1. Panevėžio zitiečių draugijos valdyba. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš V. Vyšniausko kolekcijos

Panevėžio Šv. Zitos draugija

Respublikinė Šv. Zitos draugija įkurta Kaune 1906 metais, o įregistruota tik 1907 metais. Ją įkūrė kunigai P. Dogelis ir J. Jarašiūnas. Šios organizacijos tikslas – propaguoti lietuvybę tarp tarnaičių. Tai buvo tarnaičių ir darbininkių draugija, bet faktiškai daugiau veikė tarp tarnaičių. Panašiu laiku draugija įkurta ir Vilniuje.

Keliais metais vėliau tokia draugija atsirado Panevėžyje ir vadinosi Panevėžio Šv. Zitos draugija. Panevėžio mieste ir apskrityje ji veikė nuo 1909 metų. Ši draugija vienijo tarnaites ir darbininkes, stengėsi jas auklėti katalikų tikėjimo dvasioje. Narės turėjo rūpintis ligonėmis ir bedarbėmis. Draugijos globėja – Šv. Zita. Draugijoje veikė tikrieji ir garbės nariai. Tikrąja nare galėjo būti tarnaitė ir darbininkė. Daugiausia jai priklausė jaunos merginos. Įstojusiosios vyresnės nei 40 metų moterys turėdavo pristatyti gydytojo pažymėjimą apie gerą sveikatos būklę ir sumokėti 200 litų mokestį draugijai, o draugijos ligonių kasai – 300 litų. Draugijos garbės nariu galėdavo būti daug nusipelnęs draugijai asmuo ir įnešęs 500 litų. Į draugijos narius buvo priimami gavę 2 narių rekomendacijas. Tikruosius narius priimdavo valdyba. Pašalinti buvo galima po 2 įspėjimų. Pašalinti galėjo draugijos valdyba. Tikrieji draugijos nariai turėjo griežtai laikytis įstatų ir stengtis pritraukti kuo daugiau naujų narių. Stojantysis mokėjo 5 litų mokestį, kasmet po 12 litų ir dar 6 litus ligonių kasai. Nariai išbuvę 15 metų bemokėdavo tik 6 litus į metus. Draugijos turtą sudarė narių mokesčiai ir įvairios aukos. Draugijos narys galėjo naudotis ligonių kasų paslaugomis, knygynu ir kitomis privilegijomis. Draugijos valdyba buvo renkama visuotiniame susirinkime 1 metams. Vėliau išrinkta valdyba pasiskirstydavo pareigomis. Revizijos komisija buvo sudaroma iš 3 narių. Visus svarbiausius draugijos raštus pasirašydavo valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar sekretorius. Šv. Zitos draugija turėjo savo knygyną. Buvo rengiamos įvairios paskaitos, kursai. Draugija turėjo ir savo skalbyklas, siuvyklas, parduotuves ir kitas verslo įmones. Draugija galėjo būti likviduota 3 ketvirtadaliais balsų. Tikrieji nariai turėdavo nario pažymėjimus.

Šv. Zitos draugija Panevėžyje buvo perregistruota 1937 m. birželio 10 d. Tada įregistruoti ir nauji jos įstatai. Pirmininku tapo kunigas Povilas Šidlauskas, gimęs 1890 m. spalio 15 d. Jis buvo draugijos dvasios vadas. Vicepirminke tapo Pranė Kubiliūnaitė, gimusi 1888 metais. Garsiausia iš draugijos narių – kasininkė Salomėja Stakauskaitė, gimusi 1890 m. gegužės 20 d. Jos broliai kunigai Juozapas ir Pranciškus Stakauskai, sesuo Ona Stakauskaitė-Račiūnienė. 1911–1912 m. S. Stakauskaitė studijavo Varšuvos aukštuosiuose moterų kursuose, lankė pedagogikos ir gamtos mokslų paskaitas. Baigusi kursus, kurį laiką ji dėstė privačiuose mokytojų kursuose ir ūkio mokykloje Lenkijoje. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Panevėžyje, suorganizavo mokytojų kursus. 1920 m. gegužės 15 d. – lapkričio 13 d. buvo Steigiamojo Seimo narė. Krikščionių demokratų frakcijos narė. Vėliau mokytojavo Krekenavoje, Šėtoje. Šv. Zitos draugijos sekretore buvo Zofija Kunskaitė, o valdybos nare – Elžbieta Vertelkaitė.

1937 m. draugija Panevėžyje turėjo rūbų skalbyklą. Ji buvo įsikūrusi adresu Zitos gatvė Nr. 23. Metinė apyvarta siekė 8 772 litų. Taip pat turėjo senelių ir ligonių bendrabutį adresu Zitos gatvė Nr. 23. Draugija nuomojo patalpas duonos kepyklai.

Lietuvai netekus Nepriklausomybės, Šv. Zitos draugijos veikla tapo sudėtinga. Draugija uždaryta 1940 m. rugsėjo 10 dieną.

Nuotraukos:
1. Panevėžio zitiečių draugijos valdyba. XX a. 4 deš. 
2. Panevėžio zitiečių draugijos valdyba. XX a. 4 deš.
3. Draugijos dvasios vadas kunigas Povilas Šidlauskas. 1938 m.

Nuotraukos iš V. Vyšniausko kolekcijos.

Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas