Virtuali paroda

Stasys Šneideris-Diemedis. Savuoju lemties keliu

Pedagogo, poeto, tremtinio Stasio Šneiderio-Diemedžio (1918–1987) 100-osioms gimimo metinėms

Studijų ir mokytojavimo metai

Šiame pastate veikė Ukmergės valstybinė mokytojų seminarija. Dabar čia įsikūręs Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos skyrius (Vytauto g. 20). Nuotraukos iš www.facebook.com; www.ukmergeskulturospuslapiai.lt.

Ukmergės valstybinė mokytojų seminarija Švietimo ministerijos nurodymu atidaryta 1938 m. rugsėjo 1 d. Mokytojų seminarija įsikūrė buvusios valstybinės gimnazijos patalpose, kurios atsilaisvino pastačius naujus gimnazijos rūmus. Seminarijos direktoriumi paskirtas Antanas Vokietaitis. Čia buvo rengiami pradinių mokyklų mokytojai. Seminarijoje vyko intensyvus kultūrinis gyvenimas – moksleiviai rengdavo literatūros-muzikos vakarus, švęsdavo valstybines šventes, minėdavo žymių literatūros klasikų jubiliejus.

Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos mokinio Stasio Šneiderio pažymėjimas. Ukmergė. 1938 m. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos moksleivių grupė. Su įrašu nuotraukos reverse: „1938 m. rugsėjo mėn. pradėjus mokytis Ukmergės valstybinėje mokytojų seminarijoje“. Stovi iš kairės 3-ias (šviesiu švarku) Stasys Šneideris. Ukmergė. 1938 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-59.

Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos III kurso moksleivio Stasio Šneiderio paskaitų užrašai. Ukmergė. 1938 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51.

Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos 1939 m. vasario 18 d. literatūros ir muzikos vakaro-baliaus programa. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-17.

Literatūros ir muzikos vakare Stasys Šneideris skaitė prologą, feljetoną „Pašaukimas“, deklamavo savo kūrybos eilėraščius „Pavasario meilė“, „Nebaigtoji Laisvės daina“.

Kvietimas Panevėžio pedagoginio instituto studentui, L. Rėzos draugijos pirmininkui Petrui Zablockui dalyvauti 1939 m. balandžio 29 d. Ukmergės valstybinėje mokytojų seminarijoje rengiamame jungtiniame Ukmergės, Šiaulių, Tauragės ir Marijampolės mokytojų seminarijų moksleivių literatūros ir muzikos vakare. 1939.04.16. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Petro Zablocko rankraščių fondas F10-113.

Stasio Šneiderio Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos baigimo atestatas: nuorašas. 1940.06.15. Nuorašo data: 1954.03.12. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Panevėžio apskrities pradžios mokyklų inspekcija. Pranešimas, kad nuo 1940 m. spalio 1 d. Stasys Šneideris skiriamas Įstricos pradžios mokyklos jaunesniuoju mokytoju. Panevėžys. 1940.09.26. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Įstricos pradžios mokyklos mokytojas Stasys Šneideris su aplinkinių kaimų mokytojais ir Kašiaburio kaimo gyventojais. 1-oje eilėje iš kairės: Paįstrio pradžios mokyklos mokytojas Juozas Mackevičius, Antanina Makarauskaitė. 2-oje eilėje iš kairės: Emilija Makarauskaitė-Misevičienė, Įstricos pradžios mokyklos mokytojas Stasys Šneideris, Jonas Makarauskas, Stasė Makarauskaitė-Stalilionienė. Kašiaburis (Panevėžio r.). Apie 1940–1941 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-61.

„Panevėžio valsčiaus Paįstrio parapijos Įstricos kaime pas ūkininką Rapkevičių buvo įsikūrusi pradinė mokykla. 1940 m. į ją buvo atkeltas naujas mokytojas Stasys Šneideris. Tuo metu šis jaunas pedagogas buvo tik ką baigęs [Ukmergės] mokytojų seminariją ir turėjo apie dvidešimt penkis metus. S. Šneideris pagyvino mokyklos ir visos parapijos kultūrinį gyvenimą. Jis buvo energingas, linksmo būdo, puikiai sutarė su visais apylinkės gyventojais, patraukė žmones savo poezija, vidine kultūra ir išprusimu. S. Šneideris vedė mokykloje rusų kalbos vakarinius kursus suaugusiems, kuriuos lankė apie trisdešimt žmonių. Dažnai organizuodavo įvairias vakarones moksleiviams ir suaugusiems. Tai būdavo dažniausiai poezijos ir literatūros skaitymai, vaidinimai, šokiai…“

Ištrauka iš Danutės Šlekytės-Gudienės atsiminimų. 1997 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-46.

Mokytojas Stasys Šneideris su Įstricos, Mitabynės, Kašiaburio, Abukauskynės kaimų jaunimu rusų kalbos kursuose. Nuotrauką dovanojo ir asmenis atpažino buvusi S. Šneiderio mokinė iš Mitabynės kaimo (Panevėžio r.) Danutė Šlekytė-Gudienė. Ant A. Rapkevičiaus klėties prieklėčio – Įstricos, Mitabynės, Kašiaburio, Abukauskynės kaimų jaunimas. 1-oje eilėje iš kairės: Danutė Štimpelytė, Aldona Kučytė, Antanina Makarauskaitė, A. Finevičiūtė, Olė Finevičiūtė, Stasė Makarauskaitė, mokytojas Stasys Šneideris, Pranė Žilinskaitė, Ksavera Rudytė, Paįstrio pradinės mokyklos mokytojas Juozas Mackevičius, Monika Rudytė, Pranas Abukauskas. 2-oje eilėje iš kairės: Ona Makarauskaitė, Stefanija Kučytė, Janina Stankevičiūtė, Klungytė, Adelė Brazdžionytė, Olga Marozaitė, Danutė Šlekytė, Salomėja Abukauskaitė, Valerija Abukauskaitė, neatpažintas asmuo, Adelė Rapkevičiūtė, Ona Žičkaitė, Valerijonas Aleksandravičius. 3-ioje eilėje: Henrikas Brazdžionis, Juozas Aleknavičius, Julius Stakė, Julius Brazdžionis, Vytautas Stankevičius, 2 neatpažinti asmenys, Jonas Žičkus, Vytautas Rudys. Kašiaburis (Panevėžio r.). 1941.04.20. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-62.

Karsakiškio (?) pradžios mokyklos moksleiviai su mokytoju Stasiu Šneideriu. Apie 1943 m. Nuotrauka iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Karsakiškio pradžios mokyklos mokytojo Stasio Šneiderio pažymėjimas. Panevėžys. 1943 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-6.

Panevėžio valsčiaus savivaldybė. Pranešimas Karsakiškio pradžios mokyklos mokytojui Stasiui Šneideriui dėl nuomos mokesčio už nuomojamą butą Karsakiškio pradžios mokyklos pastate. Panevėžys. 1943.04.22. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. Vilniaus pedagoginio instituto pavyzdinės mokyklos mokytojo Stasio Šneiderio komandiruotės į Panevėžį pažymėjimas. Vilnius. 1944.12.20. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Stasys Šneideris su sūnėnu Vaidotu Antanaičiu. Kaunas. 1945 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51.

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos-filologijos fakulteto Filologijos skyriaus studento Stasio Šneiderio studijų knygelė. Kaunas. 1945 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-7.

Lietuvos TSR Vilniaus valstybinis universitetas. Pažymėjimas, kuriuo patvirtinama, kad Stasys Šneideris yra Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos-filologijos fak. I-o kurso studentas. Vilnius. 1945.02.08. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Lietuvos TSR Mokslų akademija. Pažyma-įgaliojimas Stasiui Šneideriui rinkti tautosaką Panevėžio apskrityje. Vilnius. 1945.07.03. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. Įsakymo Nr. 183/A nuorašas atleisti Stasį Šneiderį iš Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto pavyzdinės mokyklos mokytojo pareigų nuo 1945 m. gruodžio 22 d. Vilnius. 1945.12.22. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

LTSR Vilniaus valstybinis universitetas. Pažyma apie Stasio Šneiderio išklausytą paskaitų kursą ir išlaikytus egzaminus Vilniaus valstybiniame universitete Istorijos-filologijos fak. Vilnius. 1945.08.27. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Kauno politechnikos instituto išduota pažyma apie Stasio Šneiderio studijas Kauno valstybiniame universitete Istorijos-filologijos fakultete Filologijos skyriuje, išlaikytus egzaminus ir pašalinimą iš studentų sąrašų. Kaunas. 1954.02.27. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas PAVB F51-11.