Virtuali paroda

Jonas Stasiūnas: gyvenimas, įamžintas scenoje

Lietuvos operos dainininko Jono Stasiūno 100-osioms gimimo metinėms

Mokslo ir studijų metai

Panevėžio moksleiviai ateitininkai „Gamtos draugo“ ekskursijoje. 1-a Bronislova Cedronaitė (vėliau Vyčienė), 2-as Stasys Šneideris, 3-ias Juozas Barisas, 4-as kun. Alfonsas Sušinskas, 5-a Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė), 6-a Elena Gabulaitė, 7-as Pilypas Žukauskas-Narutis, 8-a Juzė Stanevičiūtė, 9-as Jonas Stasiūnas. Apie 1937 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-58

 

 

Iš Panevėžio valstybinės gimnazijos 1940 m. absolvento, pedagogo Česlovo Baltuškos atsiminimų:

„Ateitininkų vadovas kunigas Alfonsas Sušinskas surengė ekskursiją į Klaipėdą. Iki Kauno važiavom traukiniu, o iš čia plaukėm laivu. Pakely sustojom Jurbarke, Nidoj, Neringoj. Klaipėdoj ėjom rikiuotėje, dainavom. Jonas Stasiūnas vedė. Pakely mus sustabdė du solidūs vyrai ir paklausė, rodydami į J. Stasiūną, kas jis toks. Tai buvo Klaipėdos konservatorijos dėstytojai. Jie užsirašė jo pavardę ir paskui, baigus gimnaziją, padėjo jam įstoti į Konservatoriją“. (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys. 2007. P. 263)

Panevėžio gimnazistai ateitininkai su dvasios vadovais kun. Alfonsu Sušinsku (2-as iš dešinės), kun. Povilu Šidlausku (centre) ir kun. Adolfu Stašiu (sėdi 2-as iš kairės). 3-ioje eilėje iš dešinės 2-as Jonas Stasiūnas, 3-ia Ona Kiaulėnaitė. Fotogr. J. Žitkaus. 1938 m. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM 21922 F4693

 

 

 

Iš buvusios Panevėžio mergaičių gimnazijos moksleivės ateitininkės, mokytojos Elenos Gabulaitės atsiminimų:

„Moksleivių ateitininkų organizacija Panevėžyje iš seno buvo stipri ir gausi. Ypač ji išaugo vyskupijos jaunimo direktorių kunigų Alfonso Lipniūno (tuo metu Lipnicko) ir kunigo Alfos Sušinsko laikais. <…> Visų Panevėžio mokyklų (berniukų ir mergaičių gimnazijos, amatų berniukų, mergaičių mokyklos, anksčiau dar ir Mokytojų seminarija ir kitos mokyklos) turėjo bendrą valdybą. Atskiros mokyklos turėjo savo valdybas, berniukų ir mergaičių sekcijas, klasių ateitininkų pirmininkus. Maždaug kartą per mėnesį būdavo daromas štabo posėdis. Į jį susirinkdavo visų mokyklų visokie pirmininkai pirmininkėliai. Būdavo pilnas kun. A. Sušinsko salionas (buvusi katedros klebonija). <…> Visų miesto mokyklų, arba kaip sakydavom, rajono, ateitininkų susirinkimai vykdavo katedros požemyje. Prisirinkdavo pilnas požemis, o jame daug tilpo. <…> Susirinkimą pradėdavo dažniausiai kieno nors sukurta malda. Ją paskaitydavo. Toji malda būdavo ugninga. <…> Susirinkimą užbaigdavom himnu „Kas gi ten aukso spindulius beria“. <…> Susirinkimai, šventės praeidavo įdomiai, įspūdingai. <…> Dalyvaudamas organizacijoje, išeidavai dar vieną tam tikrą kursą, kurio kitaip nebūtum išėjęs“. (Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9-60)

Panevėžio moksleiviai – literatų būrelio „Meno kuopa“ nariai su globėju mokytoju Petru Rapšiu. 1-as Bronius Barzdžiukas, 2-a Juzė Stanevičiūtė, 3-ias Petras Rapšys, 4-a Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė), 5-as kuopos pirm. Stasys Šneideris, 6-as Juozas Subatavičius, 7-as Jonas Juozevičius, 8-as Jonas Stasiūnas, 9-as Pilypas Žukauskas-Narutis, 10-as Aleksandras Petkevičius. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1937 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Laimos Rapšytės rankraščių fondas F70-777

Panevėžio moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ nariai su kuopos globėjais mokytojais Petru Juodeliu ir Mykolu Karka. 2-oje eilėje sėdi iš kairės: 1-as pirm. Aleksandras Petkevičius, 2-as Julius Šimkevičius, 3-ias Bronius Stasiukaitis, 4-a Marija Slavinskaitė, 5-as mokytojas Petras Juodelis, 6-as mokytojas Mykolas Karka, 7-as Jonas Stasiūnas, 8-as Algirdas Kuzma, 9-as A. Maulis; 3-ioje eilėje dešinėje: Kazimieras Naruševičius. Viršutinėje eilėje kairėje: Ieva Sakalauskaitė. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. Apie 1938 m. (Nuotrauka iš kn.: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys. 2007. P. 411)

 

Iš buvusio Panevėžio valstybinės gimnazijos 1938 m. absolvento, inžinieriaus, visuomenės veikėjo Pilypo Žukausko-Naručio atsiminimų:

„Panevėžio moksleivių „Meno kuopa“, kuri savo centrą turėjo berniukų gimnazijoje, sudarė gražų kultūrinį sąjūdį tarp moksleivių <…>. „Meno kuopa“ savo viešais pasirodymais pateikdavo Panevėžiui moksleivių sugebėjimus. Didiesiems pasirodymams kviesdavosi ir kitas gimnazijas: Biržų, Rokiškio. <…>. Neklysiu sakydamas, kad virš pusės visų moksleivių buvo aktyviai į „Meno kuopą“ įsitraukę. <…>. Buvo nerašyta tradicija, kad ateitininkai turėdavo savo rankose „Meno kuopos“ valdybą, nes ateitininkų būryje buvo vieni iš stipriausių plunksnos kūrėjų“. (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys. 2007. P. 445–446)

Panevėžio moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ valdyba. 1-oje eilėje iš kairės: Aleksandras Petkevičius, mokytojas Petras Juodelis, Marija Slavinskaitė, mokytojas Mykolas Karka; 2-oje eilėje iš kairės: Algirdas Kuzma, Jonas Stasiūnas. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1938 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Mykolo Karkos rankraščių fondas F12-308

 

 

„Be J. Stasiūno neapseidavo mokyklos renginiai. Jo dainos skambėdavo „Meno kuopos“ organizuojamuose Aukštaitijos krašto mokyklų mokinių kūrybiniuose sąskrydžiuose, minėjimuose, kuopos susirinkimuose. 1939 m. M. Karka pakvietė jį dainuoti S. Džonsono operetėje „Geiša“, kurią statė su „Dainos“ draugijos choru. J. Stasiūnas ne tik mokėsi ir dainavo, bet rado laiko ir noro dalyvauti visuomeninėje veikloje. Buvo aktyvus „Meno kuopos“, ateitininkų būrelio narys. 1938/1939 m. m. buvo išrinktas į kuopos valdybą, priklausė 1939 m. atkurtai gimnazijos Šaulių sąjungos kuopai“. (Baliūnas, Vytautas. Išliko atmintyje kaip scenos kunigaikštis Margiris // Panevėžio rytas, 1994, rugs. 28, p. 3)

Panevėžio moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ valdybos nariai su kuopos globėjais mokytojais Mykolu Karka ir Petru Juodeliu. Iš kairės sėdi: Mykolas Karka, Petras Juodelis, Jonas Stasiūnas; stovi iš kairės: Aleksandras Petkevičius, Marija Slavinskaitė, Algirdas Kuzma. Fotogr. J. Žitkaus. 1938 m. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM 12592 F2094

Panevėžio moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ valdybos nariai su kuopos globėjais mokytojais Mykolu Karka ir Petru Juodeliu. 1-oje eilėje iš kairės: 1-a Marija Slavinskaitė, 2-as Mykolas Karka, 3-ias Petras Juodelis, 4-a Juzė Stanevičiūtė, 5-a Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė); 2-oje eilėje iš kairės: 1-as Vytautas Stukas (?), 2-as Jonas Stasiūnas, 3-ias Aleksandras Petkevičius, 4-as Algirdas Kuzma. Panevėžys. 1938 m. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas

Vargoninkas, choro dirigentas, muzikos pedagogas, pirmasis Jono Stasiūno mokytojas Mykolas Karka. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. Apie 1940 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Mykolo Karkos rankraščių fondas F12-231

 

 

 

 

„Nuo 1919 m. Panevėžio gimnazijoje dėstė muziką, vadovavo chorams ir įvairių žanrų saviveiklai muzikos ir dainos entuziastas mokytojas Mykolas Karka. Jo dėka Panevėžio valstybinė berniukų gimnazija garsėjo ne tik kaip „Panevėžio respublika“ (J. Lindė-Dobilas), bet ir kaip „dainuojanti“ gimnazija. Beveik visi mokiniai baigė M. Karkos choro mokyklą. Vieni tik pamilo dainą, o kiti tapo dainininkais (Vaclovas Verikaitis, Stasys Liepas), kompozitoriais (Pranas Sližys, Vytautas Mikalauskas) ir kt. Geriausias dainininkas gimnazijoje buvo plačiapetis, augalotas kaip girių galiūnas aukštaitis Jonas Stasiūnas. <…> Įstojęs į „dainuojančią“ Panevėžio berniukų gimnaziją, iš karto pateko į maestro M. Karkos akiratį ir rankas. Pradžioje dainavo tik gimnazijos chore, vyresnėse klasėse jis puikiai atlikdavo ir solo partijas“. (Baliūnas, Vytautas. Išliko atmintyje kaip scenos kunigaikštis Margiris // Panevėžio rytas, 1994, rugs. 28, p. 3)

Iš buvusio Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleivio, publicisto, visuomenės veikėjo Algirdo Titus Antanaičio atsiminimų:

„Vyrų gimnazijos chorui vadovavo muzikos mokytojas ir katedros vargonininkas, turbūt visais laikais pats populiariausias šio miesto žmogus Mykolas Karka. Jis visada visur skubėdavo smulkiais žingsneliais ir kiekvienam jį pasveikinusiam atsakydavo, savo skrybėlę paimdamas už bryliaus iš užpakalio ir vos pastebimai ją kilstelėdamas… <…> Ir kai M. Karka iš visų trijų antrųjų klasių aštuonetą mūsų atrinko į gimnazijos chorą (ar tik ne dėl to, kad jam vienoje dainoje reikėjo dar galinčių dainuoti falcetais, iš karto pasijutome bent pusmetriu ūgtelėję. Jau vien todėl, kad ir mes turėjome teisę pasilypėję „ant viškų“, įsijungti į tą didingą giesmę Jūros žvaigždės, kurią ir be repeticijų jau mokėjome:

Išgirski maldą, pažvelk maloniai,
Suteik ramybės, meilės visiems…

Katedroje per moksleivių pamaldas tada dažnai solo giedodavo ir Jonas Stasiūnas. Į pamaldas ir ne katalikai ateidavo pasiklausyti, kaip šauniai skambėdavo jo bosas „Maldoje“. Taip dar ir šiandien ausyse skamba : „Jei širdį tau skausmas lyg peiliais suspaus…“ Man, Panevėžyje atsiradus, J. Stasiūnas buvo jau septintokas. Baigdamas aštuonias jis buvo gerai žinomas ir už gimnazijos ribų. M. Karkos statytose operetėse (ir „Kornevilio varpuose“, ir „Geišoje“), J. Stasiūnas dainavo pagrindines partijas, o tai buvo įvykiai, apie kuriuos visas miestas kalbėjo. <…> J. Stasiūnas išvažiavo Kauno konservatorijon ir iš karto operetėje jau atlikdavo svarbiausius vaidmenis. Per šventes sugrįžęs atostogų, jis kai kada valandėlei pasirodydavo Panevėžio gatvėse brangios medžiagos juodu paltu ir balta šilkine skarute…

Taigi, galiu pasigirti, kad ne vienam koncerte ir man teko su J. Stasiūnu scenoje padainuoti. Žinoma, mes jam sudarydavome tik palankų foną, kai būdavo dainuojamos „Baltos gėlės“, kur jis atlikdavo solo partiją… Ar tik ne toj dainoj mūsų falcetai ir buvo reikalingi?“ (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys. 2007. P. 722–723)

Geiša : 3 veiksmų operetė : Šaulių ir „Dainos“ spektaklio programa. [1939 m.]. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Mykolo Karkos rankraščių fondas F12-86-4

 

 

 

 

„M. Karka dvidešimtmetį gimnazistą 1939 m. atvedė ir į operetės sceną, kur kartu su dailininku V. Dilka ir kitais Panevėžio „Dainos“ draugijos entuziastais statė Džonso „Geišą“. Jaunajam gimnazistui patikėjo epizodinį jūrų karininko Keningemo vaidmenį“. (Stasiūnaitė-Čepulkauskienė, Aušra. Pilėnų kunigaikštis // Muzikos barai, 1999, nr. 9, p. 32–34)

Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleiviai kraštotyrininkai prie autobuso, prieš išvykdami rinkti senienų. Iš kairės 4-as – Jonas Stasiūnas, 5-as – Vytautas Petkevičius, dešinėje Aleksandras Petkevičius; pro langą žiūri Grinkevičius. 1938 m. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM 23473 F5395

Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleivių grupė Piniavoje. Priekyje stovi Jonas Stasiūnas, už jo su fotoaparatu – Aleksandras Petkevičius, viršuje iš dešinės 2-as – Vytautas Daunoras, iš kairės 1-as – Algirdas Kuzma, šalia jo – Kanišauskas. 1939 m. gegužės 4 d. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM 23460 F5410

 

 

 

Iš Jono Stasiūno atsiminimų:

„Laikas neišdildė iš atminties dienų, praleistų gimnazijos rūmuose. Teko ir šilto, ir šalto patirti. Kiek čia būta žavių, nerūpestingų svajonių, kurta ateities planų. Mokytis buvo nelengva – už mokslą reikėdavo kas pusmetį mokėti nemažą sumą pinigų, o laiku nesumokėjus ne kartą tekdavo palikti gimnaziją. Kol tėvai sudarydavo reikiamą sumą (dažniausiai vyresnis brolis Stasys atsiųsdavo), praeidavo ne viena diena, net savaitė beslankiojant apie gimnaziją. Daug vargo ir rūpesčių teikė buto nuoma, pragyvenimas mieste, knygos, kurios buvo labai brangios ir niekad negalėdavau jų visų įsigyti. Tačiau atmintyje tebegyvi mieli buvusių bendramokslių, pedagogų veidai: malonus, tačiau tuomet ir baimės įvarydavęs matematikas J. Janulionis, mokytojai [J.] Vitkauskas, [V.] Morkūnas, [ J.] Sokolovas, kuris „ramia sąžine“ rašydavo man tris su pliusu, kadangi „Stasiūnas turėci gerklę kaip kanalizacijos vamzdį, bet neįsivaizdinci ir locynų kalbą studijuoci“… Na, ir visuomet geros nuotaikos, besišypsąs muzikos mokytojas Mykolas Karka – nuoširdus jaunųjų talentų globėjas ir rūpestingas puoselėtojas, įdiegęs manyje meilės menui daigus“. (Muzikos barai, 1999, nr. 9, p. 33)

Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleivių grupė Piniavos miške. Kairėje klūpo Jonas Stasiūnas, iš dešinės antras – Vytautas Daunoras, viduryje sėdi Algirdas Kuzma. 1939 m. gegužės 4 d. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM 23471 F5391

Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleiviai – kariuomenės manevrų dalyviai gimnazijos kieme. 1-oje eilėje iš kairės 14-as – Jonas Stasiūnas. Apie 1939 m. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas

 

 

 

 

Iš Panevėžio valstybinės gimnazijos 1940 m. absolvento, pedagogo Česlovo Baltuškos atsiminimų:

„Pamenu, mūsų gimnazija savanoriškai dalyvavo kariuomenės manevruose. Mūsų vadovai karininkai Čepanauskas ir Lyberis mus nuvedė į Pajuostę, aprengė kariškais rūbais. Tuo mes labai didžiavomės. Pora parų iki manevrų buvom laisvi. Taip uniformuoti vaikštinėjome gatvėmis ir įsitempę atiduodavome kariškai pridėję ranką prie kepurės pagarbą suriktiems karininkams. Šie patenkinti šypsojosi. <…> Po dviejų dienų, gavę sausą davinį (džiūvėsių, jautienos konservų), iš Panevėžio išžygiavome Naujamiesčio link. Prie Naujamiesčio mes turėjome užimti gynybos pozicijas <…>. Pasibaigus manevrams, buvo konstatuota, kad abi pusės manevrams buvo gerai pasiruošusios. Pats kariuomenės vadas brigados generolas Stasys Raštikis atvyko į Krekenavą juodu limuzinu <…>. Jis padėkojo mums už gerą tarnybą, o mes jam atsakėm kariškai: „Tarnaujam Tėvynės labui“. (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys. 2007. P. 264–265)

Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleiviai šauliai. Iš dešinės 4-as – Jonas Stasiūnas. Apie 1939 m. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas

Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleiviai šauliai. Iš dešinės 8-as – Jonas Stasiūnas. Apie 1939 m. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas

Panevėžio valstybinės gimnazijos 8-os klasės ateitininkai su dvasios vadovais. 1-oje eilėje iš kairės: 1-as kun. Alfonsas Sušinskas, 3-ias kun. Adolfas Stašys, 5-as kun. Juozapas Ruškys. 2-oje eilėje iš kairės: 5-a Ona Kiaulėnaitė, viršutinėje eilėje iš kairės: 3-ias Jonas Stasiūnas, 5-as Kazimieras Naruševičius. 1940 m. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM 27602 F8604

Jonas Stasiūnas – Panevėžio valstybinės gimnazijos abiturientas. Panevėžys. 1940.06.22. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos muziejus

 

 

 

 

Iš Panevėžio valstybinės gimnazijos 1940 m. absolvento, pedagogo Česlovo Baltuškos atsiminimų:

„Prasidėjo lemtingieji 1940-ieji – abitūros metai. Visi kibom į mokslus, kurso kartojimą. Pavasaris buvo karštas ne tik mums, abiturientams, bet ir politikoje <…>. Birželio 14 d. įvyko mokytojų tarybos posėdis, o 15-osios rytą gimnazijos vadovybė išdalino mums brandos atestatus, palinkėdama sėkmės darbe ir gyvenime. Mes paspaudėme visiems savo jau buvusiems mokytojams rankas, padėkodami už ilgametį pedagoginį darbą. Visų veiduose, kaip ir mūsų, buvo liūdna šypsena, nes ką tik buvo gauta žinia, kad Tarybų Sąjungos kariuomenė peržengė Lietuvos sieną. Mokytojai susirūpinusiais veidais skubėjo į namus, kaip ir mes, abiturientai“. (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys. 2007. P. 267)

Jonas Stasiūnas – Panevėžio valstybinės gimnazijos abiturientas. 1940 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto Baliūno rankraščių fondas F162

Ši nuotrauka buvo įklijuota Jono Stasiūno gimnazijos baigimo atestate.

Šneideris, Stasys. Sveikinimas buvusiam mokslo draugui Panevėžio valstybinėje gimnazijoje, Lietuvos operos dainininkui Jonui Stasiūnui. Panevėžys–Vilnius. [1969 ?]. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-44

Petro Olekos dainavimo klasės studentai su profesoriumi ir koncertmeistere Marija Alšlebėnaite. 1945 m. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas

 

 

 

 

Iš Jono Stasiūno atsiminimų:

„Mokytojai ir draugai skatino nemesti dainavus, bet aš savo jėgomis ne per daug tikėjau. Muziką labai mėgau, dainininkų buvau girdėjęs, tačiau atrodė, kad man tai nepasiekiama. Juk operos artistui vien dainavimo nepakanka. Pamenu, Panevėžyje, dar būdamas šeštos klasės gimnazistu, aš pirmą kartą patekau į Kauno operos teatro gastroles. Rodė „Traviatą“. Tai buvo pirmoji opera mano gyvenime… Stovėdamas balkono gale, užgniaužęs kvapą ir neatitraukdamas akių nuo scenos, klausiau Kipro Petrausko, Antano Sodeikos ir kitų solistų dainavimo. Šis vakaras paliko neišdildomą įspūdį“. (Muzikos barai, 1999, nr. 9, p. 33)

Petras Oleka (1895–1975) – Lietuvos dainininkas, režisierius, pedagogas. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas

 

 

 

 

Iš Jono Stasiūno atsiminimų:

„Su Petru Oleka pirmą kartą susitikau 1940 metais, kai atvykau laikyti egzaminų į Kauno konservatoriją. Visuomet būsiu dėkingas savo Maestro už suteiktas žinias, kurios atvedė mane į teatrą, padėjo pagrindus vokaliniam ir sceniniam augimui. Prasidėjus karui ir 1942 metais vokiečiams uždarius Kauno konservatoriją, Petras Oleka savo mokinių neapleido: ištisus dvejus metus tęsėme mokslą jo bute. Mes nepaprastai gerbėme ir mylėjome savo Mokytoją už jo pasiaukojimą. Niekuo negalėjome jam atsilyginti, bet apie jokį atlyginimą jis neleisdavo mums ir kalbėti“. (Muzikos barai, 1999, nr. 9, p. 33)