Virtuali paroda

Pedagogei ir kultūros veikėjai Elenai Gabulaitei 100

„Ugdžiusi meilę gimtajai kalbai, kraštui, tradicijoms“

Moksleivė

„Pagaliau 1927 m. rugsėjį, per Vardo Marijos atlaidus, eidama į atlaidus, sesuo Kotryna nuvedė mane pas mokytoją „užrašyti.“ Mokytojas Antanas Ratkevičius (vėliau Ratkus) liepė man parašyti sakinį: „Kaimyno sūnus Jonas turėjo juodą arklį.“ Parašiau, žinoma, be jokių nosinių, nes apie jas nebuvau girdėjusi. Galimas daiktas, kad ir Joną parašiau mažąja raide. Mokytojas, perskaitęs mano „raštą“, pasakė priimsiąs į II-ąjį skyrių. Viskas gerai. Gi manęs ir neleido anksčiau, kad, namie pasimokiusią, iš karto „įstatytų“ į antrąjį skyrių.“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Tėviškės takais“ (1983). PAVB RKRS F9-79

Barklainių ir Jotainių pradžios mokyklų moksleiviai ir pedagogai po baigiamųjų egzaminų. Sėdi iš kairės: V. Ratkevičienė (Ratkienė), mokytojai A. Peleckienė, K. Peleckas, Barklainių pradžios mokyklos vedėjas A. Ratkevičius (Ratkus), kun. J. Steponaitis, S. Januškaitė, T. Kalvelis, tėvų komiteto atstovas J. Masiliūnas. Viršutinėje eilėje iš dešinės 4-a Elena Gabulaitė. Barklainiai (Panevėžio r.). 1930 m. PAVB RKRS F9-1164

„1930 Vytauto Didžiojo metais baigiau Barklainių pradinę mokyklą. Ir pažymėjimą gavau su DLK Vytauto paveikslu. Baigiau, sakė, penketais. Tuo metu pažymių pažymėjime nerašydavo. <…> Prieš egzaminus mokytojas A. Ratkevičius labai uoliai mus ruošė. Atsinešęs knygą, kurios viršelyje aš įskaičiau „Programa“, klausinėjo, į ją žiūrėdamas. <…> Mūsų mokykloje egzaminus laikė Jotainių mokyklos „abiturientai“ (ketvirtokai). Juos atvedė jų mokytojas, mokyklos vedėjas T. Kalvelis. Iš viso mūsų buvo apie 30. Egzaminus laikėme iš lietuvių kalbos, aritmetikos, istorijos ir krašto mokslo (geografijos). <…> Didelis įvykis mano, žinoma, ir daugelio mano draugų gyvenime, buvo ne tik mokyklos baigimas, bet ir fotografavimasis. Juk daugelis fotografavomės turbūt pirmą kartą… Po egzaminų visus nufotografavo specialiai atvykęs fotografas (turbūt iš Ramygalos Plaktukas). Kartu su visais nusifotografavo ir mūsų mokytojo žmona V. Ratkevičienė. Baigimo pažymėjimų mums niekas iškilmingai neįteikė. Liepė ateiti pažymėjimo ir fotografijos atsiimti vėliau. Prisimenu, kad nusifotografavus visi suėjome į klasę ir mums žodį tarė insp. atstovas K. Peleckas. <…> Liepė ir toliau lavintis, skaityti knygas. Neatmenu, kad būtume davę egzaminų komisijai gėlių. Nebuvo tokios mados.“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

Barklainių pradžios mokyklos moksleivės Elenos Gabulaitės mokslo baigimo pažymėjimas Nr. 20/2. Barklainiai (Panevėžio r.). 1930.06.05. PAVB RKRS F9-13

Ramygalos vidurinės mokyklos rūmai. XX a. 3 deš. pab. PAVB RKRS F68-216

 

„Praeinu pro mokyklą. Mano jaunystės dienomis ji buvo tokia jauna, graži, didelė ir didinga. <…> Prieš josios grožį nublanksta visos kitos mokyklos, kuriose man teko mokytis ar kitus mokyti. Ji man gražiausia, didingiausia, nepakeičiama baltoji vaikystės svajonė…“

 

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

Ramygalos vidurinės mokyklos III-ios klasės moksleiviai su klasės auklėtoja mokytoja Antanina Zastarskiene. 1-oje eilėje iš kairės: M. Marozaitė, Pukis, S. Miknevičiūtė; 2-oje eilėje iš kairės: Z. Karmazinaitė, B. Meškonytė, A. Zastarskienė, B. Teperytė, G. Jasonaitė; 3-ioje eilėje iš kairės: M. Pikšeraitė, S. Gurskaitė, J. Masiokaitė, K. Bistraitė, E. Gabulaitė, J. Katinaitė, M. Krištanaitytė; IV-oje eilėje iš kairės: A. Vaitelis, B. Varnas, P. Karkauskas, K. Janionis, A. Kaupas, J. Mažeika, A. Varnas, K. Tamoliūnas. Ramygala (Panevėžio r.). 1932.04.07. PAVB RKRS F9-1167

Ramygalos vidurinės mokyklos III-ios klasės ateitininkų būrelis. 3-ioje eilėje kairėje: Elena Gabulaitė. Ramygala. 1932.06.02. PAVB RKRS F9-1168

Ramygalos vidurinės mokyklos IV klasės moksleivės Elenos Gabulaitės 1932/33 mokslo metų mokinio bilietas Nr. 463. Ramygala. 1932 m. PAVB RKRS F9-14

Ramygalos vidurinės mokyklos IV-os klasės moksleivės. 1-oje eilėje iš kairės: J. Masiokaitė (vėliau Masiokelytė), M. Krištanaitytė; 2-oje eilėje iš kairės: G. Jasonaitė, M. Marozaitė, J. Katinaitė; 3-ioje eilėje iš kairės: S. Gurskaitė, Z. Karmazinaitė, B. Teferytė, Ch. Pikšeraitė, E. Gabulaitė, B. Meškonytė, S. Miknevičiūtė. Ramygala (Panevėžio r.). 1931.12.24. PAVB RKRS F9-1170-1

Ramygalos vidurinės mokyklos V-os klasės moksleiviai su klasės auklėtoja mokytoja Elze Zavišaite. Sėdi 2-oje eilėje 3-ia iš kairės Elena Gabulaitė. Ramygala (Panevėžio r.). 1934.06.13. PAVB RKRS F9-1173/1

Ramygalos vidurinės mokyklos Raudonojo Kryžiaus būrelio valdybos nariai su būrelio globėja mokytoja Juzefa Lunyte. 1-oje eilėje iš kairės: B. Meškonytė, J. Lunytė, E. Gabulaitė; 2-oje eilėje iš kairės: V. Čyvas, K. Jakaitis. Ramygala (Panevėžio r.). 1935 m. PAVB RKRS F9-1175

„Mokytoja Juzefa Lunytė vadovavo Raudonojo Kryžiaus būreliui. Labai sėkmingai ir kūrybiškai. Net konkursą paskelbė būrelio himnui parašyti. Buvo keli varžovai, o laimėti pavyko man. Už tai iš žiuri komisijos gavau Tihamer Toth „Jaunuolio lavinimasis.“ Gaila, kad draugės ją iš manęs skolino ir nuskolino. <…> Himno buvo, rodos, tik du posmai:

Mes, Ramygalos moksleiviai,
Kilnios idėjos vedami,
Siekiam mokslo ir tiesumo
Taikos pasauliui trokšdami.

Tegul tas Raudonas Kryžius
Duos tau meilės ir širdies.
Dieve, laimink mūsų žygius,
Nušviesk gaires ateities.

Prieš Raudonojo Kryžiaus būrelio susirinkimą himną kas nors iš narių padeklamuodavo. Kompozitoriaus gaidoms parašyti taip ir neatsirado…“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

Ramygalos mergaičių ateitininkių kuopos neperiodinio šapirografuoto laikraštėlio „Palaužta lelija“ Nr. 1 fragmentai. Ramygala. 1932 m. PAVB RKRS F9-666-1

Dokumento peržiūra

„Leidom šapirografuotą laikraštėlį „Palaužta lelija.“ Tai buvo mergaičių laikraštis. Multiplikuodavom kokį 50 egzempliorių. V-VI klasėje man teko jį ir redaguoti. Ranka perrašydavom specialiu rašalu. Šapirografo juostą skolindavomės iš kan. J. Jucio, Ramygalos klebono. Grąžindamos šapirografą, jam nunešdavom ir laikraštėlį. Visada mums duodavo po 1 litą.“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

„Ateities“ žurnalo priedo „Gamtos draugas“ ekskursijos dalyviai Birutės kalne Palangoje. Centre stovi: vysk. Mečislovas Reinys ir Panevėžio vyskupijos jaunimo direktorius kun. Alfonsas Lipniūnas. 1934.07.06. PAVB RKRS F9-1173

Ramygalos vidurinės mokyklos VI-os klasės moksleiviai su klasės auklėtoja mokytoja Juzefa Lunyte. 1-oje eilėje 2-a iš dešinės Elena Gabulaitė. Ramygala (Panevėžio r.). 1935.06.07. PAVB RKRS F9-1176-2

Brazdžionis Bernardas. Šventinis sveikinimas jaunesniųjų moksleivių žurnalo „Ateities spinduliai“ bendradarbei Elenai Gabulaitei-Minvydei. Kaunas-Panevėžys. 1935 m. PAVB RKRS F9-786

„Atsiminimų takeliai nuvingiuoja į 1935/6 ir 1936/7 mokslo metus. Rugsėjo pirmosios išvakarėse arba pačios rugsėjo pirmosios ankstų rytą beveik visomis akmenimis grįstomis Panevėžio gatvėmis traukia voros tarškančių ratų. Beveik kiekviename vežime skersai ratų įrioglinta medinė lova su šiaudais prikimštų čiužinių, įvairiausio dydžio terbų terbelių. Viskas uždengta marga pakuline gūnia. Ant tokio aukšto vežimo, dažniausiai skersai lovos, sėdi tėvelis arba mamytė, arba vyresnysis brolis (dažniausiai tėvelis) ir ruda gimnazistiška kepure sūnus ar dukra. Taip iš kaimo į mokyklą būdavo atvežami moksleiviai, arba gimnazistai, kaip juos tada vadino, ir apgyvendinami pas kokią davatkėlę, specialiai laikančią mokinius „ant buto“ savame name arba samdytame bute. <…> 1935 m. rugsėjo pirmąją panašiu būdu ir aš atsiradau Panevėžyje.“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

Panevėžio mergaičių gimnazijos VIII a klasės moksleivės Elenos Gabulaitės 1936/37 mokslo metų mokinio pažymėjimas Nr. 795. Panevėžys. 1936.10.08. PAVB RKRS F9-16

Dedikacijų fragmentai moksleivės Elenos Gabulaitės atminimų albumėlyje. Ramygala, Panevėžys. 1935-1937 m. PAVB RKRS F9-77

Panevėžiečių moksleivių ateitininkų ekskursija į Biržus ir Pabiržę. Stovi kairėje Elena Gabulaitė. Sėdi centre kunigas Alfonsas Sušinskas. 1936.05.31-1936.06.01. PAVB RKRS F9-1305

Panevėžiečiai moksleiviai ateitininkai prie Pasvalio gimnazijos. Stovi dešinėje ekskursijos vadovas kun. Albinas Spurgis. Stovi iš kairės 5-a Elena Gabulaitė. 1936.05.31. PAVB RKRS F9-1304

Panevėžiečių moksleivių ateitininkų tradicinė šventė. Minios centre: Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas. Prie vyskupo kairėje (žemiau): Elena Gabulaitė. Kairėje, šalia jaunimo stovi kun. Albinas Spurgis. Panevėžys. 1936.06.16. PAVB RKRS F9-1306

Kunigas Alfonsas Sušinskas. Fot. „Renaissance“. Kaunas. 1937 m. PAVB RKRS F68-208

„Keletas žodžių apie kapelionus. <…> Ateitininkų gretos ypač išaugo prie kapeliono Alfonso Sušinsko. Retas moksleivis nebuvo ateitininkas. <…> Kapelionas A. Sušinskas labai mokėjo patraukti jaunas širdis. Buvo geras psichologas. <…> Kapelionas lankydavo moksleivius butuose ir pasikalbėdavo kaip vyresnysis draugas. Sužinojęs kurį mokinį susirgus, būtinai aplankydavo ir palikdavo keletą litų „vaistams.“ O tų litų ir pats nedaug teturėjo. <…> Per gavėnią ar adventą suruošdavo religines valandėles. Mokiniai ką nors suvaidindavo, pastatydavo gyvąjį paveikslą, paskaitydavo referatų religine tematika. <…> Būdama V-VI klasėje, ir aš esu inscenizavusi porą vaidinimų. Jie mane mokykloje išgarsino kaip literatę, ypač atkreipė kap. A. Sušinsko dėmesį. Jis man liepė būtinai baigti visą gimnaziją ir prasimušti į universitetą. Už tatai esu jam labai dėkinga.“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

Panevėžiečiai moksleiviai, žurnalo „Ateitis“ bendradarbiai ir platintojai, su kunigu Alfonsu Sušinsku. 2-oje eilėje iš kairės 4-a Pranė Aukštikalnytė (vėliau Jokimaitienė); stovi iš kairės 3-ia (pasisukusi į mašiną) Elena Gabulaitė; mašinoje sėdi kun. Alfonsas Sušinskas; stovi iš dešinės 2-as (baltu šaliku) Stasys Šneideris. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1937 m. PAVB RKRS F9-1485

„1937 metų pavasarį kun. A. Sušinskas pranešė, kad spaudos platintojai ir bendradarbiai ateitume į kleboniją nusifotografuoti. Fotografijos pageidauja „Ateities“ redakcija. Susirinkom būrelis. Kad būtų originaliau, kun. A. Sušinskas sugalvojo nusifotografuoti prie automobilio. Automobilį turėjo inž. J. Barisas. Jis atvažiavo į kleboniją. Kun. A. Sušinskas sėdo prie vairo (nors važiuoti ir nemokėjo), o mes susispietėme aplink mašiną. Netrukus nuotrauka pasirodė „Ateities“ žurnale. Užrašyta, kad kun. A. Sušinskas vyksta spaudos pargabenti.“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

Panevėžiečiai moksleiviai ateitininkai Krekenavoje. Sėdi centre kun. Boleslovas Baronas. Žemiau sėdi kun. Alfonsas Sušinskas. Kairėje priklaupusi Elena Gabulaitė. 1937 m. PAVB RKRS F9-1309

Panevėžio mergaičių gimnazijos VII a klasės moksleivės su klasės auklėtoja mokytoja Petronėle Bylaite. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1936.06.12. PAVB RKRS F9-1200

„Niekam neateidavo į galvą ateiti be uniformos. Tai būtumei balta varna ir tuojau skristum namo juodų plunksnų pasiieškoti. Mokyklos pasilinksminimuose irgi tik su uniformomis. Beje, galiu pasidžiaugti, kad 7 kl. pasiuvo ir man flisuotą suknelę. Kojinės būdavo juodos spalvos. Turtingesnės, o ypač frantės, nešiodavo šilkines, o daugelis – medvilnines. <…> Moksleivės sveikindavo visus mokytojus (dėsto ar ne) gatvėje (palenkdamos galvą), sutikusios koridoriuje ar eidamos atsakinėti pamokos ir ją atsakiusios – darydavo kniksą (reveransą). <…> Dėvėti moksleivišką uniformą, o ypač kepuraitę, buvo savotiškas pasididžiavimas. Juk uniforma tave išskirdavo iš minios, lyg aukštyn pakylėdavo. <…> O kiek buvo tokių, kurie labai norėjo nešioti uniformą, bet neturėjo sąlygų mokytis…“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

Panevėžio mergaičių gimnazijos VII a ir VII b klasių moksleivės su mokytojomis Honorata Jasaityte ir Petronėle Bylaite medelių sodinimo šventėje. Sėdi ant žemės iš dešinės 3-ia mokytoja P. Bylaitė. Dešinėje priklaupusi Elena Gabulaitė. Stovi centre mokytoja H. Jasaitytė. Panevėžys. 1936.04.25. PAVB RKRS F9-1198-2

Panevėžio mergaičių gimnazijos VII a klasės moksleivės su prancūzų kalbos mokytoja Sofija Žemaitiene. Panevėžys. 1936.05.27. PAVB RKRS F9-1198-1

Panevėžio mergaičių gimnazijos moksleivės Elenos Gabulaitės lietuvių ir vokiečių kalbų rašomųjų darbų sąsiuviniai. 1936-1937 m. PAVB RKRS F9-120

Panevėžio mergaičių gimnazijos abiturientė Elena Gabulaitė. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1937 m. PAVB RKRS F9-1076

Panevėžio mergaičių gimnazijos VIII a klasės moksleivės su gimnazijos kapelionu kunigu Adolfu Stašiu. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1937.03.12. PAVB RKRS F9-1201

„Į paskutiniąją tikybos pamoką 8 klasėje atėjęs kapelionas [Adolfas Stašys] mums tarė trumpą ir graudų atsisveikinimo žodį. Prisimenu:

– Atminkit, mergaitės, kad gyvenime bus daug kelių ir šunkelių. Gyvenkit taip, kad netektų verkti gyvenimo kryžkelėse suklupus…“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

Panevėžio mergaičių gimnazijos direktorė Marija Giedraitienė. Fotogr. A. Patamsio. Panevėžys. Apie 1935 m. PAVB RKRS F106-36

„Kaip nepaminėti geru žodžiu direktorės Marijos Giedraitienės! Gaila, kad ji man, kaip ir S. Nėris, nedėstė. Klasės draugės pasakojo, kad direktorė anksčiau joms dėstė istoriją. Ji buvo tikra direktorė. Paprasta, draugiška, atviros šypsenos, bet ir mokėjo išlaikyti tam tikrą atstumą. Tą jautė ir mokiniai, ir mokytojai. Kartą pertraukos metu ji užkalbino mane, prilipusią prie sienos ties klasės durimis, klausdama, kaip patinka naujoje mokykloje, ar jau pripratau. Labai stebėjausi direktorės dėmesiu man. Ir kaip ji gali domėtis atskira nepažįstama mokine! Žinoma, nesupratau, kad naujų mokinių veidus jai atskirti nebuvo sunku. <…> Ir apranga, ir laikysena, ir korektiškumas, ir draugiška šypsena – viskas joje derinosi.“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

