos“ skyriaus operos afiša / dirigentas M. Karka ; dekoracijos J. Smelstoriaus. Panevėžys, 1939. 1 lap. : iliustr.

Paštininkų žodis : mėnesinis Pašto, telegrafo ir telefono tarnautojų žurnalas / redagavo J. Smelstorius, 1926–1930 gegužė. Kaunas, 1926–1933.

Petrauskas, Mikas. Pavasario gėlei / žodžius parašė J. B. Smelstorius // Lietuviškos dainos. Boston, 1922. P. 72–73.

Sielos balsai : eilės, dainos ir balados : su paveikslais / sutaisė ir iliustravo J. B. Smelstorius. Boston, 1913. 221 [1] p., [10] iliustr., portr. lap.

Rengiant informaciją naudotasi knygos „Kalvarijos krašto šviesuoliai“ 1-ąja dalimi (Marijampolė, 2006), Benjamino Kondrato knygos „Kūrėjų pėdsakais“ 15-ąja dalimi „Kalvarijos krašte“ (Vilnius, 2016), Fortūnato Žemaičio straipsnio „Paštas“ dalimi „Žymesnieji pašto valdininkai ir tarnautojai“, publikuota knygoje „Panevėžys“ (Čikaga, 1963), žinute „Į laikraščiui leisti komisiją“, publikuota 1931 m. 7-ajame „Paštininkų žodžio“ numeryje bei Vytauto Skuodžio atsiminimais (F146).

Nuotraukoje – Panevėžio pašto tarnautojai. Panevėžys. 1938 02 16. Antroje eilėje iš kairės: 1-as – Jonas Boleslovas Smelstorius. PAVB, Pavienių rankraščių fondas F8-780

Galerijoje – leidinių viršelių vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius