1. Panevėžio Bataliono gatvė, menanti čia buvus Naftalio Feigenzono, o tolėliau „Vilnies“ spaustuves

„Vilnies“ spaustuvė Panevėžyje

1935 m. seniausią Panevėžyje Naftalio Feigenzono spaustuvę pardavus iš varžytinių, toje pačioje Bataliono gatvėje buvo atidaryta „Vilnies“ spaustuvė. Nuo jos įkūrimo šiemet sueina 80 metų.

Kaip liudija archyvuose saugomi dokumentai, pirmaisiais metais šios spaustuvės pavadinimas buvo „Viltis“. Kodėl jis buvo pakeistas, duomenų nerasta. Ko gero, kad tokiu pat pavadinimu spaustuvė veikė Šiauliuose, priklausiusi Lietuvių tautininkų sąjungai.

Iš Panevėžio apygardos darbo inspekcijos stebėjimo bylos matyti, kad „Vilnies“ spaustuvės savininkas buvo Chaimas Sudelskis. Pas jį dirbo du darbininkai: raidžių rinkėjas ir mašinistas. 1940 m. rugpjūčio mėnesį jiems buvo mokamas 60 ir 38,80 litų savaitinis atlyginimas.

„Vilnies“ spaustuvės veiklos laikotarpis neilgas. 1941 m. sovietinei valdžiai Panevėžyje veikusias spaustuves nacionalizavus, jų įrengimai buvo suvežti į Fromo Gužučio g. 12 (dab. Savanorių aikštė) ir ten įkurta viena stambi spaustuvė „Raudonoji žvaigždė“.

Kokius įrengimus turėjo „Vilnies“ spaustuvė duomenų nerasta. Tikėtina, kad jie buvo įsigyti iš Naftalio Feigenzono spaustuvės varžytinių. Kaip 1935 m. rašė „Panevėžio garsas“, jų metu už 1 200 Lt kelių žydų buvo nupirktos 2 spausdinimo mašinos, popieriui pjauti peilis, šriftas ir kiti reikmenys.

Kiek ir kokių leidinių buvo išspausdinta „Vilnies“ spaustuvėje, taip pat pasakyti sunku. 2000 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos surengtoje parodoje „Panevėžio krašto spaustuvės ir leidiniai (XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė)“ buvo eksponuojami „Vilnies“ spaustuvėje išleista Balio Raugo ir Juozo Kuzmos eilėraščių knyga „Balti balandžiai“ (1936) bei du leidiniai karaimų kalba „Ištyrhan tiuziuvliar“ (1938) ir „Onarmach“ (1939).

Anksčiau buvo manyta, kad „Vilnies“ spaustuvė buvo įkurta uždarytos Naftalio Feigenzono spaustuvės bazėje. Panagrinėjus spaudoje ir archyviniuose dokumentuose nurodomus šių spaustuvių adresus, matyti, kad „Vilnies“ spaustuvė įvairiu laiku buvo įsikūrusi keliose vietose. Paskutiniais metais ji buvo Bataliono g. 5. Dabartinėje Panevėžio Bataliono gatvėje šiuo adresu namo nėra, likusi tik jo siena.

Nuotraukos:
1. Panevėžio Bataliono gatvė, menanti čia buvus Naftalio Feigenzono, o tolėliau „Vilnies“ spaustuves.
2. Paminklinė lenta ant G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kampinio pastato pirmajai Panevėžio spaustuvei ir knygynui atminti.
3. Panevėžio Bataliono gatvėje išlikusi namo Nr. 5, kuriame veikė „Vilnies“ spaustuvė, siena.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas