Virtuali paroda

Stasys Šneideris-Diemedis. Savuoju lemties keliu

Pedagogo, poeto, tremtinio Stasio Šneiderio-Diemedžio (1918–1987) 100-osioms gimimo metinėms

Bibliografija

Stasys Šneideris-Diemedis

Bibliografija (1936–2018)

S. Šneiderio-Diemedžio atskiri kūrybos leidimai

…Už deimantus skaistesnė: [eilėraščiai] / [sudarytoja Jūratė Šneiderytė-Degutienė]. Panevėžys: [Reklamos forma], 2015, 175 [1] p.: faks., iliustr.
Kn. taip pat: Įžanga / Stasė Mikeliūnienė, p. 3–4. Prisiminimai apie Tėvelį – Stasį Šneiderį-Diemedį / Jūratė [Šneiderytė-Degutienė], p. 172–174. Stasys Šneideris-Diemedis, p. 175.

S. Šneiderio-Diemedžio publikacijos

Globėjau – Tėveli!: [eilėraštis, skirtas J. Lindei-Dobilui] // Mūšos Dobilas. Panevėžys, 1936, p. 9.

Jis eina: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1937, birž. 19, p. 2.

Palaiminti vyrai: (eucharistiniam vyrų kongresui praėjus): [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1937, liep. 3, p. 3.

Kariuomenė žengia: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, vas. 12, p. 2.

Laisvės vainikas: (20-osios Vasario 16-osios proga): [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, vas. 16, p. 4.

Motinai: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1938, nr. 4, p. 225.

Kryžius tėviškės daržely: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, geg. 14, p. 3.

Sveikos, poilsio dienelės!: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1938, nr. 5/6, p. 323.

Kryžiaus rožė: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, birž. 11, p. 2.

Ateina Dievas: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, birž. 18, p. 2.

Varpo skundas: (a. a. prel. Jonui Maciejauskui prisiminti): [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, liep. 2, p. 3.

Motinos meilė: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, liep. 16, p. 2.

Kristui žiedą…: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, rugpj. 20, p. 2.

Sesutės daržely: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, rugpj. 27, p. 2.

Mūsų kryžiai: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1938, nr. 9, p. 459.

Susitiksime, broliuk!: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, lapkr. 19, p. 3.

Lietuvos kariai: (20 metų Kariuomenės šventės proga): [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, lapkr. 26, p. 2.

Kary!: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1938, nr. 11, p. 590.

Dvi seserys: (Latvijos 20 m. Nepriklausomybės proga): [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1938, gruod. 3, p. 2.

Snaigių alėjoj: [eilėraštis] // Ateities spinduliai, 1938/1939, nr. 8, p. 241.

Gegutė: [eilėraštis] // Ateities spinduliai, 1938/1939, nr. 10, p. 292.

Nauji Metai: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, saus. 7, p. 1.

Laisvės džiaugsmas: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1939, nr. 2, p. 95.

Moksleivio dalia: [eilėraštis] // Jaunoji Lietuva, 1939, nr. 2, p. 88.

40 dienų pasninko…: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, kovo 18, p. 3.

Baltoj žemėj saulė: [eilėraštis] // Jaunoji Lietuva, 1939, nr. 3, p. 162.

Pamotė: [novelė] // Jaunoji Lietuva, 1939, nr. 3, p. 173–178.

Prisikeliantis Kristau!: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, bal. 8, p. 2.

Motinai: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, geg. 6, p. 2.

Žydinti žemė: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1939, nr. 5/6, p. 296.

Į tėviškę: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, liep. 8, p. 2.

Gerb. Pedagogui Poetui Matui Grigoniui: (atšventusiam 30 m. literatūrinio darbo): [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, liep. 15, p. 2.

Šliūbas: (skirtas Elenai Vepštaitei-Deveikienei): [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, liep. 29, p. 2.

Bažnytiniai chorai: [straipsnis] // Panevėžio garsas, 1939, rugpj. 5, p. 1.

Gimtoji pastogė: (iš ciklo „Tėviškė“): [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, rugpj. 5, p. 3.

Be Dievo: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, rugpj. 19, p. 2.

Vėl sodžiuose smuklės!..: [straipsnis] // Panevėžio garsas, 1939, rugpj. 26, p. 1.

Nebegrįš…: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, rugs. 14, p. 2.

Vilniaus siluetas: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1939, nr. 9/10, p. 441.

Tikėk!: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, spal. 14, p. 2.

Kelkis, kelkis, Gedimine!: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1939, lapkr. 25, p. 2.

Mintys prie a. a. kun. J. Lindės-Dobilo kapo: Jo 5 m. mirties sukakties proga // Panevėžio garsas, 1939, gruod. 2, p. 4.

Ave Maria: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1939, nr. 12, p. 569.

Mūsų Vilnius: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1939, nr. 12, p. 581.

Savanorio tėvo žemėj: [eilėraštis] // Jaunoji Lietuva, 1939/1940, nr. 2, p. 83.

Iškeliavimas: [eilėraštis] // Ateitis, 1939/1940, nr. 3, p. 150.

Laisvės džiaugsmas: [eilėraštis] // Jaunoji Lietuva, 1939/1940, nr. 3, p. 129.

Baltoji Lietuva: [eilėraštis] // Jaunoji Lietuva, 1939/1940, nr. 5, p. 288.

Susimąstymas; Suplasnok, jaunyste!: [eilėraščiai]; Pašaukimas: [feljetonas] // Žydinčios dienos, 1940, nr. 1, p. 3, 8, 20–24.

Žiemos naktį: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1940, nr. 1, p. 28.

Lietuvai: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1940, nr. 2, p. 83.

Rūpintojėlis: [vaizdelis]. Portr. // Lurdas, 1940, nr. 2, p. 58–61.

Pavasario šventė: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1940, nr. 3, p. 166.

Pumpurėliai: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1940, nr. 5, p. 275.

Gegutė: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1940, birž. 8, p. 2.

Sengalvėlei: [eilėraštis] // Mokslo dienos, 1940, nr. 6, p. 318.

Pakeleivis: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1940, kovo 9.

Pavasaris prie Lėvens: [eilėraštis] // Raštai, 1941, nr. 3, p. 383.

Laisvės džiaugsmas: [eilėraštis] // Išlaisvintas panevėžietis, 1941, liep. 19, p. 3.

Už lietuviškąjį sodžių!: [straipsnis] // Panevėžietis, 1941, spal. 6, p. 1.

Rudens vakarą: [eilėraštis] // Panevėžietis, 1941, spal. 19, p. 1.

Po Advento rūpestėlių: [vaizdelis] // Panevėžio apygardos balsas, 1941, gruod. 24, p. 6.

Nebaigtoji laisvės daina: (eilėraštis iš ruošiamo spaudai eilėraščių rinkinio) // Panevėžio apygardos balsas, 1942, vas. 8, p. 3.

Mes jums duosim žemės…: [fragmentai iš ruošiamo spaudai romano „Sugrįžo žemė“] // Panevėžio apygardos balsas, 1942, vas. 22, kovo 1, 8.

Tėveliai, grįžkit!: [eilėraštis] // Panevėžio apygardos balsas, 1942, bal. 12, p. 3.

Lietuviškajam kryžiui: [eilėraštis] // Panevėžio apygardos balsas, 1942, liep. 19, p. 2.

Žodis pamoko – pavyzdys patraukia: (į atvirą laišką pradinės mokyklos mokytojui) // Panevėžio apygardos balsas, 1942, spal. 10, p. 4.

Jaunasis Lietuvos ūkininke: [kreipimasis] // Panevėžio apygardos balsas, 1942, spal. 31, p. 5.

Prie Lėvens: [eilėraštis]; Aukštaičių artojų vardu: [straipsnis] // Panevėžio apygardos balsas, 1942, lapkr. 28, p. 9.

Šventė: [eilėraštis] // Panevėžio apygardos balsas, 1943, vas. 13, p. 4.

Meilė pavasario žemei: [eilėraštis] // Panevėžio apygardos balsas, 1943, kovo 26, p. 6.

Tėvynėje: [eilėraštis] // Panevėžio apygardos balsas, 1943, rugpj. 15, p. 4.

Pavasaris eina; Meilė žemei; Greičiau: [eilėraščiai] // Panevėžio rytas, 1995, birž. 9, p. 9.

Nieko pasauly nėra brangiau; Greičiau; Pavasaris eina; Glėby tu mūsų amžiais būsi; Kūčios: [eilėraščiai]; su prier. apie aut. Portr. // Amžino įšalo žodžiai: Kolymos politinių kalinių eilėraščių rinktinė. Kaunas: Naujasis lankas, 2005, p. 118–126.

„Atverk, sesut, pavasario langelį“…: [eilėraštis] // Tarp Žaliosios ir Lėvens: Karsakiškis. Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2011, p. 394.

Literatūra apie Stasį Šneiderį-Diemedį

Dievonis, M. Panevėžys: [kronika: G. Petkevičaitės-Bitės 75 m. jubiliejaus paminėjimas „Meno kuopoje“; jos garbei S. Šneideris perskaitė eilėraštį] // Jaunoji Lietuva, 1936, nr. 5, p. 328–330.

Panevėžio moksleivių, mūsų skaitytojų grupė, veža linkėjimų visiems „A. S.“: [nuotrauka, 1937 m.] // Ateities spinduliai, 1937, nr. 5/6, p. 107.

Buvo literatūros vakaras: [apie 1937.12.20 įvykusį J. Lindės-Dobilo „Meno kuopos“ literatūros vakarą, kuriame savo kūrybą skaitė ir S. Šneideris] // Ateitis, 1937/1938, nr. 1, p. 532–533.

Kun. J. Lindės-Dobilo trijų metų mirties minėjimas: [apie 1937.12.05 vykusį minėjimą, kuriame S. Šneideris skaitė J. Lindės-Dobilo biografiją, dainavo su J. Stasiūnu] // Ateitis, 1937/1938, nr. 1, p. 533.

Didelė literatūros-muzikos šventė: [apie Biržų gimnazijoje sausio 29 d. įvykusį moksleivių literatūros-muzikos vakarą, kuriame dalyvavo moksleiviai iš Panevėžio – S. Šneideris, A. Karvelytė, Pr. Aukštikalnytė, J. Subatavičius; su renginio nuotr. p. 551] / Parašas: Klevelis // Ateitis, 1937/1938, nr. 2, p. 607–608.

Iš Meno kuopos: [žinutė apie kovo 13 d. įvykusį susirinkimą, kuriame kuopos pirm. S. Šneideris perskaitė pranešimą apie „Meno kuopos“ Muzikos sekcijos ruošiamą koncertą ir apie karinio būrelio veiklą] // Ateitis, 1937/1938, nr. 4, p. 741.

Panevėžio Lindės-Dobilo literatūros-meno kuopa: [nuotrauka] // Ateitis, 1937, nr. 10, p. 359.

Panevėžys: [informacija apie naująją Lindės-Dobilo kuopos valdybą: pirm. S. Šneideris, vicepirm. Pr. Aukštikalnytė, valdybos nariai: Stanevičiūtė, Karvelytė, Stukas, Barzdžiukas] / Parašas: Gimnazistas // Ateitis, 1937, nr. 10, p. 371–372.

Literatūros vakaras Panevėžyje: [apie Lietuvių meno ir mokslo draugijos literatų sekcijos surengtą literatūros ir muzikos vakarą, kuriame savo kūrybą skaitė S. Šneideris-Diemedis ir kt.]. Iliustr. // Panevėžio apygardos balsas, 1942, geg. 10, p. 3.

Mikeliūnienė, Stasė. Jo „kaltė“ buvo trys eilėraščiai ir drama. Portr. // Panevėžio rytas, 1995, birž. 9, p. 9.

Tamošiūnas, Pranas. [Apie žymius Karsakiškio kraštiečius; ir apie S. Šneiderį-Diemedį]. Iliustr., portr. // Tamošiūnas P. Karsakiškio krašto šviesuoliai. Panevėžys : [Panevėžio rajono valdybos kultūros, švietimo ir sporto skyrius], 1995, d. 1, p. 3–26.

„1918 m. gegužės 3 d. Varšaukoje (Panevėžio raj.) gimė Stasys Šneideris (slapyvardis Diemedis), poetas, dramaturgas…“ // Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 328.

Mikeliūnienė, Stasė. Žalvarnis, Diemedis, Barėnas ir kiti // Panevėžio rytas, 1997, kovo 4, p. 2.

Mikeliūnienė, Stasė. Teneužželia užmaršties žolė. Iliustr. // Panevėžio balsas, 1997, geg. 3, p. 5.

Vidugiris, Leonas. Prisimenu Diemedį: [apie 1943 m. Paliūniškio pradžios mokykloje surengtą literatūros vakarą, kuriame dalyvavo Stasys Šneideris-Diemedis] // Panevėžio balsas, 1997, geg. 27, p. 5.

Mikeliūnienė, Stasė. Istorinis subatvakaris: [sudegusio Įstros (Bizdžiūnų) kaimo 70-mečio ir mokyklos veiklos bei S. Šneiderio-Diemedžio gimimo 80-mečio paminėjimas ir stogastulpio atidengimas] // Sekundė, 1998, gruod. 4, p. 12.

Jankevičiūtė-Striškienė, Ona. Trumpi poeto metai šiame krašte: [apie mokytojo, poeto Stasio Šneiderio-Diemedžio, mokytojavusio Įstricos mokykloje, paminėjimą] // Panevėžio rytas, 1998, gruod. 10, p. 4.

[Stasys Šneideris] // Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 494.

Striškienė, Ona. Paminėti panevėžiečiai tremtiniai kūrėjai: [apie K. Lelytei-Banionienei, J. Stanikūnui-Žemės Dulkei, S. Šneideriui-Diemedžiui skirtą renginį Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje] // Tremtinys, 2003, geg. 8, p. 7.

Šneideris Stasys // Lietuvos gyventojų genocidas. Vilnius: [Represijų Lietuvoje tyrimų centras], 2005,  t. 2, [kn. 3]: 1944–1947, p. 98.

[Biržų, Pasvalio ir Panevėžio moksleiviai ir pedagogai literatūros vakare Panevėžyje, 1937 m.: nuotrauka iš Pasvalio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų] / fotogr. J. Žitkus // Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje. Panevėžys: Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2006, p. 92.

Jankevičiūtė-Striškienė, Ona. Kasmet renkamės ir rinksimės: [apie tradicinę „Mojavos“ šventę Panevėžio seniūnijoje Įstricos kaime; minimas S. Šneideris-Diemedis] // Tėvynė, 2007, birž. 20, p. 2.

[„Meno kuopos“ 1936–1937 m. valdybos nariai: nuotraukos] // Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2007, p. 408.

Klingienė, Elena. Švietimas Karsakiškio krašte // Tarp Žaliosios ir Lėvens: Karsakiškis. Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2011, p. 202–216.

Striškienė, Ona. Trumpi poeto metai šiame krašte. Portr. // Striškienė O. Plunksnos godos. Panevėžys: [Reklamos forma], 2012, p. 65–66.

Vepštienė, Marija. Marguoja atlaidų skarelės: [apie Maženių kaimą (Panevėžio r.); minimi Darata Šneiderienė, Stasys Šneideris]. Iliustr. // Dienos, valandos, akimirkos. Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 2017, p. 72–79.

Šneideris, Stasys. Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017, t. 3, p. 369.

[Apie Stasį Šneiderį-Diemedį] // Brazauskas, Juozas. Mažasis Lietuvos universitetas Panevėžyje: Meno kuopai atminti. Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2017, p. 35, 76, 77, 99.

Parengė Sigita Marcinkevičienė