1. Eucharistinis kongresas Panevėžyje 1933 m. liepą. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

Pirmasis Panevėžio vyskupijos eucharistinis kongresas

Pirmas pasaulinis maldininkų suvažiavimas vyko 1874 m. Prancūzijoje Avinjono mieste. Jį organizavo Marija Morta Tamisier ir finansinis rėmėjas – šilko pramonininkas Filibertas Vro.

Panevėžyje pirmasis vyskupijos eucharistinis kongresas suorganizuotas 1933 metais. Buvo sudarytas organizacinis komitetas. Jo pirmininku paskirtas kanauninkas Vladas Butvila, pirmu vicepirmininku – daktaras A. Milčius, antru vicepirmininku – kunigas P. Šidlauskas, sekretoriumi – inžinierius J. Barisas ir iždininke – M. Rusteikaitė. Garbės pirmininkas – vyskupas Kazimieras Paltarokas.

Sudarytos komisijos ir atskirų sričių tvarkytojai. Giesmių ir muzikos komisija: kan. V. Butvila – pirmininkas, M. Karka – sekretorius ir chorvedys Vladas Paulauskas. Vaikų organizavimo komisiją sudarė pirmininkas kan. Deksnys, vicepirmininkas kunigas Spurgis. Komisijoje dar buvo J. Kairienė, S. Tarozaitė ir J. Olenderaitis. Mergaičių ir moterų organizavimo komisijos narės: F. Rogalskytė (pirmininkė), J. Kairienė, S. Tauronaitė, B. Narvydienė ir A. Polytė. Vyrų organizavimo komisiją sudarė pirmininkas kunigas Spurgis, kunigas A. Lipnickas ir J. Baranauskas. Butų ir nakvynių komisijoje buvo pirmininkas kunigas P. Šidlauskas, nariai J. Mičiulis, A. Juodvalkienė-Plačenytė, J. Juozakas ir P. Zalatorius.

Sanitarinės pagalbos tvarkytoju paskirtas gydytojas Hurčinas, spaudos reikalų tvarkytoju – kunigas Liepinis, statybos ir elektrotechnikos reikalų tvarkytoju – inžinierius J. Barisas, ceremonijų tvarkytoju – kunigas Žitkevičius. Bažnytinio meno parodos reikalais ir altorių papuošimu rūpinosi Lietuvaičių švietimo draugija. Registracijos ir informacijos reikalus tvarkė S. Tarozaitė.

Kongresas prasidėjo 1933 m. birželio 29 d. 20 valandą Kristaus Karaliaus katedroje. Birželio 30 d. buvo vaikų diena ir Katedros konsekracijos diena. Katedrą konsekravo JE arkivyskupas J. Skvireckas. Liepos 1 d. vyko jaunimo dienai skirti renginiai ir naktinė adoracija. Liepos 2 d. vyko pačios didžiausios iškilmės.

Panevėžio vyskupijos eucharistinis kongresas sutraukė labai daug maldininkų. Tai buvo vienas svarbiausių 1933 m. įvykių Panevėžio mieste.

Nuotraukos:
1. ir 2. Eucharistinis kongresas Panevėžyje 1933 m. liepą.
3. Moterų ir merginų komisijos pirmininkė Felicija Rogalskytė.

Nuotraukos iš privačios kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas