Matas Grigonis

Matas Grigonis

Pedagogas, vaikų rašytojas, vertėjas.

Gimė 1889 10 03 Miškiniuose (Rokiškio r.) – mirė 1971 01 07 Vilniuje.

1900 m. baigė  Rokiškio pradinę mokyklą, 1900–1906 m. mokėsi Mintaujos (Latvija) gimnazijoje,  1906–1907 m. – Vilniaus kunigų seminarijoje. 1909 m. Peterburge išlaikė egzaminus pradinės mokyklos mokytojo teisėms įsigyti. 1911 m. Marijampolėje išlaikė egzaminus lietuvių kalbos namų mokytojo teisėms.

1907 m. pradėjo mokytojauti slaptoje lietuviškoje mokykloje Neršionyse (Rokiškio r.). Nuo 1908 m., gavęs J. Jablonskio kvietimą, atvyko į Panevėžį mokytojauti Labdarių draugijos prieglaudos pradinėje mokykloje. I pasaulinio karo metais mokytojavo lietuvių mokyklose Rusijoje – Kinešmoje, Voroneže, Jaroslavlyje. 1918 m. grįžęs į Panevėžį dirbo „Saulės“ vyrų ir moterų gimnazijoje. Paskirtas Švietimo ministerijos įgaliotiniu, lapkričio mėnesį iš vokiečių perėmė pradinių mokyklų vadybą. 1920–1925 m. – Panevėžio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas. 1925–1929 m. – Rozalimo, 1929–1934 m. – Anykščių progimnazijų direktorius.

1934 m. apsigyveno Senamiesčio vienkiemyje prie Panevėžio (dabar Panevėžys, Bruknynės g.), tyrė gamtą, selekcionavo augalus. 1965 m. išsikėlė gyventi pas sūnų į Vilnių.

M. Grigonis buvo vienas aktyviausių XX a. pradžios lietuvių kultūros veikėjų. Rengė lietuviškus vakarus, režisavo, vaidino. Gyvendamas Panevėžyje dalyvavo kultūros ir meno draugijos „Aidas“ veikloje, buvo jos vicepirmininku, draugijos artistų būrelio vadovu bei režisieriumi. Vienas iš Panevėžio lietuvių moksleivių sambūrio „Meno kuopa“ įkūrėjų. Gyvendamas Anykščiuose dalyvavo liaudies universitetų veikloje – 1929 m. M. Valančiaus liaudies universitete dėstė lietuvių ir visuotinę literatūrą, 1930 m. vadovavo J. Basanavičiaus liaudies universitetui.

Išleido daugiau kaip 40 knygų vaikams – eilėraščių rinkinių: „Kvietkelis“ (1913; pirmoji lietuvių vaikų poezijos knyga), „Į vaikučių širdis“ (1933), „Vaikų džiaugsmui“ (1935), „Algimantėlio metai“ (1936), „Tau, Tėvyne“ (1938), „Žemuogėlės“ (1960), apsakymų: „Vaikų draugas“ (1919), scenos vaizdelių. Sudarė lietuvių ir kitų tautų žaidimų knygas: „200 žaidimų kambaryje ir tyrame ore“ (1911), „Vaikų žaidimai“ (1912), „Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė“ (1914, 1920), „Žaidimų vainikas“ (1919), „ Vaikų žaidimai“ (1966). Išvertė arba laisvai perpasakojo E. de Amičio, H. K. Anderseno, I. Kotliarevskio, L. Tolstojaus, I. Turgenevo, kitų rašytojų kūrinių vaikams.

Bendradarbiavo spaudoje – „Panevėžio balse“, „Krašte“, „Sargyboje“, „Švietimo darbe“.

Įvertinimas
Lietuvos Nepriklausomybės medalis (1928).
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas (1928).

Atmintis
1989 m. name, kuriame M. Grigonis gyveno 1934–1965 m., įkurta Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parengta M. Grigonio gyvenimo ir kūrybos ekspozicija, ant namo sienos atidengta memorialinė lenta. Pedagogo giminėms sodybą pardavus, dalis muziejaus eksponatų liko dviejuose namo kambariuose, kita ekspozicijos dalis perkelta į Puziniškio muziejų. Rozalime ant namo, kuriame gyveno M. Grigonis, sienos atidengta memorialinė lenta. Pedagogo sūnus Matas Grigonis yra parengęs ir išleidęs M. Grigonio „Raštus“ (2008). Jo vardu pavadintos gatvės Panevėžyje, Rozalime, Vaivaduose (Panevėžio r.). Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos kieme 2008 m. atidengtas jam skirtas bareljefas (aut. V. Tallat-Kelpša). Pedagogo rankraštinis palikimas saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

 

Nuotraukoje Matas Grigonis. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/2016/09/suskaitmenintos-mato-grigonio-pries-100-metu-isleistos-knygos/


Svarbesnė literatūra apie M. Grigonį

  1. Ambraškaitė, Vida. Pedagogas Matas Grigonis. Portr. // Panevėžio krašto kalbininkai. Panevėžys : UAB „Panevėžio spaustuvė“ : Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyrius, 2000. P. 61–63.
  2. Grigonis, Matas. Raštai. Vilnius [i.e. Kaunas : Arx Baltica], 2008. 447, [1] p. : iliustr.
  3. Grigonis Matas. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2005, [t.] 7, p. 168.
  4. Grigonis Matas. Bibliogr. str. gale // Rokiškėnai – knygų autoriai. Vilnius : Margi raštai, 2020, d. 1, p. 134–140.
  5. Grigonis Matas. Portr. // Pakruojo krašto žmonės. Kaunas : „Žiemgalos“ leidykla, 2005. P. 51.
  6. Lapinskienė, Lionė. Mokytojas ir rašytojas Matas Grigonis. Iliustr.. Bibliogr. sąr.: str. gale // Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija. Panevėžys : Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“, 2007. P. 65–74.
  7. Pikelytė, Zita. Memorialinė Mato Grigonio medžiaga Panevėžio kraštotyros muziejuje. Iliustr.. Santr. angl. // Lietuvos muziejų rinkiniai. 2010, nr. 9, p. 114–119.
  8. Prėskienis, Bronius. Grigonis Matas // Šiaulių krašto literatūros panorama. Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2003. P. 156–157.
  9. Savickis, Pranas. Matas Grigonis. Panevėžys : Lietuvos kraštotyros d-jos Panevėžio m. sk., 1989. 43 p. : iliustr.