1. Alfonsas Gilvydis su šeima daug prisidėjęs prie kursų organizavimo. 20 a. 4 deš. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio

Vakariniai darbininkų kursai Panevėžyje tarpukario metais

XX a. 4 dešimtmetyje Panevėžyje imta labiau rūpintis darbininkų švietimu ir kultūrine veikla. Mieste įkurtas Darbo rūmų darbininkų kultūros klubas. Jis vystė plačią veiklą. Veikė Vlado Paulausko vadovaujamas choras. Choro narių skaičius greitai išaugo iki 60 asmenų. Buvo įkurtas ir styginis orkestras. Po darbo darbininkai galėjo skaityti laikraščius ar žaisti stalo tenisą, taip pat buvo galima skaityti knygas arba lošti šachmatais. Greitai sporto šakų skaičius išaugo iki 11. Anksčiau darbininkai neturėjo kur kultūringai praleisti laisvalaikį. Klubo vedėju dirbo teisininkas Stukas, kuris teikdavo ir teisines konsultacijas. Vėliau šiame poste jį pakeitė Baura. 1936 m. lapkričio 14 d. pradžios mokykloje Nr. 2 įvyko Tautininkų sąjungos darbininkų skyriaus steigiamasis susirinkimas. Tautininkų sąjungos nariais tapo 50 darbininkų. Skyrių įsteigus jam vadovauti paskirtas mokytojas Povilas Daukas, iždininku tapo Stundžius, o sekretorium – Č. Jovaišas. Č. Jovaišas buvo rašytojas ir 1936 m. išleido romaną. 1938 m. Darbininkų klubo teisininku paskirtas advokatas Klausa.

2. Broliai Pranas ir Povilas Daukai. Dešinėje vakarinių kursų vadovas Povilas Daukas. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio1936 m. nuspręsta darbininkams organizuoti vakarinius pradinės mokyklos kursus. Iš pradžių į kursus užsirašė 122 darbininkai, vėliau jų skaičius išaugo net iki 240. Darbininkų amžius svyravo nuo 15 iki 45 metų. Viso sudaryti 5 skyriai. Kuo vyresnis darbininkas, tuo žemesnis skyrius. Kursų vedėju paskirtas mokytojas P. Daukas. Kursai buvo rengiami pradžios mokykloje N. 2. Spalio 12 dieną suorganizuotas kursų atidarymas. Atidaryme kalbėjo Seimo narys Alfonsas Gilvydis. Neturtingiems kursų klausytojams knygos buvo duodamos nemokamai. Savivaldybė skyrė 300 litų pašalpą. Kursai vyko nuo 19 iki 22 valandos. Per 1 metus kurso lankytojai turėjo užbaigti 2 metų programą. Greitai kurso lankytojų skaičius ėmė mažėti. Ypač jis sumažėjo pavasarį. Egzaminus laikė 46 darbininkai, 18 laikė už šešis skyrius, o 28 – už 4 skyrius. Egzaminus išlaikė 42 darbininkai. Panevėžyje tokie kursai buvo suorganizuoti pirmą kartą. Baigimo pažymėjimų įteikimas vyko labai iškilmingai. Pažymėjimus įteikė burmistras Tadas Chodakauskas. Į renginį atvyko svečiai iš Darbo rūmų Kaune. Renginio pabaigoje koncertavo Panevėžio darbininkų kultūros klubo choras vadovaujamas Vlado Paulausko.

1937 m. pradėti organizuoti nauji vakariniai kursai. Pareiškimus galima buvo paduoti iki spalio 4 dienos. Kursų atidarymas įvyko spalio 4 d. Į atidarymą atvyko Darbo rūmų pirmininkas P. Šulaitis. Kursų vadovu paskirtas mokytojas P. Daukas, o lektoriais dirbo pradžios mokyklų mokytojai. Kursai vyko iki 1938 m. gegužės 13 dienos. Iš pradžių kursus lankė 250 darbininkų, bet greitai jų skaičius sumažėjo. Egzaminus ruošėsi laikyti 70 darbininkų. Egzaminai vyko gegužės 17–18 dienomis.

1938 m. spalio 3 d. pradžios mokykloje Nr. 2. prasidėjo nauji kursai. Juos lankė 150 darbininkų. Visi baigę kursus gaudavo 2 skyrių baigimo pažymėjimus. Nuo 1938 m. taip pat buvo organizuojami rankdarbių ir siuvinėjimo siuvamosiomis mašinomis kursai darbininkėms. Į juos užsirašė daug norinčiųjų. Nuo rudens dar buvo organizuojamas paskaitų ciklas. 1938 m. rudenį prie Kultūros klubo pradėjo veikti darbininkų teatras. Jis važiuodavo su spektakliais į kitus miestus. 1939 m. kovo 19–26 d. Kultūros klubas pravedė blaivybės savaitę. Nuo 1939 m. vidurio Darbo rūmai organizavo 3 mėnesių siuvimo kursus. Juos vedė siuvimo meistras iš Kauno Bernotas. Kursuose dalyvavo daug provincijos siuvėjų. Baigus kursus, buvo rengiami egzaminai ir išduodami baigimo pažymėjimai.

Vakariniai kursai padėjo daliai darbininkų baigti pradinį mokslą. Pagal išsilavinimo lygį Lietuva užėmė dar gana žemą vietą Europoje.

Nuotraukos:
1. Alfonsas Gilvydis su šeima daug prisidėjęs prie kursų organizavimo. 20 a. 4 deš.
2. Broliai Pranas ir Povilas Daukai. Dešinėje vakarinių kursų vadovas Povilas Daukas.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio.

Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas