Virtuali paroda

Motiejus Lukšys: „Esu laimingas, kad buvau mokytojas“

Šeima

Motiejaus ir Agnieškos Lukšių šeima. Iš kairės: Petronėlė Lukšytė, motina Agnieška Lukšienė, Marijona Lukšytė, Jonas Lukšys, Magdalena Lukšytė, Motiejus Lukšys ir tėvas Motiejus Lukšys. (Trūksta Jurgio, Uršulės ir Onos Lukšių). 1911 m. PAVB F68-81

„Mano tėvai – Motiejus Lukšys ir Agnieška Nockūnaitė. Tėvas gimęs Pūstapėdžių kaime (Vilkaviškio parapija), jo tėvai – mano seneliai – buvo ūkininkai. Tėvui anksti mirus, motina greitai ūkį iššvaistė ir mirė beelgetaudama, o sūnus išėjo į dvarą bernauti. Mano motina gimusi Mockabūdžių kaime (Keturvalakių parapija) stambaus ūkininko kampininko grytelėje. Ji (pagal ano meto papročius) perėjo visas samdinės darbo „kategorijas“ – piemenės, pusmergės, mergos. Betarnaudama pas ūkininką penkioliktuosius metus, ištekėjo už dvaro kumečio – našlio, turinčio tris vaikus: Uršulę, Oną ir Jurgį.

Mano tėvai, kaip dvaro kumečiai, geresnio duonos kąsnio ieškodami, yra kumečiavę Lankeliškių, Klampučių, Raudonės, Vailiškių ir Pocviečio dvaruose.

Pirmasis pasaulinis karas užgriuvo juos gyvenant Vailiškių dvare (Vilkaviškio apskritis, Žaliosios valsčius). Dabar to dvaro ir pamatų žymės nebėra – šviečia platūs Rumokų eksperimentinio ūkio laukai. Bėgdami nuo fronto, tėvai apsigyveno Pocviečio dvare (Vilkaviškio apskritis, Žaliosios valsčius). Ten prasidėjo naujas mano gyvenimas. <…> Gyvenant Vailiškių dvare, tėvas buvo kerdžius, ganė pono karves – vadinamą „paktą“. Darbo visiems dvare užteko, tad nė vienai seseriai nereikėjo duonos ieškotis kitur. Vyresnysis brolis Jurgis ir sesuo Ona (aš dar nebuvau gimęs) išvažiavo į Ameriką. Brolis Jonas (už mane porą metų vyresnis) mirė jaunas. Kitos seserys – Marijona, Magdalena ir Petronėlė – kartu gyveno su tėvais: buvo geros giesmininkės, dainininkės ir šokėjos, tad ir aš, jaunas būdamas, pamėgau ir giesmę, ir dainą, ir šokį.“

Lukšys, Motiejus. Mano gyvenimo kelias // Motiejus Lukšys – beletristas ir pedagogas. Panevėžys, 1994, p. 5.

Motiejus Lukšys su tėvu Motiejumi Lukšiu. Fotogr. Ch. Nisevič. Vilkaviškis. 1931 m. Nuotrauka iš Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo

Pedagogų Motiejaus ir Petronėlės Lukšių vestuvių nuotrauka. Ekonominės karių bendrovės fotostudija. K. Baulas. Kaunas. 1935 m. Nuotrauka iš Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo

„Aš jaučiu: jau artinasi ta valanda, kada abu pažvelgsime į vieną vieškelį, kada išeisime abu pasaulin ieškoti pavasario, kurio pirmoji šilima jau mano (mūsų) širdyse pirmuosius žiedus išsprogdino. Laukiu. Laukiu Tavęs ir tos dienos. <…> Mylėdamas Tave, pas Tave ateinu. Su tuo jausmu tiktai ir šiandien drįstu pasakyti, kad artinasi valanda, kada naujan gyveniman su saulėtu žvilgsniu išeisime kartu. <…> Laukiu. Tavęs ilgėdamasis einu naujo gyvenimo prieangin. <…> Tavosios meilės gaivinamas, aš einu į pasaulį mylėt ir gyventi.“

Ištrauka iš Motiejaus Lukšio laiško būsimai žmonai Petronėlei Kasputytei. Palaima-Vabalninkas (Biržų r.). 1935.07.29. PAVB RKRS F68-65

Motiejus ir Petronėlė Lukšiai su dukra Nijole. Fotogr. A. Kerbelio. Panevėžys. 1939.10.21. Nuotrauka iš Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo

Motiejus Lukšys su dukra Nijole. Panevėžys. 1938 m. PAVB F68-82

Motiejus ir Petronėlė Lukšiai su dukra Nijole Birštone. 1939 m. Nuotrauka iš Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo

Motiejus ir Petronėlė Lukšiai su dukra Nijole ir sūnumi Sauliumi. Panevėžys. 1952 m. PAVB F68-83

Motiejus ir Petronėlė Lukšiai su dukra Nijole ir sūnumi Sauliumi. Panevėžys. 1954 m. Nuotrauka iš Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo.

Motiejus ir Petronėlė Lukšiai. Panevėžys. 1958.05.25. PAVB F68-85

Motiejus ir Petronėlė Lukšiai su sūnumi Sauliumi ir dukra Nijole. Panevėžys. Apie 1963 m. Nuotrauka iš Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo

Vilniaus universiteto Filologijos fak. Prancūzų filologijos katedros dėstytoja Nijolė Lukšytė. Vilnius. 1977 m. PAVB F68-87

„Džiaugiuosi, kad gimiau darnioje šeimoje. Vaikystėje patirtas saugumo jausmas tapo atrama visam gyvenimui ir teikė pojūtį, kad gyvenimo iššūkiai yra atlaikomi. Tėtė buvo stabilumo garantas. Materialiais reikalais rūpinosi kartu su Mama, psichologinis klimatas rėmėsi Jo nuosaikumu, pusiausvyra, pareigos ir atsakomybės formuojamos gyvenimo tėkmės ritmingumu. <…> Švietimas ir mokslas – tai idealai, kuriems tarnavo ne tik mano Tėvai, bet ir visa to meto mokytojų karta, dirbusi ir „kaimo liktarnomis“, ir gimnazijų švyturiais; džiaugiuosi, kad ir aš brendau tų idealų šviesoje, nors sparčiai keitėsi ir idealai, ir visuomenė.“

Ištrauka iš dukters Nijolės Lukšytės atsiminimų.

Motiejus Lukšys su artimaisiais. Iš kairės: duktė Nijolė Lukšytė, marti Irena Lukšienė, Motiejus Lukšys, anūkas Gediminas Lukšys, sūnus Saulius Lukšys. 1992 m. PAVB F68-89

Motiejus Lukšys su anūkais Egle ir Gediminu Lukšiais. Panevėžys. 1983 m. PAVB F68-88

Pedagogo, rašytojo Motiejaus Lukšio namas Varnaičių g. Fotogr. A. Mikeliūno. Panevėžys. 2003 m. PAVB F68-92