Kunigas S. Mažeika MIC. Fotoateljė „Modern“. Kaunas. 1933 m. ŽVM GEK 3148/37

Suaugusiųjų institutas Panevėžyje 1943 m.

Suaugusiųjų  institutai nacių okupacijos metais veikė ne viename Lietuvos mieste. Tai buvo lyg tarpinė grindis tarp spec. vidurinių ir aukštųjų mokyklų Lietuvoje. Jie buvo išlaikomi iš Švietimo valdybos ir Profesinės sąjungos lėšų bei iš mokesčio už mokslą. Institutai buvo „A“ ir „B“ ciklų. Į „A“ ciklus priimami tik su gimnazijos diplomu, o į „B“ ciklus su progimnazijos išsilavinimu.

1943 m. Suaugusiųjų  institutas pradėjo savo veiklą Panevėžyje. Egzaminai vyko spalio mėnesį. Buvo laikomi lietuvių, vokiečių kalbų ir matematikos egzaminai. Stojantiems į pirmą kursą vokiečių kalbos egzamino nereikėjo laikyti. Mokestis už mokslą buvo 100 reichsmarkių į metus. Institutas surinko apie 400 studentų, o dėstytojais galėjo dirbti tik asmenys su aukštuoju ar specialiu viduriniu išsilavinimu ir pakankamos pedagoginės kvalifikacijos. Užsiėmimai vykdavo vakarais. Panevėžio suaugusiųjų instituto įkūrimu rūpinosi vyr. mokytojas P. Balčiūnas. Daug jam padėjo profesinių sąjungų Panevėžio atstovas E. Krištaponis. Jis padėdavo įveikti daug iškilusių sunkumų. Panevėžio suaugusiųjų institute veikė 5 skyriai: agrotechnikos skyrius su daržininkystės ir bitininkystės šakomis, prekybos-kooperacijos skyrius su įmonių buhalterijos ir administravimo šakomis. Į šį prekybos ir kooperacijos skyrių priimami baigusieji žemesniąją (trimetę) prekybos mokyklą ar 4 gimnazijos klases. Trečiasis buvo technikos skyrius su statybininkų elektrikų ir mechanikų šakomis. Čia priimami baigę amatų mokyklas ar 4 gimnazijos klases. Ketvirtasis – ekonomikos buhalterijos skyrius. Penktasis – bendrojo mokslinimo skyrius su komerciniais dalykais. Suaugusiųjų institutas veikė nelengvomis sąlygomis, nes neturėjo nuolatinių patalpų. Užsiėmimai vykdavo vakarais. Norėdami išgyventi dėstytojai dirbo ir kitus darbus. Kaip ir kitose mokyklose vieni dėstytojai buvo populiaresni, kiti mažiau populiarūs. Ypač populiarus buvo sociologiją dėstęs kunigas Stanislovas Mažeika. Į jo paskaitas ateidavo visi studentai.

1944 m. gegužės 31 d. Suaugusiųjų institutas baigė pirmus mokslo metus. Tai buvo pirmieji ir paskutiniai mokslo metai. 1944 m. rudenį institutas nebeatnaujino savo darbo. Panevėžyje jis egzistavo tik vienus metus. Tai buvo bandymas sunkiais karo metais Panevėžyje steigti mokyklą, kuri vėliau galėjo išaugti į aukštąją mokyklą.

Nuotraukoje – kunigas S. Mažeika MIC. Fotoateljė „Modern“. Kaunas. 1933 m. Žemaičių vyskupystės muziejus ŽVM GEK 3148/37.

Nuotrauka iš www.limis.lt.

Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas