1. Lakūnas Feliksas Vaitkus prie savo lėktuvo. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš N. Kaminsko kolekcijos

Lakūno Felikso Vaitkaus apsilankymas Panevėžyje

Skrydžiai per Atlantą tuo metu kėlė didžiulį susidomėjimą. Daugiausia drąsuolių buvo iš JAV. Šioje srityje tarp pirmaujančių Europos valstybių gerai atrodė ir Lietuva.

1935 m. rudenį Atlanto vandenyną perskristi bandė JAV gyvenantis lakūnas Feliksas Vaitkus, baigęs lakūnų mokyklą, skraidęs 1 500 valandų ir konstravęs lėktuvus. Jo tėvai – išeiviai iš Šiaulių apskrities Gruzdžių valsčiaus. F. Vaitkus stengėsi pakartoti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį. Dar 1934 m. nupirktas lėktuvas už 6 400 dolerių ir pavadintas „Lituanika II“. Šiuo lėktuvu seniau buvo gabenami keleiviai iš Čikagos į Niujorką. Skrydis prasidėjo 1935 m. rugsėjo 21 d. labai nepalankiu oru ir truko apie 18 valandų. Deja, skrydžio lakūnas nebaigė ir dėl ypač nepalankių oro sąlygų, nuskridęs 5 200 kilometrų, nusileido Airijoje. Kaune jo laukė 20 000 smalsuolių minia.

1935 m. visoje Lietuvoje buvo organizuojamos lakūno F. Vaitkaus sutikimo iškilmės. 1935 m. spalio 15 d. jis atvyko į Panevėžį. Įvykį aprašė spauda, likę ir žmonių atsiminimų. Iš pat ankstaus ryto mieste suplevėsavo tautinės vėliavos. Sutinkantieji rinkosi geležinkelio stotyje. Ištisos minios plūdo į stotį. Perone išsirikiavo šaulės moterys ir gimnazijų moksleiviai. F. Vaitkus ir jo žmona sutikti labai iškilmingai. Minia skandavo „Valio Atlanto nugalėtojui“. Ponia Vaitkuvienė pasveikinta anglų kalba mergaičių gimnazijos moksleivės Ligytės. Perone F. Vaitkų pasitiko miesto burmistras Tadas Chodakauskas ir jie kartu išvyko į Panevėžio banko rūmus. Iš banko žymusis lakūnas su palyda nuvyko į „Vienybės“ klubą papietauti.

Spalio 16-ąją lakūnas F. Vaitkus su žmona ir lydinčiais asmenimis susipažino su Panevėžio miestu. Gatvės buvo pilnos žmonių. Apsilankė pradžios mokykloje Nr. 1 Smetonos gatvėje. Juos pasveikino mokytojas J. Micevičius. Visur buvo pilna gėlių. Iš mokyklos nuvyko į Pajuostį, kur buvo dislokuotas 4 pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulkas. Svečius pasitiko divizijos vadas St. Pundzevičius, vyko pulko paradas. Karininkų ramovėje F. Vaitkų pasitiko pulko vadas V. Žadeika. Ramovėje svečiui ypač patiko „Žalgirio“ mūšio paveikslas. Iš čia F. Vaitkus sugrįžo į Panevėžį ir apsilankė Panevėžio valstybinėse berniukų ir mergaičių gimnazijose. Spalio 16 d. 19 valandą F. Vaitkus pagerbtas šaulių salėje Respublikos gatvėje. Jam įteiktas meniškas albumas su žymiosios poetės S. Nėries įrašais. Vakare surengti pietūs „Vienybės klube“. Įėjimas kainavo 6 litus, bet susirinko pilna salė. Panevėžietis sodininkas Stauskas rožę pavadino „Feliksas Vaitkus“. Spalio 16 d. pavakary F. Vaitkus išvyko traukiniu į Rokiškį.

Nuotraukos:
1. ir 2. Lakūnas Feliksas Vaitkus prie savo lėktuvo. XX a. 4 deš.
3. Lakūnas Feliksas Vaitkus.

Nuotraukos iš N. Kaminsko kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas