Kunigas, poetas, pedagogas Vincas Stonis. Kaunas. 1963 m. PAVB, Aleksandros Šilgalytės fondas F80-649

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Vabalninkiečiui kunigui, poetui, pedagogui Vincui Stoniui – 130

Šiemet gruodžio 30 d. sukanka 130 metų, kai Vabalninke gimė poetas, kunigas, pedagogas Kazimieras Žitkevičius-Žitkus (literatūrinis slapyvardis Vincas Stonis).

V. Stonis mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, baigė Kauno kunigų seminariją, dėstė tikybą Kauno gimnazijose, kunigavo Kaune, 1953–1959 m. buvo Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.

V. Stonio poezija melodinga, sentimentali, būdingas tėviškės motyvas, atskleidžiantis poeto vidinį pasaulį. Neretai poetų tekstai virsta liaudies dainomis. Taip nutiko ir su  gerai žinoma daina „Gražių dainelių daug girdėjau“. Jos žodžių autorius – Vincas Stonis, o muziką sukūrė Antanas Vanagaitis. V. Stonis parašė atsiminimų apie Balį Sruogą, Vincą Mykolaitį-Putiną, parengė tikybos vadovėlių.

Mirė 1986 m. vasario 24 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Kunigas, literatas, vertėjas Augustinas Liepinis apie Vincą Stonį

– Kartą, – pasakoja dainos [„Gražių dainelių daug girdėjau“] autorius, – o tai buvo 1926 ar 1927 metais viešint Antalieptėje, prie mano lango susirinko būrys merginų iš mokyklos. Tada ir išgirdau pirmą kartą tą melodiją mano eilėraščio žodžiais. Pagalvojau, kad merginos man specialiai ją paskyrusios, bet pasirodė, kad ir nežinančios, jog aš tos dainos žodžių kūrėjas. <…>

Noriu pabrėžti, kad poetas labai malonus ir nuoširdus pasakovas. Prisimena „lyg per rūką“ matęs J. Janonį. K. Binkis – to krašto [Biržų] žmogus – artimai pažįstamas buvo. O su B. Sruoga artimai draugavęs. Dažnai vienas kitam eilėraščius skaitydavę. Mat, dar 14 metų būdamas, K. Žitkus pradėjo rimčiau „žaisti“ eilėraščiais, nors mėgino eiliuoti ir pradinėje [Vabalninko] mokykloje. 1911 m. spaudoje pasirodė pirmieji jo eilėraščiai. Poetiniu slapyvardžiu pasirinko Šatrijos Raganos apysakos herojaus vardą – Vincas Stonis. (Iš: Liepinis A. Asmenybės. VI. Panemunis (Rokiškio r.), 1976, p. 509–521)

Pateikiame V. Stonio parašytų knygų bei kūrybos, publikuotos įvairiuose leidiniuose sąrašą. Juos rasite Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų knygų fonde. Leidinius galima užsisakyti elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt arba skaityti Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt

Stonis, Vincas. Ašarėlės : eilėraščiai. Kaunas, 1924. 118, [2] p.

Stonis, Vincas. Sveika Marija : tikybos vadovėlis. Kaunas, 1937. [1] spalv. iliustr. lap., 141, [2] p. : iliustr.

Stonis, Vincas. Sveika Marija : tikybos vadovėlis. 5-as leid. Kaunas, 1940. [1] iliustr. lap., 157, [2] p. : iliustr.

Stonis, Vincas. Sveika Marija : tikybos vadovėlis. 6-asis patais. leid. Kaunas, 1941. 128 p. : iliustr.

Stonis, Vincas. Tau, Marija, rožinis : poetinis paslapčių apmąstymas. Toronto, 1979. 175 p. : iliustr.

Stonis, Vincas. Tėve mūsų : tikybos vadovėlis. Kaunas, 1936. 94, [1] p., [1] iliustr. lap.

Stonis, Vincas. Tėve mūsų : tikybos vadovėlis. 7-as patais. leid. Kaune, 1940. 126. [1] p. : iliustr.

Stonis, Vincas. Tėve mūsų : tikybos vadovėlis. 8 leid. Kaunas, 1941. 104 p. : iliustr.

Stonis, Vincas. Tėve mūsų : tikybos vadovėlis. 9-asis leid. Kaunas, [1944]. 104 p. : iliustr.

Stonis, Vincas. Tikiu : tikybos vadovėlis IV pradžios mokyklos skyriui. Kaunas, 1938.  173 p., [3] portr. lap. : iliustr.

Stonis, Vincas. Tikiu : tikybos vadovėlis IV pradžios mokyklos skyriui. 2-as leid. Kaunas, 1939. 173, [2], [3 portr.] p. : iliustr.

Stonis, Vincas. Tikiu : tikybos vadovėlis IV pradžios mokyklos skyriui. 3-ias leid. Kaunas, 1940. 173, [2] p. : iliustr.

Stonis, Vincas. Tikiu : tikybos vadovėlis ketvirtajam pradinės mokyklos skyriui. 4-as patais. leid. Kaune, 1942. 112 p. : iliustr.

Tikybos vadovėlis / paruoštas sekant K. Žitkaus „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“. Nyack, 1958. 165 p. : iliustr.

Stonis, Vincas. Gražių dainelių daug girdėjau / muzika Antano Vanagaičio // Giedame-dainuojame jubiliejinėje skautų-skaučių stovykloje, Schwetzingen, Vokietija, 1971 metų liepos mėnesį 17–31 dieną. Hamburg, 1971. P. 14–15.

Stonis, Vincas. Ramunė ; Stoties budėtojas ; Drugelis // Literatūros metraštis su kalendorium 1942 metams. Kaunas, 1941. P. 24–25.

Žitkevičius, Kazimieras. Vaikelio malda: „Dievuliau mano maloningas…“ // Cit! Paklausykit!. Kaunas, 1914. P. 19.

Žitkevičius, Kazimieras. Vaiko svajonė ; Tinginėlis // Ateitis, 1911. P. 114–116.

Žitkus, Kazimieras. Pavasarininkų himnas // Lietuvių Katalikų Jaunimo Federacijos „Pavasaris“ Panevėžio Senamiesčio kuopų penkiolikos metų veikimo apžvalga. Panevėžys, 1934. P. 2.

Žitkus, Kazimieras. Gražių dainelių ; Dainuok, sesute ; Sveiki broliai dainininkai // Leiskit į tėvynę. Memmingen , 1946. P. 46–49.

Nuotraukoje – kunigas, poetas, pedagogas Vincas Stonis. Kaunas. 1963 m. PAVB, Aleksandros Šilgalytės fondas F80-649

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius