1. Pastatas Vasario 16-osios g. 20, kuriame 1919–1932 m. „Aido” draugija buvo įsirengusi savo būstinę ir teatro salę. L. Kaziukonio nuotrauka

„Aido“ draugijos istoriją menančios vietos

1906 m. Panevėžyje įkurta lietuvių dramos, muzikos ir dainos draugija „Aidas“, tuo metu carinės priespaudos metais savo teatrine ir muzikine veikla skleidusi lietuvybę, stiprinusi tautinę savimonę. Veikusi ir po Pirmojo pasaulinio karo atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, „Aido“ draugija suvaidino svarbų vaidmenį Panevėžio visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Apžvelkime su šios draugijos veikla susijusias vietas.

Iki Pirmojo pasaulinio karo „Aido“ draugija nuosavų patalpų neturėjo, jas nuomojo ir ne kartą keitė. Iš to meto spaudos sužinome, kad 1907 m. draugija prie Liaudies viešbučio buvo išsinuomojusi neblogas patalpas su nemaža sale, kur įrengė skaityklą ir biblioteką. Kitur nurodoma, kad draugijos būstinė buvo Salogūbo namuose prie Turgaus aikštės. Mokytojas ir vaikų rašytojas Matas Grigonis, aktyviai dalyvavęs to meto „Aido“ draugijos veikloje, savo atsiminimuose rašo, kad prieš karą draugijos būstinė valdybos posėdžiams, raštinei ir repeticijoms buvo Molainių (dab. J. Tilvyčio) gatvėje. Tai namukas lyg kaimo pirtelė, 2 kambarėlių, virtuvytės ir prieškambarėlio. Priklausė jis „Aido“ draugijos aktyviam nariui daktarui Kazimierui Sliekui. Po pirmojo pasaulinio karo šį namuką nuomojosi skulptorius Juozas Zikaras, tuo metu Panevėžio gimnazijoje pradėjęs dirbti piešimo mokytoju. Išliekamąją istorinę vertę turėjęs namukas iki mūsų dienų neišliko, jo vietos identifikuoti nepavyko.

Apie vietas, kur carinės priespaudos metais buvo rengiami „Aido“ draugijos vakarai, spektakliai, koncertai, žinoma daugiau. Tuo laiku, kai įsikūrė draugija, buvo vaidinama Ukmergės gatvėje esančiame Žemės ūkio parodų paviljone, Liaudies viešbučio salėje. Vėliau 1910 m. Boguševičiaus (dab. Birutės) gatvėje A. Sondagui įsteigus kino teatrą „Iliuzija“, o Turgaus (dab. Laisvės) aikštės ir Ukmergės gatvės kampe esančiame Z. Rabinovičiaus name įrengus „Modern“ kino teatrą, „Aido“ vaidinimai buvo rengiami šių kino teatrų salėse. Bet viena iš pagrindinių patalpų, kurias „Aido“ draugija nuomojosi savo vakarams ir vaidinimams, buvo Sodų gatvėje įrengta gaisrininkų salė. Bet, kai fabrikantas Stanislovas Montvila, perstatęs Respublikos gatvėje esančias šaltkalvystės dirbtuves, 1913 m. atidarė miesto teatrą, „Aido“ draugijos artistai savo pasirodymus rengė ir šioje teatro salėje. Iš tų laikų miesto salių iki mūsų dienų yra išlikę ir „Aido“ draugijos teatrinę ir muzikinę veiklą mena senasis miesto teatras, dabar priklausantis šauliams ir „Meno“ teatro pastatas, kuriame buvo įsikūręs „Iliuzijos“ kino teatras. Sodų gatvėje buvusi gaisrininkų salė nugriauta sovietmečiu.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Pirmojo pasaulinio karo metais pakrikusi „Aido“ draugija buvo atgaivinta 1919 m. rugpjūčio 31 d. Dar tais pačiais 1919 m. iš Malinino išnuomotame 13 kambarių name Šeduvos (vėliau Vasario 16-osios) gatvėje buvo atidaryta „Aido“ draugijos salė su scena bei įrengtas bufetas. Vėliau „Aido“ draugijos veiklai pradėjus silpti, dalis jos patalpų buvo išnuomotos Panevėžyje įkurtai bibliotekai ir „Panevėžio balso“ redakcijai. 1925 m. čia dar įsikūrė Kaune veikusios Muzikos mylėtojų draugijos „Daina“ Panevėžio skyrius. Kaip savo atsiminimuose rašė Mykolas Karka, šis jo vadovaujamas skyrius, sutraukęs visas Panevėžio muzikines bei vaidintojų pajėgas, senelį „Aidą“ paliko be darbo ir be narių, kuris, pavegetavęs keletą metų, likvidavosi ir visą savo veiklą perleido „Dainai“.

„Aido“ draugijos veiklą tarpukariu menantis pastatas Vasario 16-osios g. 20 dar sovietmečiu buvo įrašytas į saugomų paminklų sąrašus ir pažymėtas atminimo lenta. Mūsų laikais jis taip pat buvo įrašytas į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą ir pažymėtas specialiu ženklu „Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas“. Deja, kaip matyti iš nuotraukos, jo saugojimu nelabai rūpinamasi. Savivaldybė, galėjusi šį paminklinį pastatą restauruoti ir pritaikyti naujai kultūrinei visuomeninei paskirčiai, 2004 m. jį pardavė.

Nuotraukos:
1. Pastatas Vasario 16-osios g. 20, kuriame 1919–1932 m. „Aido” draugija buvo įsirengusi savo būstinę ir teatro salę.
2. Teatro „Menas“ pastatas, kuriame 1910 m. buvo įkurtas „Iliuzijos“ kino teatras ir jame rengiami „Aido“ draugijos vaidinimai.
3. Šauliams priklausantis 1913 m. atidarytas S. Montvilos teatras, kuriame buvo rengiami „Aido“ draugijos vakarai, spektakliai, koncertai.

L. Kaziukonio nuotraukos.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas