1. Kazimieras Steponas Šaulys Panevėžyje. XX a. pr. Nuotrauka iš knygos „Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys“

Iš Kazimiero Stepono Šaulio gyvenimo ir veiklos Panevėžyje

Taip jau buvo lemta, kad Kazimiero Stepono Šaulio tarnystės Dievui ir žmonėms pradžia buvo susijusi su Panevėžiu ir yra aprašyta daugelio jo biografijos tyrinėtojų. Bet daugiausiai apie šio jauno kunigo veiklą Panevėžyje sužinome iš Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistos Algimanto Katiliaus knygos „Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys“. Knygos autorius, remdamasis archyviniais šaltiniais, nemažai jo gyvenimo ir veiklos Panevėžyje faktų praplėtė ir patikslino.

Baigęs Peterburgo dvasinę akademiją, 1899 m. lapkričio 8 d. K. S. Šaulys buvo paskirtas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaru ir juo išbuvo iki 1901 m. gruodžio 1 d. 1899–1905 m. tikybą dėstė trijose Panevėžio pradžios mokyklose. Nuo 1901 m. gruodžio 1 d. iki 1906 m. rugpjūčio 20 d. buvo Panevėžio realinės mokyklos tikybos mokytojas ir kapelionas. 1905 m. pradėjus veikti keturklasei mergaičių Marijos profesinei mokyklai, kunigas K. S. Šaulys joje nuo 1906 m. sausio 10 d. iki rugpjūčio 30 d. dėstė tikybą. 1906 m. rugpjūčio 20 d. paskirtas Žemaičių kunigų seminarijos Kaune dėstytoju, iš Panevėžio išvyko.

Kunigas K. S. Šaulys, 1895–1906 m. Panevėžio mokyklose dirbdamas tikybos mokytoju, prisidėjo prie mokinių tautinės savimonės budinimo ir stiprinimo. Jis aktyviai dalyvavo Panevėžyje kuriant katalikišką labdarybės draugiją, kuri 1906 m. pradžioje atidarė vargšų prieglaudą. K. S. Šaulys glaudžiai susijęs su tuo metu Lietuvoje įkurta besimokančio jaunimo šalpos draugija „Motinėlė“. Jis rūpinosi „Saulės“ švietimo draugijos įkūrimu, kurios vienas svarbiausių veiklos sričių buvo lietuviškų pradžios mokyklų steigimas. Rašė straipsnius socialiniais ir kitais klausimais į lietuviškus laikraščius. 1905 m. atstovavo Panevėžiui Didžiajame Vilniaus Seime.

Paminėtina dar tai, kad Kazimieras Steponas Šaulys paskelbė pirmąjį lietuvišką Panevėžio istorijos tekstą. Jis buvo atspausdintas 1906 m. Peterburge išleistame kalendoriuje „Metraštis arba kalendorius 1906 metams”. Su šiuo tekstu susipažinti ir apie jį plačiau pasiskaityti galima Arūno Astramsko publikacijoje „Pirmasis išsamus lietuviškas Panevėžio aprašymas“, skelbiamoje Panevėžio kraštotyros muziejaus interneto svetainės skaitmeninėje bibliotekoje.

Kazimieras Steponas Šaulys kilęs iš Žemaitijos (g. 1872 m. sausio 28 d. Stemplių k., Švėkšnos vls., dabar Šilutės r.). Gyvendamas Kaune ir būdamas Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninku, 1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje, kur buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą. 1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Tarybos nariais pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Nuotraukos:
1. Kazimieras Steponas Šaulys Panevėžyje. XX a. pr.
2. Lietuvos Taryba. K. S. Šaulys sėdi trečias iš dešinės. 1917 m. rugpjūčio 25 d.
3. Lietuvos nepriklausomybės aktas, paskelbtas laikraštyje „Lietuvos aidas“, 1918 m. vasario 19 d.

Nuotraukos iš knygos „Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys“.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas