Virtuali paroda

Stasys Šneideris-Diemedis. Savuoju lemties keliu

Pedagogo, poeto, tremtinio Stasio Šneiderio-Diemedžio (1918–1987) 100-osioms gimimo metinėms

Mokslo metai

Stasys Šneideris. Panevėžys. Apie 1935 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-57.

Panevėžio ateitininkų rajono surengtų visos Lietuvos ateitininkų kursų dalyviai. 1-a Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė), 2-as kun. Alfonsas Sušinskas, 3-ias Bronius Stasiukaitis, 4-as Stasys Šneideris. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1937.11.01–02. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo.

„Kasmet Panevėžyje būdavo šaukiami ateitininkų suvažiavimai-ateitininkų vadų kursai. Atvažiuodavo iš Biržų, Pasvalio, Šeduvos, Rokiškio, Anykščių, Utenos, Ukmergės. Tai buvo didelė šventė, kurios pats žymiausias momentas būdavo lankymasis pas vysk. K. Paltaroką. Vyskupas mokėdavo labai maloniai ir įspūdingai ateitininkus savo kukliose patalpose priimti ir asmeniškai su visais pasišnekučiuoti“.

Žukauskas-Narutis, Pilypas. Atsiminimai apie kun. Alfą Sušinską, skautus, ateitininkus ir „Meno kuopą“ // Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys, 2007, p. 445.

Panevėžio moksleiviai – literatų būrelio „Meno kuopa“ nariai su globėju mokytoju Petru Rapšiu. 1-as Bronius Barzdžiukas, 2-a Juzė Stanevičiūtė, 3-ias Petras Rapšys, 4-a Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė), 5-as kuopos pirm. Stasys Šneideris, 6-as Juozas Subatavičius, 7-as Jonas Juozevičius, 8-as Jonas Stasiūnas, 9-as Pilypas Žukauskas-Narutis, 10-as Aleksandras Petkevičius. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1937 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Laimos Rapšytės rankraščių fondas F70-777.

Panevėžio valstybinės berniukų gimnazijos moksleivio Stasio Šneiderio pažymėjimas. Panevėžys. [1937 m.]. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.

Panevėžio moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ 1937–1938 m. valdybos nariai su globėjais mokytojais Petru Juodeliu ir Petru Rapšiu. 1-oje eilėje iš kairės: Petras Juodelis, Juzė Stanevičiūtė, Petras Rapšys, Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė). 2-oje eilėje iš kairės: Bronius Barzdžiukas, kuopos pirm. Stasys Šneideris, Vytautas Stukas. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1937 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Laimos Rapšytės rankraščių fondas F70-779-1.

Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleivis Stasys Šneideris. Fotogr. J. Žitkaus. 1935 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas PAVB F51-57.

Panevėžio moksleiviai ateitininkai „Gamtos draugo“ ekskursijoje. 1-a Bronislova Cedronaitė (vėliau Vyčienė), 2-as Stasys Šneideris, 3-ias Juozas Barisas, 4-as kun. Alfonsas Sušinskas, 5-a Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė), 6-a Elena Gabulaitė, 7-as Pilypas Žukauskas-Narutis, 8-a Juzė Stanevičiūtė. Apie 1937 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-58.

„Ateitininkų vadovas Alfonsas Sušinskas surengė ekskursiją į Klaipėdą. Iki Kauno važiavom traukiniu, o iš čia plaukėm laivu. Pakely sustojom Jurbarke, Nidoj, Neringoj. Klaipėdoj ėjom rikiuote, dainavom“.

Baltuška, Česlovas. Tos dienos nebegrįš... // Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys, 2007, p. 263.

Panevėžiečių moksleivių ateitininkų tradicinė šventė. 1-a Elena Gabulaitė, 2-as kun. Alfonsas Sušinskas, 3-ias Stasys Šneideris. Panevėžys, 1936.06.16–06.17. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9-1306.

Biržų, Pasvalio ir Panevėžio moksleiviai – „Meno kuopos“ organizuoto literatūros vakaro Panevėžyje dalyviai. 1-oje eilėje iš kairės: 1-a Adelė Karvelytė, 2-as Panevėžio moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ pirm. Stasys Šneideris, 3-ia Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė). 2-oje eilėje iš kairės: 1-as Eugenijus Matuzevičius, 2-a Kazimiera Federauskaitė, Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojai, „Meno kuopos“ globėjai Petras Rapšys ir Petras Juodelis, 5-as Paulius Drevinis, 6-as Julius Šimkevičius, 7-as Bronius Krivickas. Viršutinėje eilėje iš kairės 2-as Aleksandras Petkevičius, 4-as Vytautas Stukas. Fotogr. J. Žitkaus. 1937 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Laimos Rapšytės rankraščių fondas F70-783.

Buvo literatūros vakaras
1937.12.20 d. įvyko kun. [J.] Lindės-Dobilo Meno kuopos literatūros vakaras. „Daug pašauktų – mažai išrinktų“, nes atvyko tik iš keturių gimnazijų moksleiviai-literatai: Biržų, Pasvalio, Linkuvos ir Telšių. Visi literatai turėjo pasirodyti alfabeto tvarka, bet biržiečiai smarkiai pavėlavo, tai programoje buvo paskutiniai. Iš pasvaliečių buvo tik vienas Vyt. Šimkevičius, jis skaitė savo ir (neatvykusio) Aleks. Šato (mergaitės ypatingai susižavėjo jo balselio darnumu!). Linkuviečių – dainių, Bartusevičiaus ir Pinkevičiaus debiutas visiems patiko. Telšiškį turėjome irgi tik vieną – (mat, jiems į Panevėžį atvažiuot reikia visos dienos!) Vytautą Mačernį. Žemaičių sostinės atstovas į jauną salės minią taip pat puikiai pasirodė. Ypač plojo už eilėraštį „Damai par excelence“. Iš savųjų (panevėžiečių) pasirodė A. Petkevičius ir S. Šneideris. Pagaliau biržiečiai (atstūmė savo autobusą!) – Eugenijus Matuzevičius, K. Padarauskaitė, Paulius Drevinis ir Bronius Krivickas (su feljetonu „Antstolis“). Jie sužavi „publiką“ ir kartu užbaigia programą. Po linksmos vakarienės drauge su pedagogais, kur visi arčiau susipažinom ir pasisotinom, buvo dar šokiai. Rytojaus dieną po pamaldų, svečiams (pasilikusiems) pageidaujant, buvo sušauktas visuotinis Meno kuopos susirinkimas, kuriame dar buvo biržiečiai ir pasvaliečių atstovas. Susirinkime vieni kitų pasiklausę, šiek tiek draugiškai pasikritikavę, dar nusifotografavom, ir svečiai (mums ašaras traukdami) išvažinėjo…

Ateitis, 1937/38, nr. 1, p. 532–533.

Panevėžio moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ nariai su kuopos globėju mokytoju Petru Rapšiu. 1-as Stasys Šneideris, 2-as Aloyzas Žemaitis, 3-ias Bronius Stasiukaitis, 4-as Petras Rapšys, 5-as J. Klivečka, 6-as Povilas Bukavičius, 7-a Liucija Žitkevičiūtė (vėliau Sukauskienė), 8-as Bronius Marmakas, 9-as Pilypas Žukauskas-Narutis. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1935 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Motiejaus Lukšio rankraščių fondas F68-122.

„Panevėžio moksleivių „Meno kuopa“, kuri savo centrą turėjo berniukų gimnazijoje, sudarė gražų kultūrinį sąjūdį tarp moksleivių. <…> „Meno kuopa“ savo viešais pasirodymais pateikdavo Panevėžiui moksleivių sugebėjimus. <…> Per „Meno kuopą“ perėjo ir išėjo stiprių asmenybių: K. Žeromskis, B. Stasiukaitis, J. Juozevičius, A. Juozapavičius, V. Majauskas, E. Matuzevičius, J. Subatavičius, A. Karvelytė, M. Slavinskaitė, Ulevičius, P. Aukštikalnytė, Čižaitė, S. Šneideris. Neklysiu sakydamas, kad virš pusės moksleivių buvo aktyviai į „Meno kuopą“ įsitraukę. <…> Buvo nerašyta tradicija, kad ateitininkai turėdavo savo rankose „Meno kuopos“ valdybą, nes ateitininkų būryje buvo vieni iš stipriausių plunksnos kūrėjų“.

Žukauskas-Narutis, Pilypas. Atsiminimai apie kun. Alfą Sušinską, skautus, ateitininkus ir „Meno kuopą“ // Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys, 2007, p. 445–446.

Panevėžiečiai moksleiviai ateitininkai ekskursijoje į Pabiržę ir Biržus. 1-a Elena Gabulaitė, 2-as kun. Alfonsas Sušinskas, 3-ias Stasys Šneideris. 1936 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9-1305.

Panevėžiečiai moksleiviai, žurnalo „Ateitis“ bendradarbiai ir platintojai, su kunigu Alfonsu Sušinsku. 1-a Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė), 2-a Elena Gabulaitė, 3-ias kun. Alfonsas Sušinskas, 4-as Stasys Šneideris, 5-as Aleksandras Petkevičius, 6-as Pilypas Žukauskas-Narutis. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1937 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9-1485.

„1937 m. pavasarį kun. Alfonsas Sušinskas pranešė, kad spaudos platintojai ir bendradarbiai ateitume į kleboniją nusifotografuoti. Fotografijos pageidauja „Ateities“ redakcija. Susirinkom būrelis. Kad būtų originaliau, kun. A.  Sušinskas sugalvojo nusifotografuoti prie automobilio. Automobilį turėjo inž. J. Barisas. Jis atvažiavo į kleboniją. Kunigas A. Sušinskas sėdo prie vairo (nors važiuoti ir nemokėjo), o mes susispietėme aplink mašiną. Netrukus nuotrauka pasirodė „Ateities“ žurnale. Užrašyta, kad kun. A. Sušinskas vyksta spaudos pargabenti “.

Ištrauka iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9-60.

Panevėžiečiai moksleiviai ateitininkai, žurnalo „Ateitis“ bendradarbiai ir platintojai, su kunigu Alfonsu Sušinsku. 1-as kun. Alfonsas Sušinskas, 2-as Stasys Šneideris, 3-ia Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė), 4-a Elena Gabulaitė, 5-as Aleksandras Petkevičius, 6-as Pilypas Žukauskas-Narutis. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1937 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9-1485.

Panevėžio valsčiaus 1939 m. į šaukiamųjų sąrašus įrašyto Stasio Šneiderio asmens pažymėjimas. Panevėžys. 1936.02.28. Iš Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo.