Virtuali paroda

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui – 80

Teatro priešistorė

1938 metais, po  studijų Paryžiuje ir Londone, Juozas Miltinis (1907–1994) grįžo į Lietuvą ir apsistojo Kaune. Tuo metu Kauno Darbo rūmuose pradėjo veikti dramos studija. Būsimo darbininkų teatro studijos lankytojai – jaunuoliai, besimokę keramikos, amatų ir kitose mokyklose, jauni darbininkai. Vadovauti dramos studijai buvo pakviestas Juozas Miltinis, ką tik grįžęs iš užsienio.

1939 m. oficialiai uždarius aktorių rengimo studiją, J. Miltinis su grupe pasišventusių jaunuolių tebedirbo toliau: mokėsi, repetavo, rinkdavosi J. Miltinio bute Būgos gatvėje, repeticijos vykdavo ir Kauno Ąžuolyne.

Darbo rūmų studija 1938–1940 m. 1-oje eilėje, iš kairės sėdi: dailininkas Liudas Vilimas, režisierius Juozas Miltinis, [?] Čaprackas, 2-oje eilėje: Gediminas Pauliukaitis, A. Česionytė, Janina Dulskytė, Jadvyga Matulytė, Teklė Grigaliūnaitė, Veronika Fakejevaitė, Elena Žilėnaitė, 3-oje eilėje: Vaclovas Blėdis, Balys Gudanavičius, Zigmas Lapinskas, Jonas Alekna, Eugenijus Jermolajevas, Zofija Vekrikaitė, V. Muraška, 4-oje eilėje: Kazimieras Vitkus, Vladas Kazakevičius, Veronika Ruminavičiūtė, Bronius Babkauskas. PAVB FKV-282/4

Ant Profsąjungų centro rūmų (buvę Darbo rūmai) teatro salės stogo, 1940 m. rugpjūčio 5 d. 1-oje eilėje, iš kairės: Kazimieras Vitkus, A. Česionytė, Bronius Babkauskas, Eugenijus Jermolajevas, Vaclovas Blėdis, 2-oje eilėje: Jonas Alekna, Janina Dulskytė, Vladas Kazakevičius, Veronika Fakejevaitė, Jadvyga Matulytė, Teklė Grigaliūnaitė, V. Muraška. PAVB FKV-282/1

Po Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės spektaklio „Pinigėliai“ premjeros, 1940 m. gegužės 5 d. Sėdi 1-oje eilėje, iš kairės: [?] Eidintaitė, A. Česionytė, Balys Gudanavičius, Zofija Vekrikaitė, Juozas Miltinis, Veronika Ruminavičiūtė, Elena Žilėnaitė, Janina Dulskytė, stovi 2-oje eilėje: Vladas Kazakevičius, Jadvyga Matulytė, Zigmas Lapinskas, Jonas Alekna, Vaclovas Blėdis, Danielius Varnas, Gediminas Pauliukaitis, [?] Makačinas, Eugenijus Jermolajevas, režisierius A. Šležas, stovi 3-oje eilėje: Kazimieras Vitkus, Bronius Babkauskas. Fotogr. Iz. Girčio. PAVB FJM-1019/13

Kauno darbo rūmų studija. Repeticijos metu, 1940 m. rugsėjo 12 d. Pirmasis pastatymas su J. Miltiniu „Paskutinis moterų seklyčios posėdis“. Iš kairės: Veronika Ruminavičiūtė – III Poniutė, Kazimieras Vitkus – Vaikas, Elena Žilėnaitė – Lozofirskienė, Zofija Vekrikaitė – I Poniutė, Janina Dulskytė – Viceministerienė, Janina Skuodytė – II Poniutė, Gediminas Pauliukaitis – Dr. Siurblys, Vaclovas Blėdis – Korespondentas, Veronika Fakejevaitė – Prelegentė, Vladas Kazakevičius – Senė, Jadvyga Matulytė – Pirmininkė, Zigmas Lapinskas – Poniutė. PAVB FKV-441/5

Studijos mokiniai Kauno Ąžuolyne. Iš kairės, sėdi: Vaclovas Blėdis, Zigmas Lapinskas, Veronika Ruminavičiūtė, Vladas Kazakevičius, stovi: Jonas Alekna, Elena Žilėnaitė, A. Česionytė, Gediminas Pauliukaitis, Jadvyga Matulytė, Eugenijus Jermolajevas, Zofija Vekrikaitė, Kazimieras Vitkus, Janina Dulskytė, Bronius Babkauskas. PAVB FKV-282/9

1939 m. vasarą Kauno Ąžuolyne. Sėdi, iš kairės: Vaclovas Blėdis, Danielius Varnas, Jonas Alekna, Zigmas Lapinskas, Zigmas Juodis, stovi: Balys Gudanavičius, Janina Skuodytė, Elena Žilėnaitė, Jadvyga Matulytė, Vladas Kazakevičius, Zofija Vekrikaitė, Veronika Ruminavičiūtė, Janina Dulskytė. PAVB FKV-282/6

Švietimo Liaudies Komisaro 1940 m. lapkričio 18 d. įsakymas. PAVB FKV-18/5