1914 m. Panevėžio laikraščių „Naš kraj“ ir „Ponevežskij listok“ pirmieji numeriai

Seniausio Panevėžio laikraščio beieškant

Šiandien seniausias Panevėžio laikraštis dar nenustatytas ir nesurastas. Ankstesniais duomenimis pirmieji laikraščiai Panevėžyje išėjo 1914 m. Tai buvo rusų kalba leidžiamas „Naš kraj“ („Mūsų kraštas“) ir „Ponevežskij listok“ („Panevėžio lapelis“).

Dėl jų abejonių nėra jokių. „Naš kraj“ 3 pirmieji numeriai saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje. „Ponevežskij listok“ 17 numerių pavyko rasti Rusijos mokslų akademijos bibliotekoje Sankt Peterburge. Šie laikraščiai skelbiami Panevėžio kraštotyros muziejaus Panevėžio istorijos skaitmeninėje bibliotekoje.

XX a. pradžios Rusijos periodinės spaudos bibliografijos šaltiniai liudija, kad 1913 m. Panevėžyje galėjo būti leidžiama „Ponevežskaja kopeika“ („Panevėžio kapeika“). Valstybinės viešosios M. Saltykovo-Ščedrino (dabar Rusijos nacionalinės) bibliotekos išleistame 1901–1916 m. Rusijos periodinių leidinių preliminariniame sąraše (1949) nurodoma, kad informacija apie laikraštį „Ponevežskaja kopeika“ paimta ne iš bibliotekos katalogų, bet iš Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos archyvo.

Tai reiškia, kad bibliotekose laikraščio „Ponevežskaja kopeika“ nėra. Apie Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos išduotą leidimą leisti šį laikraštį buvo paskelbta „Knižnaja letopis“ („Knygų metraštis“). Bet laikraštis galėjo ir neišeiti. Jo buvimą galima nustatyti tik gerai išnagrinėjus Rusijos valstybiniame istorijos archyve Sankt Peterburge saugomus minėtos spaudos reikalų valdybos dokumentus. Šiandien tai padaryti sunku.

Tyrinėti vietinius istorijos šaltinius tokių sunkumų nėra. Kai kurie rasti duomenys nuteikia optimistiškai. Tarpukario metų spaudoje rasta žinutė leidžia iš dalies patvirtinti, kad „Ponevežskaja kopeika“ iš tikrųjų egzistavo. 1932 m. vasario 28 d. „Panevėžio balse“ rašoma: „Mirė ir Katedros kapinėse palaidotas buv. rusų laikraščio „Kapeika“ redakt. a. a. Narvila. Pastaruoju laiku jis gyveno sodžiuje.“

1901–1916 m. Rusijos periodinių leidinių preliminariniame sąraše dar pateikiama duomenų apie „Ponevežskij listok objavlenij“ („Panevėžio skelbimų lapelis“). Leidimas jį leisti 4–8 kartus per mėnesį išduotas 1904 m. Šio leidinio bibliotekose taip pat nėra ir apie jį daugiau nieko nežinoma.

Carinės Rusijos valdomoje Lietuvoje rusų kalba ėję laikraščiai mažai tyrinėti. Nėra išnagrinėta ir su jais susijusi Panevėžio periodinės spaudos pradžia. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomą 1914 m. Panevėžyje leistą „Naš kraj“ pavyko rasti tik 2000 m. Skelbtuose XX a. pradžios periodinių leidinių sąrašuose jis neminimas.

Duomenis apie „Ponevežskaja kopeika“ ir „Ponevežskij listok objavlenij“ pats laikas patikrinti. O patikrinus, nustatyti seniausią Panevėžio laikraštį ir jį galbūt surasti.

Nuotraukoje – 1914 m. Panevėžio laikraščių „Naš kraj“ ir „Ponevežskij listok“ pirmieji numeriai.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas