1. Panevėžio lenkų gimnazijos pastatas. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių

Panevėžio lenkų gimnazija

Panevėžio mieste gyveno nemažai lenkų tautybės asmenų. Nemenkas buvo jų indėlis į miesto ekonomiką, švietimą ir kultūrą. Ypač savo vaikų lavinimusi rūpinosi lenkų dvarininkai. Jų rūpesčiu Panevėžyje pastatytas gražus Lenkų gimnazijos pastatas.

Lenkų gimnazija veiklą Panevėžyje pradėjo 1919 m. vasario 7 d. Pirmasis direktorius – advokatas Bronislovas Krasovskis. 1929 m. mokykla šventė 10 metų jubiliejų, nors yra ir kitų duomenų, kad ji veikė jau žymiai anksčiau. Savo istoriją įstaiga bandė skaičiuoti net nuo 1727 m. Nuo 1919 m. liepos 1 d. direktoriumi dirbo Ipolitas Pereščakas. Jis buvo baigęs Šiaulių gimnaziją ir Petrapilio universiteto matematikos fakultetą. 4 deš. pabaigoje I. Pereščaką pakeitė S. Damaševičius. 1931 m. rugsėjį gimnazijos vicedirektoriumi paskirtas Feliksas Jelecas. Mokytoju dirbo žymus entomologas V. Straševičius. Jo surinkta unikali vabzdžių kolekcija iš viso pasaulio dabar saugoma Panevėžio kraštotyros muziejuje. Mokykla visada gaudavo Lietuvos valstybės dotacijas, nors iš pradžių buvo privati, 1926–1936 m. valstybinė, o nuo 1936 m. tapo vėl privačia.

1929 m. Kranto g. pradėta Panevėžio lenkų gimnazijos naujų rūmų statyba pagal statybos inžinieriaus J. Saleneko projektą. Vidaus reikalų ministerijos Statybos inspekcija leidimą statybai išdavė 1929 m. vasario 28 d. Iki 1929 m. pabaigos pastatytos tik išorinės sienos ir sutvarkyta dalis stogo. 1930 m. darbai baigti. Statyba aktyviai rūpinosi lenkų švietimo draugija. Lėšomis nemažai prisidėjo lenkų tautybės dvarininkai, slapta rėmė Lenkijos vyriausybė.

1930 m. rugsėjo 1 d. Lenkų gimnazijos rūmus pašventino gimnazijos kapelionas J. Dirginčius. 1938 m. gimnaziją baigė 10 mokinių, pataisas gavo 2, o antriems metams nepaliktas nei vienas. Neturtingų lenkų vaikai nemokėjo už mokslą. Dėl lengvatų čia mokėsi ir lietuvių vaikai. Mokinių skaičius mokykloje vis mažėjo ir 1940 m. birželio 14 d. švietimo ministro K. Jokanto įsakymu Lenkų gimnazija uždaryta. Nacių okupacijos metais šiose patalpose veikė prekybos mokykla atkelta iš Klaipėdos. 1945 m. kovo 7 d. įsikūrė Panevėžio mokytojų seminarija. 6 dešimtmetyje Mokytojų seminarija perorganizuota į Pedagoginę mokyklą. Po to šiame pastate įsikūrė Panevėžio internatinė mokykla.

Nuotraukos:
1. Panevėžio lenkų gimnazijos pastatas.
2. ir 3. Panevėžio lenkų gimnazijos statybos vaizdai.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas