Alfonsas Moravskis

Alfonsas Moravskis

Politikos veikėjas, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir vadovų, ekonomistas, finansų specialistas, kraštotyrininkas.

Gimė 1868 04 07 Pažvėrinių dvare (Panevėžio r.) – mirė 1941 03 15 Kaune.

Vaikystėje gyveno Panevėžyje. 1886–1887 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Nuo 1887 m. studijavo Charkovo, Kazanės, Kijevo universitetuose. 1902 m. baigė Leipcigo aukštąją prekybos mokyklą, po to dar apie 3 metus studijavo ekonomiką ir finansus Vokietijoje ir Šveicarijoje.

Dar studijuodamas įsijungė į socialdemokratų veiklą. Patyrė valdžios persekiojimą, buvo suimtas, trumpai kalintas Peterburge ir Panevėžyje. 1892 m. pabaigoje apsigyvenęs Vilniuje, ėmė steigti darbininkų savišvietos kuopeles, jose aiškinti socialdemokratų  sąjūdžio tikslus.

1892–1893 m. Vilniuje organizavo socialdemokratų būrelius. 1895 m. buvo vienas Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjų ir programos autorių, 1896 m. – vienas Lietuvos socialdemokratų partijos pirmojo (steigiamojo) suvažiavimo organizatorių. 1897 m., prasidėjus suėmimams, emigravo, gyveno Briuselyje, Ciuriche, Leipcige, kituose Vokietijos miestuose. Ten organizavo lietuviškos  socialdemokratinės spaudos leidybą, užmezgė ryšius su Škotijos ir Amerikos lietuviais. 1898 m. Šveicarijoje įkūrė Užsienio lietuvių socialdemokratų sąjungą, jai atstovavo. 1900 m. su kitais organizavo lietuvių skyrių Pasaulinėje parodoje Paryžiuje. 1902 m. iš Lietuvos socialdemokratų partijos pasitraukė.

Apie 1905 m. apsigyveno Rusijoje, Sankt Peterburge dirbo kadetų laikraščio „Reč“ redakcijoje. Nuo 1919 m. gyveno Kaune, Lietuvos ir užsienio šalių leidiniuose spausdino ekonomikos krypties straipsnius, 1922 m. įsteigė žurnalą „Lietuvos ūkis“. 1922–1933 m. dėstė Lietuvos universitete (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas).

Docentas (1922). Profesorius (1922).

Bendradarbiavo spaudoje, pasirašinėjo A. Lietuvio slapyvardžiu. Parašė knygas: „Valstybės vienybė ir visos Lietuvos nepriklausomybė – jos ekonominio vystymosi ir užsienio materialinių santykių sureguliavimo pagrindas“ (1923, rusų kalba), „Lietuvos finansai“ (2 t. 1925), „Kraštotyra ir mūsų visuomenės ūkio bei finansų pažinimas“ (1925), „Lietuvos darbininkų judėjimo istorija sąryšy su Lietuvos valstybės atgimimo judėjimu: pirmasis dešimtmetis: 1892–1902 m. m.“ (1931, 2006), „Lyginamoji Pabaltės valstybių visuomenės ūkio apžvalga“ (1932). 1931 m. „Kultūros“ 4–7 numeriuose išspausdino Lietuvos darbininkų judėjimo istoriją.

Lietuvos socialdemokratų partijos narys, vienas vadovų. Lietuvių mokslo draugijos narys.

Atmintis
2000 09 21 A. Moravskio gimtinėje Pažvėrinių k. jam atidengtas paminklinis akmuo.

 

Nuotraukoje Alfonsas Moravskis. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/2018/04/krastieciui-ekonomistui-alfonsui-moravskiui-150/


Svarbesnė literatūra apie A. Moravskį

  1. Ilgūnas, Gediminas. Lietuvos socialdemokratijos pradininkai A. Domaševičius ir A. Moravskis. Iliustr., portr. // Mūsų balsas. 2006, bal. 28, p. 2, 4.
  2. Janonis, Osvaldas. Moravskis Alfonsas // Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius]. [Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas : Vilnius universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004]. CD-ROM.
  3. Juknevičius, Petras. Socialdemokratijos pradininkas Alfonsas Moravskis. Panevėžys : [Lietuvos socialdemokratų partijos Panevėžio rajono skyrius], 2002. 15 p. : iliustr.
  4. Juknevičius, Petras. Alfonsas Moravskis // Įžymūs Panevėžio krašto žmonės. Panevėžys : Panevėžio m. v-bos kultūros sk., 1993. P. 9–10.
  5. Jurginis, Julius. Mokslo draugai – gimnazistai. Iliustr. // Gydytojas Andrius Domaševičius. Vilnius : Gairės, 2017. P. 15–22.
  6. Kairys, Steponas. Lietuvių socialdemokratų partijos kūrimo ruoša. Portr. // Lietuva budo. New York : Amerikos lietuvių socialdemokratų sąjungos Literatūros fondo lėšomis, 1957. P. 265–273.
  7. Kirvelis, Dobilas. Pirmoji mokslinė LSDP istorija ir jos autorius Alfonsas Moravskis – A. Lietuvis. Portr. // Lietuvos darbininkų judėjimo istorija sąryšy su Lietuvos valstybės atgimimo judėjimu. [Vilnius : Petro ofsetas, 2006]. P. I–VI.
  8. Klimka, Libertas. Tarp politikos ir mokslo: Alfonso Moravskio 151-ąją gimimo sukaktį minint // LRT. Vilnius, 2019 04 07. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/981353/libertas-klimka-tarp-politikos-ir-mokslo-alfonso-moravskio-151-aja-gimimo-sukakti-minint [žiūrėta 2020 06 04].
  9. Moravskis Alfonsas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2009, [t.] 15, p. 475.