Virtuali paroda

Nepriklausomybės kelius jungiantys tiltai: 1918–1940 m. Panevėžio apskrityje statyti tiltai

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui

Viktoras Rėklaitis

Viktoras Rėklaitis – inžinierius, ilgametis Jūrininkų sąjungos narys, Kačerginės kurorto direktorius. Jis rėmė jūrininkystės idėją ir buvo vienas Lietuvos prekybos laivyno organizatorių.

1929-aisiais suprojektavo Saločių tiltą per Mūšą, kuris yra reikšmingas istorijai ir kultūrai, todėl 1995 m. įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Viktoras Rėklaitis gimė Marijampolėje 1889 m. gegužės 16 d. 1908 m. čia baigė gimnaziją, vėliau studijavo Petrapilio, Tartu universitetuose fiziką ir matematiką. Mokslus tęsė Jūrų inžinerijos akademijoje Kronštadte, kurią baigė 1914 m. diplomuoto jūrų inžinieriaus laipsniu. Didžiojo karo metu (1914–1918) dalyvavo karinėse operacijose Baltijos jūroje.

Karui pasibaigus 1918 m. grįžo į savo gimtinę ir kurį laiką mokytojavo Marijampolės „Žiburio“ gimnazijoje. 1919 m. buvo siaurųjų geležinkelių viršininku Kaune.

1920–1922 m. tapo savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Į atsargą išėjo kapitonu.

1930–1935 m. buvo skirtas Lietuvos Baltijos Lloyd‘o bendrovės steigėju, vėliau tapo bendrovės valdybos pirmininku. Jo rūpesčiu Lietuva įsigijo keletą laivų užsieniuose.

Naudingą inžinieriaus Viktoro Rėklaičio darbą Lietuvai nutraukė bolševikų invazija ir okupacija 1940 metais. Metų pabaigoje V. Rėklaitis bolševikų pasiųstas į Maskvą, tačiau 1941 m. pradžioje gražintas į Lietuvą. Sąlygoms dirbti Lietuvoje tampant vis labiau nepakenčiamoms, V. Rėklaitis apleido Lietuvą su visa šeima, repatrijuodamas į Vokietiją. Vokiečiai pusmetį juos išlaikė koncentracijos stovykloje. Tik rugpjūčio mėnesį jam pasisekė išsilaisvinti ir gauti garvežių inspektoriaus darbą Poznanėje. Čia 1942 m. V. Rėklaitis sulaukė ankstyvos mirties, jam tebuvo 52-eji.


Literatūra ir šaltiniai:
1. Viktoras Rėklaitis. Lietuvių enciklopedija. Boston (Mass.), 1953–1985, t. 25, p. 99.
2. A.a. inž. Viktoras Rėklaitis: [nekrologas]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1942_reg/1942-07-08-DRAUGASo-i7-8.pdf