Virtuali paroda

Pedagogei ir kultūros veikėjai Elenai Gabulaitei 100

„Ugdžiusi meilę gimtajai kalbai, kraštui, tradicijoms“

Kūrybos, publicistikos fragmentai. Kraštotyros darbai

Gabulaitė, Elena. Tyliąją naktį: [eilėraštis]. Ateities spinduliai. 1935, nr. 12, p. 296.

Gabulaitė, Elena. Apatija: [novelė]. Ateitis. 1939-1940, nr. 3, p. 174-175.

Gabulaitė, Elena. Rudens susimąstyme; Tau pasisakysiu: [eilėraščių rankraščiai su Valstybės radiofono redaktoriaus Antano Miškinio autografais]. Kaunas, 1937.11.15. PAVB RKRS F9-153

Gabulaitė, Elena. Panevėžio mergaičių gimnazijos 1937 metų laidos abiturienčių auksiniam jubiliejui: [Panevėžio mergaičių gimnazijos 1937 m. absolvenčių susitikimo po 50 metų proga sukurtas eiliuotas tekstas]. Panevėžys, 1987. PAVB RKRS F9-150

Gabulaitė, Elena. Tas amžinas Rytas: eilėraštis. Panevėžys, 1989. PAVB RKRS F9-1237

Gabulaitė, Elena. Ateitininkai: [eilėraštis]. Ateitis. 1991, nr. 2, p. 68.

Gabulaitė, Elena. Amžių vėtrose: Jubiliatei J. Lindės-Dobilo „Meno kuopai“: Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ 70-mečiui: [eilėraščio rankraštis]. Panevėžys, 1992.04.23. PAVB RKRS F9-141

Gabulaitė, Elena. „Čia mūsų vingiuoti takeliai...“ Panevėžys. PAVB RKRS F9-143

Gabulaitė, Elena. Apie juos verta parašyti... : [apie Panevėžio 1-os vidurinės mokyklos 1953 metų abiturientų laidą]. Panevėžio tiesa, 1983.

Gabulaitė, Elena. Jie uždegė naktį aklą...: kunigo Prano Račiūno MIC kunigystės auksiniam jubiliejui. Katalikų pasaulis. 1993, nr. 7, p. 42-43.

Gabulaitė, Elena. Palangos Leksytė. Gimtinė. 1999, rugs. 1-30, p. 7.

Juokas pro ašaras: smulkioji ir dainuojamoji tautosaka: nuo I įvažiavimo iki XXVI suvažiavimo (1940-1981). Surinko A. Dilgėlė [Elena Gabulaitė]. Panevėžys, 1981. 209 lap. PAVB RKRS F9-737

Gabulaitė, Elena. Tėviškės takais: [atsiminimai]. Panevėžys, 1983. 306 lap. PAVB RKRS F9-79

Gabulaitė, Elena. Jaunystėn sugrįžus: [atsiminimai]. Panevėžys, 1984. 91 lap. PAVB RKRS F9-60

Gabulaitė, Elena. Amžių siluetai: Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui. Panevėžys, 1988. 29 lap. PAVB RKRS F9-138

Gabulaitė, Elena. Negęstantis žiburys: [apie kunigą Joną Balvočių-Gerutį]. Panevėžys, 1970-1987. 169 lap. PAVB RKRS F9-352

Barauskas, Bronislovas. Ramygala: atsiminimų siluetai. Redagavo Elena Gabulaitė. Palanga-Panevėžys, 1982. 185 lap. PAVB RKRS F9-294

Krištanaitis, Stanislovas. Truskava. Redagavo Elena Gabulaitė. Vabalninkas (Biržų r.), 1981. 134 lap. PAVB RKRS F9-561