Panevėžio mokytojų seminarijos skautės. 1926 m. Nuotrauka iš A. Gedeikio kolekcijos

Panevėžio mokytojų seminarijos skautai

1922 m. gruodžio mėnesį (kitur nurodoma 1923 m. sausio 15 d.) Panevėžio mokytojų seminarijoje įsikūrė mišri „Vaidoto“ draugovė. Jos globėju buvo seminarijos direktorius Juozas Balčikonis. Draugovės pirmuoju vadu-draugininku tapo A. Lingė. Jis buvo ir steigiamojo susirinkimo iniciatorius.

Draugovei išaugus, 1923 m. rugsėjo 4 d. mergaitės atsiskyrė ir įkūrė atskirą „Rūtos“ draugovę. Draugininke išrinkta H. Petkevičiutė. Vėliau draugininkėmis buvo A. Juškaitė, E. Slučkaitė ir kitos. 1924 m. rugsėjo mėn. draugovėje buvo 49 skautės. Draugininke išrinkta Adelė Juškaitė. 1924 m. paskautininkės laipsnis suteiktas E. Petkevičiūtei, 1925 m. – A. Juškaitei.

Draugovėje buvo „Pelėdos“ skiltis (skiltininkė Uršulė Rapšytė), „Kregždės“ skiltis (skiltininkė Nastė Valentinavičiūtė), „Gegutės“ skiltis (skiltininkė Ladvyga Dilinskaitė) ir „Katės“ skiltis (skiltininkė Ona Abukevičiūtė).

1924 metais, išvykus J. Balčikoniui, skautų globėju paskirtas Alfonsas Gilvydis. 1924 m. „Vaidoto“ draugovės draugininku buvo P. Daukas, jo adjutantu – A. Putelis. 1924–1925 m. iš pavyzdinės pradinės mokyklos mokinių prie Panevėžio mokytojų seminarijos N. Polujanskaitės pastangomis sudarytas vilkiukų būrelis. Vilkiukams vadovavo skautas A. Kapickas. Jų skaičius nuolat augo. Vilkiukai buvo sudaromi vienetais po šešis. Šešetukas turėjo savo vadovą. Vilkiukai ir paukštytės buvo nuo 7 iki 12 metų. 1925 m. berniukai prisijungė prie „Vaidoto“ draugovės, o mergaitės prie „Rūtos“ draugovės.

1926 m. kovo 14 d. mokytojų seminarijoje Artūras Jurgutis įkūrė Kudirkos būrelį. Kudirkėnai pirmi pasivadino skautais vyčiais. 1929 m. „Rūtos“ draugovės draugininke paskirta Marija Pempaitė. 1930 m. Kalėdų švenčių proga Panevėžio mokytojų seminarijos skautės su dovanėlėmis aplankė neturtingas šeimas.

Panevėžio mokytojų seminarijoje dar veikė „Redos“ draugovė. 1930 m. „Redos“ draugovės draugininkė M. Pempaitė atsisakė pareigų, nes tais metais ji jau baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Nauja draugininke paskiriama Marija Mirgailytė. 1924 m., pagal kitus duomenis 1923 m. lapkričio mėnesį, Panevėžio popietinėje gimnazijoje įsikūrė „Živilės“ draugovė. Draugininke tapo Bronė Dičiūtė-Variakojienė. Vėliau šią gimnaziją perkėlus į rytinę pamainą šios skautės perėjo pas Panevėžio mokytojų seminarijos skautes. 1931 m. spalio 8 d. paskautininkė J. Minginaitė įkūrė vyresniųjų skaučių skiltį, kuri pasivadino „Gražinos“ vardu. Vėliau skiltis išaugo į draugovę.

Panevėžio mokytojų seminarijoje skautų veikla buvo aktyvi iki seminarijos uždarymo 1936 m.

Nuotraukoje – Panevėžio mokytojų seminarijos skautės. 1926 m.

Nuotrauka iš A. Gedeikio kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas