Panevėžio žemės ūkio mokykla
2023 metais

45 metai, kai įsteigta (1978) Panevėžio žemės ūkio mokykla. Nuo 1990, prijungus Panevėžio hidromelioracijos technikumą, Panevėžio žemės ūkio ir hidromelioracijos mokykla. 2000 kartu su kitomis dviem profesinėmis technikos mokyklomis perorganizuota į Profesinio rengimo centrą.

Lietuvos dailininkų sąjunga
2023 metais

55 metai, kai įkurta (1968) Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio sekcija, vėliau – Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius.

Panevėžio autobusų parkas
2023 metais

65 metai, kai Panevėžyje vietoje buvusios autotransporto kolonos įkurtas (1958) Panevėžio autobusų parkas. Nuo 1995 UAB „Panevėžio autobusų parkas“.

Panevėžio vaikų muzikos mokykla
2023 metais

75 metai, kai Panevėžyje įkurta (1948) Septynmetė vaikų muzikos mokykla (dab. Panevėžio muzikos mokykla).

Laikraštis „Aukštaitis“
2023 metais

90 metų, kai Panevėžyje buvo leidžiamas (1933) tautinės krypties laikraštis „Aukštaitis“, šapirografu daugintas Panevėžio skautų laikraštis „Lapinas“, mėnesinis iliustruotas satyros ir humoro laikraštis „Vėžys“.

Panevėžio žydų mergaičių gimnazija
2023 metais

95 metai, kai Panevėžyje atidaryta (1928) žydų mergaičių gimnazija.

2023 metais

95 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1928) laikraštis „Skautų garsas“. Leistas iki 1929.

2023 metais

95 metai, kai Petro Būtėno ir Leono Kuodžio iniciatyva Panevėžyje organizuoti (1928) lietuvių kalbos kursai.

Lietuvos bankas
2023 metais

100 metų, kai įsteigtas (1923) Lietuvos banko Panevėžio skyrius.

2023 metais

105 metai, kai Lukoniuose (Kupiškio r.) gimė (apie 1918) pokario partizanas Antanas Šilas. Baigė Panevėžio gimnaziją. Vadovavo Žaliosios girios dviems partizanų būriams. Žuvo 1945 01 22.

2023 metais

105 metai, kai Panevėžyje buvo leidžiamas (1918) moksleivių ateitininkų leidinys „Mūsų idealas“.

2023 metais

110 metų, kai kompozitorius Vladas Paulauskas Panevėžyje pastatė (1913) pirmąją operetę M. Petrausko „Kaminkrėtys ir malūnininkas“. Ją atliko draugijos „Aidas“ nariai.

2023 metais

110 metų, kai Panevėžyje pradėjo veikti (1913) M. Koto spaustuvė, spausdinusi blankus ir etiketes miesto įmonėms. 1941 01 27 nacionalizuota.

2023 metais

115 metų, kai Panevėžyje įsteigta (1908) berniukų ir mergaičių pradinė mokykla Nr. 2.

2023 metais

115 metų, kai Panevėžio realinės mokyklos mokiniai pradėjo leisti (1908) nelegalų laikraštėlį „Svobodnaja škola“.

2023 metais

120 metų, kai Panevėžyje įsteigta (1903) žydų berniukų dviklasė mokykla.

2023 metais

125 metai, kai Panevėžyje įkurta (1898) Z. Lurje spaustuvė. Veikė iki Pirmojo pasaulinio karo.

2023 metais

125 metai, kai nutiestas (1898) siaurasis geležinkelis Panevėžys–Pastovys (Baltarusija).

2023 metais

135 metai, kai Kelių valdyba iš Savivaldybės lėšų Panevėžio Bajorų gatvės gale pastatė (1888) naują tiltą, kuris jungė miestą su geležinkelio stotimi.

Jadvyga Stanelytė
2023 metais

140 metų, kai Paįstryje (Panevėžio r.) gimė (1883) mokytoja, visuomenininkė Jadvyga Stanelytė. Mokėsi Kauno „Saulės“ draugijos mokytojų kursuose. Vėliau kurį laiką dirbo šių kursų vedėja. Aktyviai dalyvavo kuriant Lietuvių katalikių moterų draugiją, 1908 tapo jos pirmininke. Dalyvavo Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos veikloje, dirbo laikraščio „Pavasaris“ redakcijoje, rašė „Lietuvaitėje“. Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Rusiją, Sankt Peterburge kurį laiką buvo vaikų prieglaudos vedėja. Smolensko archeologijos institute baigė literatūros kursą ir gavo mokytojos diplomą. Po karo grįžo į Lietuvą, dirbo Karmėlavos mergaičių žemės ūkio mokykloje. Mirė 1919 02 26 Kaune.

2023 metais

140 metų, kai Panevėžyje gimė (1883) lenkų politikas, žemės ūkio specialistas, prof. Zdislavas Liudkievičius. 1923–1924 Lenkijos žemės reformos ministras. Varšuvos aukštosios žemės ūkio mokyklos profesorius. Keletos knygų apie Lenkijos agrarinę politiką autorius. Mirė 1942.

2023 metais

145 metai, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1878) visuomenininkas Tadas Šiurna. 1902 organizavo parašų rinkimą peticijai dėl lietuviškos spaudos grąžinimo. 1905 kaip Naujamiesčio atstovas dalyvavo Vilniaus Seime. Nuo 1907 gyveno JAV. Dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje. Mirties data nežinoma.

2023 metais

150 metų, kai nutiestas (1873) Radviliškio–Panevėžio–Daugpilio (Latvija) geležinkelis.

2023 metais

150 metų, kai Panevėžio mokytojų seminarijoje pradėta dėstyti (1873) lietuvių kalba.

Naftalis Fridmanas
2023 metais

160 metų, kai Juodžiuose (Kražių vls., Raseinių apskr.) gimė (1863) Lietuvos žydų politikas, teisininkas Naftalis Fridmanas. 1887 baigė Sankt Peterburgo universitetą. 1888–1907 dirbo advokatu Panevėžyje. Aktyviai dalyvavo Panevėžio miesto dūmos bei žydų draugijų veikloje. Iki 1904 Panevėžio miesto valdybos narys. 1907–1917 III ir IV Rusijos valstybės dūmų deputatas. Pirmojo pasaulinio karo metais tapo Ypatingosios tarybos tremtinių reikalams tvarkyti bei Nukentėjusiųjų nuo karo žydų šalpos centro Rusijoje komiteto nariu. Po Rusijos Vasario revoliucijos (1917) dirbo Sankt Peterburge Teisingumo ministerijoje, Sankt Peterburgo komiteto Lietuvai valdyti pirmininko padėjėju. 1918 grįžo į Lietuvą. 1920–1921 Steigiamojo Seimo ir Mažojo Seimo narys, Steigiamojo Seimo sekretorius, Žydų frakcijos narys. Mirė 1921 08 24 Bad Kisingene (Vokietija), palaidotas Panevėžyje.

2023 metais

160 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1863) žydų mergaičių dviklasė mokykla, išlaikoma p. Rubinšteinaitės.

2023 metais

165 metai, kai Gailioniuose (Šiaulių apskr.) gimė (1858) kunigas, teologijos magistras Juozas Genys. Nuo 1902 Ramygalos klebonas. Įsteigė parapijiečiams knygyną, vienas pirmųjų Lietuvoje organizavo lietuviškus vakarus su vaidinimais. Mirė 1907 10 22 Ramygaloje (Panevėžio r.).

2023 metais

165 metai, kai Limeikiuose (Panevėžio r.) gimė (1858) knygnešys Matas Imbrasas. Lietuvišką spaudą platino ir slapta mokė vaikus Troškūnų apylinkėse (Anykščių r.). Mirė 1931 12 31.

2023 metais

165 metai, kai Bernatoniuose (Panevėžio r.) gimė (1858) knygnešys Gasparas Meškauskas. Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios zakristijonas. Turėjo įsirengęs knygų sandėlius šventoriaus koplytėlėje ir klebonijos malkinėje. Platino knygas tarp pažįstamų, aprūpindavo spauda kitus platintojus, palaikė ryšius su knygnešiais J. Milašiūnu, J. Masiuliu ir kt. Mirė 1934 01 27 Panevėžyje. Palaidotas senosiose miesto kapinėse.

2023 metais

180 metų, kai gimė (1843) 1863 sukilimo dalyvis, sukilėlių būrio vadas Vaclovas Ibianskis. Su savo būriu kovėsi Panevėžio, Raseinių, Kauno apskrityse. Mirė 1893.

2023 metais

185 metai, kai Kurėnuose (Ukmergės r.) gimė (apie 1838) 1863 sukilimo dalyvis Stanislovas Kozakovskis. Suorganizavęs sukilėlių būrį prisijungė prie Zigmo Sierakausko rinktinės. Kovėsi ir Panevėžio apskrityje prie Karsakiškio. Nuteistas mirties bausme, kuri įvykdyta 1863 07 20.

Švč. Trejybės bažnyčia
2023 metais

220 metų, kai pastatyta (1803) akmeninė pijorų (dab. Švč. Trejybės) bažnyčia. Po 1831 sukilimo bažnyčia ir pijorų vienuolynas uždaryti.

2023 metais

225 metai, kai Panevėžys (buvusi S. Poniatovskio nuosavybė) parduotas (1798) baronui Teodorui Ropui.

2023 metais

450 metų, kai Panevėžys pirmą kartą kartografo J. Portancijaus pavaizduotas (1573) žemėlapyje.

2023 metais

455 metai, kai apskričių teismai iš Krekenavos perkelti (1568) į Panevėžį.

2023 metais

475 metai, kai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo įgaliotinio P. Oranskio akte patvirtintas (1548) Naujojo Panevėžio buvimas.