Panevėžio mergaičių gimnazijos 1937 m. abiturientės su pedagogais prieš egzaminus. Fotogr. J. Žitkaus. 1-oje eilėje iš kairės: mokyt. Ona Daugaravičiūtė, Herta Zahlmann (Calmanaitė), Honorata Jasaitytė, kapelionas kun. Adolfas Stašys, dir. Marija Giedraitienė, Ona Maksimaitienė, Sofija Žemaitienė, Julija Rapšienė, Elena Jasinskaitė-Bronevičienė. 2-oje eilėje kairėje mokyt. Morta Jaskytė, 4-as mokyt. Jonas Vaitys. 2-oje eilėje 2-a iš dešinės Elena Gabulaitė, 5-as mokyt. Juozas Matusevičius. 3-ioje eilėje kairėje mokyt. Marija Januškevičienė. 3-ioje eilėje dešinėje mokyt. Petronėlė Bylaitė. Viršutinėje eilėje kairėje mokyt. Petras Rapšys, centre mokyt. Feliksas Svirskis. Panevėžys. 1937 m. PAVB RKRS F9-1202

Atestatų teikimo ceremonija Panevėžio mergaičių gimnazijos 1937 m. abiturientėms. Prie mokytojų stalo iš dešinės: dir. Marija Giedraitienė, Morta Jaskytė, Petronėlė Bylaitė, Jurgis Elisonas, Honorata Jasaitytė, Sofija Žemaitienė, Ona Maksimaitienė. Panevėžys. 1937.06.19. PAVB RKRS F9-1203

Gabulaitė, Elena. Nužydėjo… Ateitis, 1937, Nr. 10, p. 357.

Panevėžio mergaičių gimnazijos 1937 m. abiturienčių išleistuvių vakaras. Kairėje, prie 2-o staliuko sėdi pedagogai: Jurgis Elisonas, dir. Marija Giedraitienė, kun. Adolfas Stašys, Oskaras Liudvigas. 1937.06.19. PAVB RKRS F106-54

Ekskursijoje Rygoje. Ekskursijos dalyviai prie paminklo rašytojui J. Rainiui. Kairėje: mokytojos Ona Daugaravičiūtė ir Morta Jaskytė. Iš dešinės 4-a Elena Gabulaitė. Ryga. 1937 m. PAVB RKRS F9-1320

„Po abitūros egzaminų (1937 m. biržely), tėvų komitetas „fundijo“ abiturientėms poegzamininę kelionę į Latviją. Dalį pinigų reikėjo savo turėti. Sužinojusi, kad aš nevažiuoju (nors nevažiavo gal pusė abiturienčių), mokytoja [Julija Adomaitytė] man davė kelionei 10 litų ir liepė būtinai važiuoti. Buvo džiaugsmo ir, žinoma, savotiško pūtimosi prieš drauges. <…> Latvija tuo metu buvo užsienis. Taigi pirmą kartą pabuvojau užsienyje (keletą dienų) 1937 m. Ekskursijai vadovavo geografijos mokytoja Morta Jaskytė. Kartu važiavo mokytoja O. Daugaravičiūtė ir mokyklos raštinės vedėjas Ramančionis.“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Jaunystėn sugrįžus“ (1984). PAVB RKRS F9-60

Ekskursijoje Rygoje. Ekskursijos dalyviai Brolių kapinėse pagerbia žuvusiuosius Pirmajame pasauliniame kare ir Latvijos nepriklausomybės kovose. Elena Gabulaitė stovi prie merginos balta kepuraite. Prie gėlių vainiko 2-a ekskursijos vadovė mokytoja Morta Jaskytė. Ryga. 1937 m. PAVB RKRS F9-1237-27

„Atsiminimų takeliai dažnai nuvingiuoja į žalios jaunystės dienas. Ir suklega mieli balsai, ir šmėkšteli žydintys arba jau gyvenimo margais raštais paženklinti veidai. <….> Atsiminimų filmą būtų galima tęsti ir tęsti. Galėtų būti jo ir kelios serijos. Laiko žirklės negailestingai jį iškarpė. Vietomis tą ilgąją juostą nematomu trintuku kažkas nebeįskaitomai užtrynė…“

Iš Elenos Gabulaitės atsiminimų rankraščio „Lyg ir filmą kas suktų“ (1985). PAVB RKRS F9-61