Jonas Juodelis

Jonas Juodelis

Kunigas monsinjoras.

Gimė 1921 05 21 Liudiškiuose (Anykščių r.) – mirė 2006 01 07 Panevėžyje.

1929–1935 m. mokėsi Anykščių vienuolyno pradinėje mokykloje, 1935–1939 m. – Anykščių progimnazijoje, 1939–1942 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1942–1944 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1947 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1947 m. įšventintas kunigu.

1948 m. apgynė filosofijos licenciato disertaciją. Teologijos mokslų daktaras (1995).

Nuo 1947 m. Ramygalos (Panevėžio r.), paskui 1947–1949 m. – Kupiškio vikaras. 1949–1951 m. Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras. Aktyviai dalyvavo pastoracinėje veikloje, 1950 m. rudenį buvo skiriamas dėstyti filosofiją Kauno kunigų seminarijoje, tačiau skyrimo nepalaikė okupacinė sovietų valdžia. Nepaisydamas draudimų bei perspėjimų, katechizavo vaikus. 1951 m. suimtas, kalintas. 1952 m. už antisovietinę propagandą ir trukdymą auklėti vaikus sovietine dvasia nuteistas 25 metams lagerio su turto konfiskacija. Į Lietuvą grįžo 1955 m. 1956–1969 m. Šeduvos vikaras, 1969–1970 m. Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas, 1970–2002 m. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas. 1973–2002 m. J. – Panevėžio dekanato vicedekanas, 1976–2002 m. – tribunolo sinodinis teisėjas. 1982–1983 m. – Panevėžio vyskupijos valdytojas generalvikaro teisėmis, 1983–2001 m. ėjo Panevėžio vyskupijos kurijos kanclerio pareigas. 1989 m. kaip Panevėžio vyskupijos atstovas deleguotas į Sąžinės laisvės įstatymo parengimo komisiją, 1990 m. paskirtas Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos konsultoriumi, nuo 1990 m. – ir Bažnytinės nuosavybės priežiūros ir remonto komisijos narys, nuo 1992 m. – Pastoracinės tarybos narys. 1991 m. įsteigė Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinę mokyklą (nuo 2008 m. – gimnazija), iki 1994 m. – jos direktorius. J. Juodelio iniciatyva įkurtos Panevėžio katalikiškoji mergaičių žemės ūkio (dabar Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras) bei Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokyklos. Nuo 1995 m. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas. Nuo 2002 m. – Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas-emeritas.

Lietuvių katalikų mokslo akademijos Panevėžio skyriaus įkūrimo iniciatorius, pirmasis ir vienintelis jo pirmininkas (1992–2006). Nuo 1990 m. vadovavo Panevėžio vyskupijos katechetikos komisijai, ruošusiai tikybos mokytojus, dėstė jiems teologiją.

Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje, buvo aktyvus religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalo „Logos“ kūrybinis bendradarbis ir patarėjas. Daug prisidėjo rengiant ir išleidžiant monografiją „Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys. Pastoracinė veikla“ (1998).

Mons. J. Juodelis aplinkinius žavėjo savo erudicija, inteligencija, ramybe ir dvasingumu. Buvo poliglotas – mokėjo esperanto, prancūzų, vokiečių, anglų, italų, lotynų, hebrajų, lenkų, rusų ir ispanų kalbas. Sukaupė turtingą asmeninę biblioteką. Dalį šios bibliotekos knygų saugo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos ir Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos bibliotekos.

Įvertinimas
Popiežius Jonas Paulius II suteikė monsinjoro titulą (1990).
Labiausiai nusipelnęs panevėžietis mokslo srityje (1997).
Panevėžio miesto garbės pilietis (2002).

Atmintis
1997 m. J. Juodelio kunigystės 50-mečio proga Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje pašventintas kryžius (aut. G. Vasiliauskas). 2007 m. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonijos pastatas, kuriame 1990–2006 m. gyveno monsinjoras, paženklintas atminimo lenta. 2008 m. jo vardu pavadinta gatvė Panevėžyje.

 

Nuotraukoje monsinjoras Jonas Juodelis. Prieiga internete: https://aina.lt/monsinjoro-jono-juodelio-dvasingumo-istakos/


Svarbesnė literatūra apie J. Juodelį

  1. A. a. Monsinjoras Jonas Juodelis (1921–1947–2006) : [nekrologas]. Parašas: Panevėžio vyskupijos kurija // Katalikų žinynas. 2007, p. 302–304.
  2. Antanaitis, Bronius. Monsinjorui teologijos daktarui Jonui Juodeliui – 80 // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 2001, t. 18, p. 587–589.
  3. Guobis, Raimondas. Vyskupas kunigą pavadino Aukštaitijos žiburiu // Anykšta. 2006, vas. 11, p. 3.
  4. Jonas Juodelis // Lietuva. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012, [t.] 3, p. 129.
  5. Pačešiūnaitė, Lina. Ilgametis Šeduvos vikaras monsinjoras Jonas Juodelis. Bibliogr.: str. gale // Daugyvenės krašto šviesuoliai. Panevėžys : Tėvynė, 2009. P. 156–160.
  6. Savickienė, Daiva. Švietė žmonėms ir tolimoje šiaurėje. Iliustr. // Panevėžio balsas. 2018, geg. 7/13, p. 6–7.
  7. Vasiliauskienė, Aldona. Monsinjoras Jonas Juodelis : biografinė apybraiža. Vilnius : Regnum fondas, 2001. 267, [1] p. : iliustr.