Virtuali paroda

Pedagogei ir kultūros veikėjai Elenai Gabulaitei 100

„Ugdžiusi meilę gimtajai kalbai, kraštui, tradicijoms“

Bibliografija

(1935–2016)

E. Gabulaitės kūrybos atskiri leidimai

Jaunystėn sugrįžus: [atsiminimai]. [Ramygala, 2008]. 28 p.: iliustr.

E. Gabulaitės publicistika

Suvyriškėjusi mergaitė // Ateitis, 1937, nr. 10, p. 360–361.

Jaunystės maršo besiklausant // Liepsnos, 1937, nr. 18, p. 117.

A. Jakšto lyrikos mergaitė // Ateitis, 1937/1938, nr. 3, p. 664–665.

Laiškai // Naujoji vaidilutė, 1938, nr. 10, p. 528–530.

Iš atostogų sugrįžus // Ateitis, 1938/1939, nr. 1, p. 41.

Didžiųjų moterų keliais // Ateitis, 1938/1939, nr. 3, p. 169–170.

Pas Lietuvos Toth’ą // Ateitis, 1938/1939, nr. 6, p. 358–363.

Abiturientiška tragedija // Ateitis, 1938/1939, nr. 6, p. 364–366.

Menas būti žmogumi // Ateitis, 1939/1940, nr. 1, p. 42–43.

Žodžiai iš „Po žilvičių“ // Ateitis, 1939/1940, nr. 1, p. 48–50.

Senosios lietuvių literatūros dėstymas IX klasėje // Tarybinė mokykla, 1968, nr. 9, p. 17–22.

Ne toks, kaip visi: [apie kunigą rašytoją J. Balvočių-Gerutį] // Tėvynė, 1972, bal. 8.

Mūsų mokykloje mokytojauja S. Nėris // Panevėžio tiesa, 1974, lapkr. 14.

Ramygala liaudies kūryboje // Tėvynė, 1978, liep. 8.

Apie juos verta parašyti…: [apie Panevėžio I vidurinės mokyklos 1953 m. abiturientų laidą] // Panevėžio tiesa, 1983, gruod. 1.

Iš Ramygalos kaimų istorijos // Tėvynė, 1987, geg. 19; liep. 7, 30; rugpj. 4, 6, 11, 13, 20, 25.

Dar šis tas apie „Upytę“ // Panevėžio tiesa, 1987, rugp. 4.

„Mes mylime savo kalbą ir Tėvynę“ // Panevėžio tiesa, 1988, gruod. 21.

Sveikas sugrįžęs, nepajėgtas užtemdyti žibury!: [apie kalbininką Petrą Būtėną] / Br. Cedronaitė-Vyčienė, E. Gabulaitė, A. Kakčiukaitė-Drungienė, M. Lalytė-Slavėnienė, J. Masiokelytė, K. Naruševičius, K. Rimšaitė, A. Skūpas, P. Vertelkaitė-Gaidelienė, L. Žitkevičiūtė-Sukauskienė. Portr. // Laisvas žodis, 1989, liep. 18, p. 4.

Lūžių epochos šviesa ir skausmas: [pokalbis su buvusiais mokytojais Elena Gabulaite ir Motiejumi Lukšiu] kalbėjosi L. Jonušienė. Iliustr. // Senvagė, 1990, nr. 1, p. 4–7.

Tragiškoji karta: Bronius Krivickas, Mamertas Indriliūnas…: [E. Gabulaitės, Z. Pundziūtės-Tamkvaitienės, J. Mikelinsko atsiminimai] // Sietynas, 1990, nr. 9, p. 55–73.

Žudžių kaimo vietovardžiai // Kraštotyra, kn. 25 (1991), p. 108–111.

Nekrologas, kuris šiuo laiku negali būti išspausdintas: [apie Panevėžio vyskupijos jaunimo direktorių kunigą Alfonsą Sušinską]. Portr. // Panevėžio balsas, 1991, saus. 16.

Nuoskaudos dienų ašaros ir juokas: [ištraukos iš 1944–1952 m. dienoraščio] // Panevėžio mergaičių gimnazija: atsiminimai. Panevėžys, 1992, d. 1, p. 70–78.

Petras Būtėnas // Panevėžiškiai šneka. Vilnius, 1992, p. 13–17.

Švenčių šventė: [kaip Vasario 16-oji buvo švenčiama Ramygaloje] // Aukštaitijos rytas, 1992,  vas. 15.

Gaudeamus igitur: studentės dienoraščio ištraukos: [su E. Gabulaitės autobiografijos prierašu] // Senvagė, 1992,  nr. 5, p. 36–40.

Gimimo 80-mečiui ir mirties 20-mečiui: [studentės E. Gabulaitės mintys apie prof. A. Salį] // Panevėžio balsas, 1992, liep. 21.

Dar vienas Ėriškių žiburys: [Ėriškių bažnyčios 100-metis; apie kunigą Gasparą Pelecką] // Tėvynė, 1992, spal. 9, p. 2.

Iš kaimų istorijos: [apie Ramygalos parapijos Karvelių, Kutiškių, Joskildų, Jotainių, Barklainių ir kt. kaimus] // Uliūnai. Vilnius, 1993, p. 38–44.

Kanauninkas Jonas Balvočius-Gerutis (1842–1915). Portr. // Uliūnai. Vilnius, 1993, p. 137–144.

Pagonybės reliktai: [Ramygalos parapijos žmonių santykiai su senosios lietuvių tikybos papročiais XV a. ir vėliau] /  Elena Gabulaitė, Albertas Ulys. Bibliogr. str. gale // Uliūnai. Vilnius, 1993, p. 27–29.

Rašytojas Jonas Balvočius-Gerutis Ėriškiuose: [Ėriškių bažnyčios 100-ajam ir jos pirmojo klebono 130-ajam jubiliejams]. Portr. // Tėvynė, 1993, nr. 2, saus. 7–10.

Didžiuokis juo, Ramygalos žeme!: monsinjoro prelato R. Kuodžio 100-ajam jubiliejui (1893–1975). Portr. // Tėvynė. 1993, nr. 50, birž. 24–27.

Kuodys, Leonas. Mokytojas Leonas Kuodys: [autobiografija] / užrašė E. Gabulaitė. Portr. // Panevėžio balsas, 1993, birž. 26, p. 4.

Jie uždegė naktį aklą…: kunigo Prano Račiūno MIC kunigystės auksiniam jubiliejui. Nuotr. // Katalikų pasaulis, 1993, nr. 7, p. 42–43.

Trupinėliai apie Juozą Tumą-Vaižgantą // Gimtinė, 1993, rugp. 1–31, p. 2.

Gražus paminklas dainos autoriui: [apie Panevėžio mokytoją literatą Leoną Kuodį] // Panevėžio balsas, 1993, rugs. 1, p. 6.

Profesorius J. Eretas // Gimtinė, 1993, gruod. 1–31, p. 2.

Žodis apie Vladą Baleišį // Panevėžio balsas, 1994, vas. 4; Baleišienė, Stasė. Nerimstanti gėla. Panevėžys, 1994, p. 52.

[Apie pedagogą M. Lukšį] // Motiejus Lukšys – beletristas ir pedagogas. Panevėžys, 1994, p. 43–45.

Iš Ramygalos apylinkės kaimų istorijos // Gimtinė, 1994, saus. 1–31 (Nr. 1); vas. 1–28 (Nr. 2).

Dar vienas po ilgos tylos išgirstas talentas: [apie mokytoją literatę Aleksandrą Šilgalytę]. Nuotr. // Panevėžio rytas, 1994, saus. 22, p. 4–5.

Iš Panevėžio literatų bei kalbininkų veiklos. Iliustr. // Panevėžio balsas, 1994, vas. 4, 8.

O šventas lietuviškas žodi! Nuotr. // Gimtinė, 1994, geg. 1–31, p. 1.

Ilgais vakarais…: [ištraukos iš atsiminimų rinkinio „Tėviškės takais“] // Tėvynė, 1994, birž. 4, 11, 18, 25, liep. 2, 9, 16, 23, 30, rugs. 16.

Žmogus, kuris buvo blogas sau: [prisimenant kunigą K. Barauską-Barą]. Portr. // Panevėžio balsas, 1994, rugp. 30.

Didžiuojuosi, kad jos mano mokinės [1945 m. abiturientės] // Panevėžio mergaičių gimnazija: atsiminimai. Panevėžys, 1995, d. 2, p. 76–80.

Aš mačiau gyvą šventąjį: [apie kunigą Alfonsą Lipniūną]. Portr. // Panevėžio balsas, 1995, birž. 14.

Kažin kaip šiandien atrodytų Uliūnai, jei ne J. Balvočius-Gerutis? // Tėvynė, 1995, liep. 5, p. 3.

Išmelskime dar vieną stebuklą: [apie Ramygalos parapijos Gudelių kaimo Kaupų šeimą]. Iliustr. // Panevėžio balsas, 1996, saus. 28, p. 5.

„Neišmokti istorijos pamokos būdavo gėda…“: [apie pedagogę Kotryną Vilkaitę]. Portr. // Panevėžio balsas, 1996, kovo 29.

Garbė nepalūžusiai: [apie mokytoją Emiliją Šešeikaitę-Mackevičienę]. Nuotr. // Dienovidis, 1996, kovo 15, p. 7.

Pokario mokykla // Panevėžio balsas, 1996, rugp. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20; Toj šaly, kur krito gilės. Panevėžys, 1996, p. 21–37.

Rugsėjai, kai auditorijos kvepėjo šienu ir obuoliais: [pokalbis] / kalbėjosi Elena Mezginaitė. Iliustr. // Panevėžio rytas, 1996, rugp. 31, p. 4.

Priverstinių mokytojos kelionių įspūdžiai su Šiaurės žmonių portretais: [apie mokytoją Konstanciją Lelytę-Banionienę ir jos knygą „Svetimoj padangėj“]. Portr. // Panevėžio rytas,  1996, rugp. 23, p. 12.

Žmogus, atvykęs iš saulėtos šalies į ūkanų pilną Lietuvą: [apie prof. J. Eretą]. Iliustr. // Panevėžio rytas, 1996, spal. 16, p. 12.

S. Šalkauskis dar suspėjo pasirašyti diplomą: [apie mokytoją Juliją Daukaitę]. Iliustr. // Panevėžio rytas, 1997, saus. 22.

Ar jau niekada neleisime laikraščio?: [apie ateitininkų spaudą iki karo ir dabar] // Dienovidis, 1997, geg. 16,  p. 6.

Žmogus į Saulę kėlės ne nuo kalnų – nuo abėcėlės…: [pokalbis] / kalbėjosi Elvyra Pažemeckaitė. Iliustr. // Sekundė, 1997, rugp. 19, p. 9.

Atsiminimai apie Kazimierą Paltaroką // Vyskupas Kazimieras Paltarokas: bibliografija, amžininkų atsiminimai. Panevėžys, 1998, p. 110–118.

Broniaus Adomulio karjera – nuo mokytojo iki miesto burmistro. Iliustr. Panevėžio rytas, 1999, birž. 18, p. 4.

Palangos Leksytė: [apie pedagogę Aleksandrą Šilgalytę] // Gimtinė, 1999, rugs. 1–30, p. 7.

Palangos Leksytė: [apie pedagogę Aleksandrą Šilgalytę] // Šilgalytė, Aleksandra. Žingsneliai ir žingsniai: beletrizuoti atsiminimai. [Utena], 1999, p. 3–4.

„Dėdė“ Antanas Daugaravičius; Jaunųjų mokytojų priėmimas; „Meno kuopos“ estafetė jaunajai kartai; Mokytojų išleidimas į užtarnautą poilsį. Iliustr. // Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys, 2007, p. 577–583.

„… turėjau gražų gyvenimą…“ (G. Petkevičaitė-Bitė): iš G. Petkevičaitės-Bitės mokinių ir mokytojų atsiminimų: [su E. Gabulaitės atsiminimais] / Juozas Brazauskas // Brazauskas, Juozas. Vietoj palikimo. Panevėžys, 2016, p. 47–59.

E. Gabulaitės grožinė kūryba

Tyliąją naktį: [eilėraštis] // Ateities spinduliai, 1935, nr. 12, p. 296.

Ave Marija: [eilėraštis] // Panevėžio garsas, 1936, gruod. 5.

Liepsnokite „Liepsnos!“: [eilėraštis] // Liepsnos, 1937, nr. 5, p. 68.

Nužydėjo: [eilėraštis] // Ateitis, 1937, nr. 10, p. 357.

Žiedų vasara: [eilėraštis] // Liepsnos, 1938, nr. 17, p. 381.

Apatija: [novelė] // Ateitis, 1939/1940, nr. 3, p. 174–175.

Ateitininkai sendraugiai: [eilėraštis] // Ateitis (Čikaga), 1991, nr. 1, p. 15.

Ateitininkai; „Omnia instaurare in Christo!..: [eilėraščiai] // Ateitis (Čikaga), 1991, nr. 2, p. 68.

Amžiaus vėtrose (jubiliatei J. Lindės-Dobilo „Meno kuopai“): [eilėraštis] // Dobilo žiedas, 1992, geg. 8.

Kunigas kalendavos!; Prieškalėdžio nuotaikos: [apsakymai iš atsiminimų rinkinio „Tėviškės takais“] // Panevėžio balsas, 1993, gruod. 24.

Atsisveikinant: [ eilėraštis kultūros veikėjo, kunigo J. Balvočiaus-Geručio atminimui; su prierašu apie J. Balvočių-Gerutį]. Portr. // Tėvynė, 1995, liep. 5.

Literatūra apie E. Gabulaitę

Budrikienė, Danutė. Prasmingas jubiliejus: [apie E. Gabulaitės 75-erių metų sukakties minėjimą G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje] // Panevėžio balsas,1991, rugs. 20.

Baliūnas, Vytautas. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (1727–1995). Panevėžys, 1995. 428 p. E. Gabulaitė, p. 170, 241, 246, 249, 257, 262, 287, 305, 357, 375.

Urbšienė, Jūratė. „Taip ir nesugebėjo perauklėti“: mokytojai Elenai Gabulaitei – 80. Portr. // Panevėžio balsas, 1996, rugs. 1, p. 3.

Lapinskienė, Lionė. Mokytoja iš ypatingo namelio // Diena, 1996, spal. 2, p. 5.

Alekna, Viktoras. Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis. Vilnius, 1997, kn. 2. 734 p. E. Gabulaitė, p. 192, 219, 442, 446.

Lapinskienė, Lionė. Mergaitė „iš kanolo“… Iliustr. // Apžvalga, 1997, saus. 31.– vas. 6, p. 9.

Šiaučiūnienė, A. Vyriausybės dėmesys mokytojams: [apie LR Vyriausybės premijomis apdovanotus labiausiai nusipelniusius Panevėžio apskrities pedagogus]. Iliustr. // Panevėžio rytas, 1997, spal. 3, p. 1–2.

Jackutė, Laima. Pagerbti nusipelnę apskrities mokytojai // Sekundė, 1997, spal. 6.

Elena Gabulaitė: (1916.09.02–1999.10.17): [nekrologas] / Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyrius. Portr. // Panevėžio balsas, 1999, spal. 19, p. 11.

Palydime tikrą mokytoją: [nekrologas] // Panevėžio rytas, 1999, spal. 19, p. 2.

[Žinutė apie spalio 17 d. mirusią pedagogę, Lietuvių kalbos draugijos respublikinės tarybos ir šios draugijos Panevėžio skyriaus valdybos narę, kraštotyrininkę Eleną Gabulaitę] / parengė Genė Silickienė // Respublika, 1999, spal. 20, p. 7.

Pro memoria: Elena Gabulaitė: (1916.09.02–1999.10.17). Portr. // Dialogas, 1999, spal. 22, p. 15.

Sušinskas, Aloyzas. Išdalinusi save kitiems // Gimtinė, 2000, saus. 1–31, p. 2.

Mikeliūnienė, Stasė. Mokinių teismas yra nepaperkamas. Iliustr. // Panevėžio rytas, 2000, spal. 13, p. 11.

Mezginaitė, Elena. Jos kartos bruožai – inteligencija ir principai: [apie galerijoje „2-asis aukštas“ vykusį mokytojai E. Gabulaitei skirtą atminimo vakarą]. Iliustr. // Panevėžio rytas, 2000, spal. 25, p. 16.

Lapėnienė, Laima. „Nedaug teprašau, tiktai – atminties“ // Sekundė, 2000, spal. 23, p. 8.

Žigienė, Valentina. Mokytoja buvo smetoninės kartos // Panevėžio balsas, 2000, spal. 23, p. 3.

Ambraškaitė, Alma. Dviejų moterų pasaulyje buvo įdomu ir gera: [apie mokytoją, literatę, ateitininkę E. Gabulaitę bei jos draugę A. Šilgalytę, jų kūrybinį, kultūrinį palikimą]. Iliustr. // Panevėžio balsas, 2000, lapkr. 6, p. 4.

Kaziukonis, Leonas. Mokytojai E. Gabulaitei sekti ieškojo naujų agentų: [apie E. Gabulaitės sekimą sovietmečiu] // Panevėžio balsas, 2000, lapkr. 6, p. 4.

Brazauskas, Juozas. Mokytoja Elena Gabulaitė (1926–1999) // Kraštiečiai – 8 : konferencijos pranešimų santraukos. Panevėžys, 2000, p. 6–7.

Elena Gabulaitė: [biografija] // 100 tėviškės žinovų. Vilnius, 2001, p. 32.

Vasiliauskienė, Aldona. Elena Gabulaitė // Vasiliauskienė, Aldona. Akmenuotas patrioto kelias. Vilnius, 2001, p. 372–423.

Mažylytė, Ilona. Asmenų knygų kolekcijos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje // Panevėžio kultūrinė erdvė ir žmonės: Lietuvos pirmosios nepriklausomybės tarpsnis: mokslinės konferencijos medžiaga, Panevėžys, 2002.04.04. Panevėžys, 2003,  p. 57–78.

Gabulaitė Elena: [Elenos Gabulaitės fondo apžvalga] // Rankraščių rinkinių rodyklė. Panevėžys: Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2004, p. 15.

Juškauskienė, Aldona. E. Gabulaitė – turtinga išminties ir gerumo // Panevėžio balsas, 2006, spal. 4, p. 14.

Mikeliūnienė, Stasė. Smetoninės kartos mokytojos palikimas: minint mokytojos Elenos Gabulaitės 90-ąsias gimimo metines // Lietuvos aidas, 2006, rugs. 26, p.1, 4.

[Profesoriaus Prano Dovydaičio laiškas Elenai Gabulaitei, 1937 m. – faksimilė] // Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje: konferencijos medžiaga, Panevėžys 2005.04.20. Panevėžys, 2006, p. 85.

Ruzgas, Albertas. Skleidusi šviesą: lituanistė Elena Gabulaitė (1916–1999) // Gimtinė, 2007, kovo 1–31, p. 8.

Trumpai apie kai kuriuos mokytojus / Gražvydas Gudynas, Vytautas Baliūnas // Gyvenimo keliais: skiriame gimnazijos 280-ajam gimtadieniui: Panevėžio 1-osios vidurinės mokyklos 1953-iųjų metų 11 klasės abiturientų prisiminimai. Panevėžys, 2008, p. 15–31.

Mažylytė, Ilona. Knygų ir rankraščių kolekcijos Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Iliustr. // Tarp knygų, 2012, nr. 9, p. 10–18.

Palionienė, Audronė. Asmenų laiškai bibliotekos rankraštyne // Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime: konferencijos medžiaga, 2012.10.04. Panevėžys, 2013, p. 45–53.

Žilinskaitė-Šinkūnienė, Eglė. Pranas Skardžius amžininkų prisiminimuose: dėstytojas studentės akimis // Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų atsiminimuose: konferencijos medžiaga, 2013.10.16. Panevėžys, 2014, p. 89–99.

Žilvitytė-Mikeliūnienė, Stasė. Mokytojai: Elena Gabulaitė (1916–1999) // Žilvitytė-Mikeliūnienė, Stasė. Atsivėrimai: [minčių trupiniai, esė, gyvenimo vaizdeliai, išėjusiems atminti, miniatiūros]. Panevėžys, 2015, p. 83–84.

Lapinskienė, Lionė. Lietuvių kalbos draugijos narei Elenai Gabulaitei – 100 metų. Iliustr. // Gimtoji kalba, 2016, nr. 10, p. 24–27.