Elžbieta Jodinskaitė

Elžbieta Jodinskaitė

Bibliotekininkė, pirmosios Panevėžio viešosios bibliotekos vadovė, draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja, visuomenės veikėja.

Gimė 1877 06 18 Švobiškyje (Pasvalio r.) – mirė 1951 05 03 Panevėžyje.

Baigė Švobiškio pradinę mokyklą, 1890–1896 m. mokėsi Pauker aukštesniojoje mergaičių mokykloje Mintaujoje (Latvija). Gyveno pas Joną ir Konstanciją Jablonskius (K. Sketerytė-Jablonskienė buvo E. Jodinskaitės giminaitė), ten susipažino su lietuvių tautinio atgimimo veikėjais, draudžiama spauda, slaptąja lietuvių tautine veikla, ir taip dar ankstyvojoje jaunystėje pati įsitraukė į lietuvių tautinio atgimimo sąjūdį. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą („Varpą“, „Ūkininką“). Už tai 1900 11 suimta, kalinta Liepojos (Latvija) kalėjime, tardyta, nubausta vieneriems metams policijos priežiūros.

Svarbiausias E. Jodinskaitės gyvenimo ir darbų etapas susijęs su Panevėžiu. 1921 10  išrinkta meno ir kultūros draugijos „Aidas“ bibliotekininke. 1921 12 01  pradėjo dirbti Valstybinio centrinio knygyno (bibliotekos) sistemoje – jai patikėta įsteigti Valstybinio centrinio knygyno (bibliotekos) Panevėžio skyrių. Nors bibliotekininkystės srityje buvo savamokslė, lankė Kauno bibliotekas, domėjosi katalogavimo, kitais praktikos dalykais, dalyvavo Pabaltijo bibliotekininkų kongresuose (1935, 1938). Mokėjo lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų, lotynų kalbas.

Per visą tarpukario laikotarpį Valstybinio centrinio knygyno Panevėžio biblioteka išliko mieste viena populiariausių, turėjusių daugiausiai skaitytojų ir gana sparčiai didėjančius fondus. Tuo pačiu ji buvo ir viena geriausių viešųjų bibliotekų tarpukario Lietuvoje.

Pirmosios sovietinės okupacijos metais iš pareigų atleista. Į biblioteką grįžo prasidėjus II pasauliniam karui, 1944–1947 m. vėl jai vadovavo.

Kita svarbi E. Jodinskaitės veiklos sritis – labdaringa veikla. Dar spaudos draudimo laikais įsitraukė į moksleivių ir kultūros darbuotojų šalpos draugijos „Žiburėlis“ veiklą, ją rėmė ir po 1906 m., kai draugija jau veikė legaliai – parduoto savo dvarelio lėšas skyrė neturtingiems moksleiviams šelpti. Ypatingai globojo ir šelpė būsimąjį skulptorių Bernardą Bučą. Kalinių globos draugijos Panevėžio skyriaus viena steigėjų.

Meno ir kultūros draugijos „Aidas“ narė, pirmininko pavaduotoja. Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė (nuo 1931), 1931 11 08 išrinkta į jos laikinąją revizijos komisiją, komisijos pirmininke perrinkta 1933–1934  m. Gimtajam kraštui tirti draugijos valdybos narė (nuo 1930).

Atmintis
1990 m. Panevėžio bibliotekininkų iniciatyva ant E. Jodinskaitės kapo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse pastatytas antkapinis paminklas (aut. A. Pajuodis). 2007 m. kapas  įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 2022 09 01 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje atidaryta Elžbietos Jodinskaitės skaitykla.

 

Nuotraukoje Elžbieta Jodinskaitė. Panevėžys, apie 1930 m. Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraščių fondas, PAVB F22.


Svarbesnė literatūra apie E. Jodinskaitę

  1. Černiauskienė, Bronislava. Panevėžio bibliotekos įkūrėja Elžbieta Jodinskaitė. Iliustr. // Švobiškis. Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2007. P. 122–132.
  2. Elžbieta Jodinskaitė, pirmoji Panevėžio viešosios bibliotekos direktorė : [atsiminimai] / parengė Loreta Dundulienė. Iliustr. // Tarp knygų. 2012, nr. 5, p. 26–29.
  3. Jodinskaitė Elžbieta // Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904. Vilnius : Diemedis, 2004, [kn. 1], p. 186.
  4. Kazlauskas, Albinas. Švobiškietė Elzbieta Jodinskaitė ir Salomėja Nėris // Darbas. 1997, rugs. 6, p. 4.
  5. Mošinskienė-Didžiulytė, Halina. Šviesių dvasios namų sergėtoja. Portr. // Sekundė. 1997, spal. 24, p. 10.
  6. Paukštienė, Jarda. Panevėžio viešosios bibliotekos įkūrėja Elžbieta Jodinskaitė. Iliustr. // Tarp knygų. 1991, nr. 3, p. 26–27.
  7. Raguotienė, Genovaitė. Elžbieta Jodinskaitė : knygos ir labdaros žmogus. Santr. angl. // Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida. Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka], 2001. P. 51–58.
  8. Raguotienė, Genovaitė. Jodinskaitė Elžbieta // Knygotyra. 2002, t. 39, p. 175.