1. Panevėžio moterų šaulių būrys. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių

Panevėžio moterų šaulių būriai XII rinktinėje

Nuo pat Lietuvos šaulių sąjungos įsikūrimo, jos veikloje aktyviai dalyvavo ir moterys. Jos veikė ir Nepriklausomybės kovų metais. Pirmoji Lietuvos moterų šaulių vadė buvo M. Putvinskaitė-Žmuidzinavičienė.

1927 m. sukurtos moterų šaulių veiklos taisyklės, kurias redagavo plk. Juozas Šarauskas ir Aleksandras Marcinkevičius. Šios taisyklės paskelbtos 1927 m. „Trimito“ 17-ame numeryje. Numatyta, kad šaulių moterų skyriai savo darbą būryje skirsto sekcijomis: sporto, sanitarijos, tiekimo. Taisyklėse taip pat pažymima, kad moterų skyriui sudaryti reikalinga ne mažiau 5 narių. Moterų šaulių veikloje aktyviausiai dalyvavo provincijos inteligentės. Iki 1927 m. moterys šaulės veikė bendruose būriuose su vyrais.

1929 m. balandžio 7 d. šaulės Bronės Stosiūnienės iniciatyva įvyko Panevėžio moterų šaulių susirinkimas. Panevėžio šaulių moterų skyrius įsteigtas 1929 m. rugsėjo 22 d. Pirmąją valdybą sudarė šaulės B. Stosiūnienė, Kavaliauskienė, Petkevičienė, A. Plačonytė. Pirmajame suvažiavime į rinktinės komitetą išrinktos Andrašiūnienė, A. Plačonytė-Juodvalkienė, Plungienė ir Meškelytė. Komiteto pirmininke išrinkta šaulė Andrašiūnienė. Panevėžio moterys šaulės rengė įvairius kursus, rūpinosi neturtingose šeimose augančiais vaikais. 1934 m. vasario 25 d. Panevėžyje vyko moterų šaulių atstovių suvažiavimas. Jo metu išrinkta nauja valdyba: Petruškevičienė, A. Juodvalkienė, Plungienė, Dargytė, Matukienė, J. Slavinskaitė ir Čaplikienė. Panevėžio moterų šaulių organizacija buvo vienintelė karinė organizacija tarp moterų.

Tuometinė spauda rašė: „Mokytoja šaulė K. Taujenytė, Renavos bažnytkaimio šaulių būrio valdybos pirmininkė. Energinga šaulė atgaivino prieš tai pakrikusį būrį ir dabar pasišventusiai stovi jo darbų priešakyje. Tai pirmas atsitikimas Panevėžio rinktinėje ir turbūt visoj Šaulių sąjungoj, kad moteris yra būrio valdybos pirmininkė.“ Aktyvi veikla vyko ir kituose nedideliuose miesteliuose. Tarpukario spaudoje aprašomas aktyviai veikęs Gelažių šaulių būrys, kuriame itin aktyviai reiškėsi mokytoja O. Šukytė. 1933 m. liepos mėnesį įvyko pirmasis visos Lietuvos moterų šaulių suvažiavimas.

1934 m. balandžio 15 d. įvyko Miežiškių moterų šaulių steigiamasis susirinkimas. Valdybos pirmininke išrinkta S. Šalugaitė, iždininke – S. Kuncienė, sekretore – B. Ručinskaitė. 1934 m. įsteigti Upytės ir Šeduvos moterų šaulių būriai.

Moterys šaulės aktyviai reiškėsi ir sportinėje veikloje. 1934 m. surengti pirmieji moterų sporto vadovių kursai.

2. Panevėžio moterų šaulių būrys. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių1934 m. liepos 4 d. Palangoje prasidėjo pirmoji moterų šaulių stovykla. Stovyklos viršininke išrinkta šaulė Žvirblytė, viršininkės padėjėjos – šaulės Klupšienė ir Tercijonienė. Stovyklos adjutante išrinkta šaulė Pilvelytė. Stovyklavo 90 moterų šaulių, jų tarpe – 48 mokytojos, 14 valdininkių, 4 studentės, 2 gailestingosios seserys, 22 namų šeimininkės. Stovykloje dalyvavo ir Panevėžio moterys šaulės. Liepos 13 d. stovykloje apsilankė prezidentas Antanas Smetona.

Nuo 1934 m. balandžio 1 d. Panevėžio XII rinktinės šaulių moterų vade paskirta šaulė Antanina Bielavičienė, pavaduotojomis – šaulės Juozaitienė ir Januševičiūtė. 1935 m. duomenimis apskrityje aktyviai veikė šie moterų šaulių skyriai: Paįstrio, Raguvėlės, Subačiaus miestelio ir stoties, Senamiesčio, Raguvos, Krekenavos, Ramygalos, Vadaktų, Smilgių, Pajuostės, Pumpėnų, Piniavos, Pušaloto, Kupiškio, Kundrėnų, Miežiškių ir Paliūniškio. Gerai veikė Panevėžio moterų šaulių sanitarijos sekcija, vadovaujama dr. J. Vileišio ir gailestingosios sesers Micevičienės, šaulių Žukauskienės ir Petruškevičienės.

1935 m. birželio 6 d. Panevėžio mieste įsteigtas moterų šaulių „Mirgos“ būrys. Būrio valdybos pirmininke išrinkta Laužienė, vicepirmininkėmis – B. Guigytė ir E. Dučmanaitė, J. Vaitkevičiūtė – sekretore, Ona Puzinaitė – iždininke, būrio vadė – P. Adaškevičienė. Būrys suformuotas iš Plukių būrio moterų šaulių skyriaus. 1936 m. įsikūrė Panevėžio pašto tarnautojų „Pajautos“ moterų šaulių būrys. Panevėžio moterys šaulės buvo vienos aktyviausių Lietuvoje.

Nuotraukos:
1. ir 2. 
Panevėžio moterų šaulių būrys. XX a. 4 deš.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas