Virtuali paroda, skirta Lietuvos Valstybės Konstitucijos metams pažymėti

„Non obligat lex nisi promulgata – viešai nepaskelbtas įstatymas negalioja“

Iš tarpukario Lietuvos konstitucijų promulgavimo istorijos

1928 m. Lietuvos valstybės konstitucija

Lietuvoje 1926 m. gruodžio 17 d. įvykus valstybės perversmui, į valdžią atėjusi tautininkų ir krikščionių demokratų bloko vyriausybė ėmėsi žygių pakeisti galiojusią konstituciją. Jau 1927 m. sausio 18 d. Ministrų kabineto posėdyje ministras pirmininkas A. Voldemaras padarė pranešimą apie numatomą Konstitucijos pakeitimą. Tų pačių metų spalio 29 d. dienraštis Lietuvis atskiru priedu išspausdino negalutinį vyriausybės parengtą naujos konstitucijos projektą [žr. 32 vaizdą]. Naujoji valstybės konstitucija, visuomenei su ja susipažinus ir apsvarsčius, buvo numatyta priimti 1928 metų pradžioje surengtame referendume.

Tačiau referendumas nebuvo surengtas, o naujoji konstitucija, visuomenei visai netikėtai, Respublikos prezidento 1928 m. gegužės 25 d. buvo paskelbta Vyriausybės žiniose [žr. 33 vaizdą]. Ją pasirašė pats prezidentas ir kontrasignavo ministras pirmininkas. Tą pačią dieną ji ir įsigaliojo. Konstitucijos preambulėje buvo nurodyta, jog ji priimta prezidentui nusprendus ir pritarus visiems Ministrų kabineto nariams, susirinkusiems į iškilmingą posėdį gegužės 15 d. kariuomenės šventės proga. Tačiau nei to meto spaudoje, nei oficialiuose dokumentuose toks iškilmingas posėdis, kuriame būtų buvusi priimta 1928 m. konstitucija, neužfiksuotas. Taip pat neaišku, kodėl priimta gegužės 15 d., ji oficialiai buvo paskelbta tik po dešimties dienų, nors gegužės 16 d. išėjo eilinis Vyriausybės žinių numeris. Įdomu ir tai, jog iki pat oficialaus paskelbimo nė vienas spaudos leidinys neužsiminė apie naujai priimtą valstybės konstituciją. Šios konstitucijos originalo su prezidento A Smetonos ir ministro pirmininko A. Voldemaro parašais nėra ir Lietuvos archyvuose. Dėl tokio originalo egzistavimo buvo keliamos abejonės jau ir tarpukario Lietuvoje.

Lietuvos valstybės naujosios konstitucijos neoficialus tekstas buvo publikuotas net trijose „Dirvos“ bendrovės 1928 m. išleistose knygelėse. Viena nuo kitos jos skyrėsi tik viršelių spalva ir juose atspausdintu tekstu. Dvejų iš jų pavadinime buvo nurodyta, jog tai yra „Lietuvos valstybės konstitucija“ [žr. 34 ir 35 vaizdus], o trečiosios – jog tai yra „Naujoji Lietuvos valstybės konstitucija“ [žr. 36 vaizdą]. Be to, dviejų knygelių viršeliuose buvo atspausdintas įrašas, nurodantis jog tai yra „Neoficialinis leidinys“, trečiosios viršelyje tokio įrašo nėra.

Labai puošnų plakatą su Lietuvos valstybės naujosios konstitucijos tekstu išleido Lietuvos karo invalidų Vyčių brolija. Jis buvo atspausdintas litografijos spaustuvėje „Žiedas“ Kaune 1928 metais [žr. 37 vaizdą].

32. Lietuvos Valstybės Konstitucija. (Negalutinis projektas). Dienraščio „Lietuvis“ 1927 m. spalio 29 d. (Nr. 243) priedas. „Švyturio“ b-vės sp. [2] p. (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.epaveldas.lt)
33. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios, 1928 m. gegužės 25 d. (Nr. 275), p.1. PAVB
34. Lietuvos valstybės konstitucija. Kaunas, Marijampolė : „Dirvos“ bendrovė, 1928. 14 p. Trakų istorijos muziejus, TIM R 18812 (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.limis.lt)
35. Lietuvos valstybės konstitucija. Neoficialinis leidinys. Kaunas, Marijampolė : „Dirvos“ bendrovė, 1928. 14 p. Žemaičių dailės muziejus, ŽDM P. m. 1734 (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.limis.lt)
36. Naujoji Lietuvos valstybės konstitucija. Neoficialinis leidinys. Kaunas, Marijampolė : „Dirvos“ bendrovė, 1928. 14 p. Trakų istorijos muziejus, TIM R 18813 (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.limis.lt)
37. Lietuvos Valstybės Konstitucija 1918–1928. [Kaunas] : L.K.I. Vyčių brolijos leidinys, [1928] (Kaune : lit. „Žiedas“). [1] p.; 89 cm. L.K.I.: Lietuvos karo invalidai. LMAVB_RS F172-856