Virtuali paroda

Stasys Šneideris-Diemedis. Savuoju lemties keliu

Pedagogo, poeto, tremtinio Stasio Šneiderio-Diemedžio (1918–1987) 100-osioms gimimo metinėms

Kūryba periodinėje spaudoje

Šneideris, Stasys. Globėjau – Tėveli!: [eilėraštis, skirtas Julijonui Lindei-Dobilui] // Mūšos Dobilas. Panevėžys, 1936, p. 9.

Šneideris, Stasys. Kristui žiedą... // Panevėžio garsas, 1938, rugpj. 20, p. 2.

Šneideris, Stasys. Susitiksime, broliuk! // Panevėžio garsas, 1938, lapkr. 19, p. 2.

Šneideris, Stasys. Moksleivio dalia // Jaunoji Lietuva, 1939, nr. 2, p. 88.

Šneideris, Stasys. Žydinti žemė // Mokslo dienos, 1939, nr. 5/6, p. 296.

Šneideris, Stasys. Vilniaus siluetas // Mokslo dienos, 1939, nr. 9/10, p. 441.

Šneideris, Stasys. Snaigių alėjoj // Ateities spinduliai, 1939, nr. 8, p. 241.

Šneideris-Diemedis, Stasys. Mintys prie a. a. kun. J. Lindės-Dobilo kapo: Jo 5 metų mirties sukakties proga // Panevėžio garsas, 1939, gruod. 2, p. 4.

Šneideris-Diemedis, Stasys. Baltoji Lietuva // Jaunoji Lietuva, 1939/40, nr. 5, p. 288.

[Šneideris]-Diemedis, Stasys. Rudens vakarą // Panevėžietis, 1941, spal. 19, p. 1.

[Šneideris]-Diemedis, Stasys. Tėveliai, grįžkit! // Panevėžio apygardos balsas, 1942, bal. 12, p. 3.

Panevėžio lietuvių meno ir mokslo draugijos rengiamo literatūros vakaro-koncerto programa-skelbimas // Panevėžio apygardos balsas, 1942, bal. 26, p. 2.

Svarbus panevėžiečių kultūros šaltinis buvo Panevėžio lietuvių mokslo ir meno draugija, įkurta 1942 m. sausio 24 d. Panevėžio lietuvių mokslo ir meno draugijoje veikė trys sekcijos: vaidybos, tautinių šokių ansamblis ir draugijos choras su kanklininkių ansambliu, literatų sekcija. Vėliau buvo įsteigtos mokslo populiarinimo ir pedagogikos sekcijos, įkurtas „Liaudies universitetas“. Draugija neapsiribojo veikla tik Panevėžyje, buvo įsteigti skyriai Biržuose, Kupiškyje, Ukmergėje, Svėdasuose, Taujėnuose.

Panevėžio lietuvių mokslo ir meno draugijos Literatų sekcijai vadovavo pedagogai Petras Rapšys ir Jonas Dičius. Literatų sekcijos veikloje aktyviai reiškėsi Irena Fridmanaitė (vėliau Aleknienė), Vytautas Kasniūnas, Antanas Andrioniškis, Stasys Šneideris ir kt. Literatų sekcija rūpinosi panevėžiečių literatūriniu išprusimu, organizuodavo viešus literatūros vakarus-koncertus, kuriuose savo kūrybą pristatydavo vietiniai literatai, kviestiniai svečiai. Panevėžiečiai gausiai rinkdavosi į Literatų sekcijos organizuojamus renginius.

Literatūros vakaras Panevėžyje: [apie Panevėžio lietuvių mokslo ir meno draugijos Literatų sekcijos surengtą literatūros vakarą 1942 m. gegužės 2 d., kuriame savo kūrybą skaitė I. Fridmanaitė (vėliau Aleknienė), S. Šneideris, V. Kasniūnas, J. Dičius, P. Rapšys, M. Lukšys, J. Povilonis, A. Andrioniškis, A. Sušinskas] // Panevėžio apygardos balsas, 1942, geg. 10, p. 3.

[Šneideris]-Diemedis, Stasys. Lietuviškam kryžiui // Panevėžio apygardos balsas, 1942, liep. 19, p. 2.

[Šneideris]-Diemedis, Stasys. Prie Lėvens; Aukštaičių artojų vardu // Panevėžio apygardos balsas, 1942, lapkr. 28, p. 9.

Šneideris, Stasys. Meilė žemei; Pavasaris eina // Panevėžio rytas, 1995, birž. 9, p. 9.

Šneideris-Diemedis, Stasys. Greičiau // Amžino įšalo žodžiai: Kolymos politinių kalinių eilėraščių rinktinė. Kaunas: Naujasis lankas, 2005, p. 121.