Virtuali paroda

Pedagogei ir kultūros veikėjai Elenai Gabulaitei 100

„Ugdžiusi meilę gimtajai kalbai, kraštui, tradicijoms“

Dedikacijos Elenos Gabulaitės asmeninės bibliotekos knygose

Pedagogės, literatės, lituanistės Elena Gabulaitė ir Aleksandra Šilgalytė sukaupė bendrą vertingą humanitarinę, lituanistinę biblioteką, atitikusią jų darbo ir visuomeninės veiklos poreikius. Šią knygų kolekciją 2000 m. mūsų bibliotekai perdavė E. Gabulaitės sūnėno Vladislovo Galiausko šeima. Kolekcijoje 2237 egz. leidinių: grožinė literatūra, filologijos, kalbotyros, filosofijos, psichologijos, pedagogikos, auklėjimo, religijos, kraštotyros, istorijos knygos, literatūriniai žurnalai „Židinys“ (1937–1939), „Naujoji vaidilutė“ (1931), „Ateitis“ (1938–1939), Panevėžio krašto lituanistų leidiniai, lietuvių kalbos žodynai ir kt. Pačios seniausios kolekcijos knygos yra Motiejaus Valančiaus „Трумпасъ катехизмасъ, …“ (1865), Adomo Jakšto „Dainų skrynelė“ (1905), Dviejų Moterų „Parduotoji laimė“ (1905), Domininko Keliauninko „Rankvedis angliškos kalbos“ (1906).

Knygos kolekcijoje pažymėtos asmenvardiniais įrašais: E. Gabulaitė, A. Šilgalytė. Per savo gyvenimo ir darbo metus mokytojos bendravo su žymiais Lietuvos kultūros ir mokslo žmonėmis. Tą byloja dedikacijos knygose: Vydūno, J. Mičiulio, K. Račkausko, J. Žėkaitės, V. Zaborskaitės ir daugelio kitų.


„1951 m. kovo mėn.

„Pas tave gali būti krata. Ir greitai“, – pasakė man švietimo skyriaus inspektorius K. Tiesa, jis taip pasakė būdamas gerokai įkaušęs. Bet gal tai girto atvirumo pasėka?

„Ir tavo biblioteka išduoda tavo ideologiją, – kaip tyčia prisimenu iš Žemaitijos atvažiavusios studijų draugės Emilijos [Šešeikaitės-Mackevičienės] žodžius. – Žiūrėk, A. Maceina, St. Šalkauskis, Fr. V. Foersteris, Džovani Papini… Ir taip toliau.“

O kur dabar tas knygas paslėpsi? Gali kratyti ir konfiskuoti. Juk taip ne su vienu buvo. Gaila būtų prarasti. Kai kurios knygos su autorių dedikacijomis ir autografais. Štai Alfos Sušinsko „Maršas jaunystei“, „Gerajai ir mielajai plunksnos darbininkei, buvusiai savo mokinei E. G… Autorius.“ Alf. Lipniūnas „Penkių valstybių sostinėse“: „Studentei E. G., didelei tautinių ir katalikiškų idėjų reiškėjai Vilniuje. Autorius.“

Kokia gi aš ten reiškėja ar veikėja… studenčiukė. Pasaka. Bet bylai sudaryti medžiagos užtektų. Plėšiu lapus su dedikacijomis, nors širdis ir rauda. Su niekuo negaliu, tiksliau galiu nespėti pasitarti. Reikėjo tuos lapelius kur įklijuoti, o aš… sudeginau… Ne taip „pavojingų“ autorių įrašus palikau.

Vaikščiojau darban, o baimės akys plačios. Pagaliau po poros savaičių kankinimosi pasipasakojau vienam kolegai, gerai pažįstančiam inspektorių.

– Būk rami. Kai jis išgeria, prikuria visokiausių nebūtų istorijų. Prifantazuoja. Greičiausiai, kad ir čia tas pats.

Ačiū Dievui, kad tik taip tebūtų. Dedikacijų gailėsiu turbūt visą gyvenimą…“

Cervantes Saavedra, Miguel de. Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos [iliustracijos G. Doré]. D. 1. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950. 546, [1] p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su kolegos pedagogo Venanto Morkūno dedikacija E. Gabulaitei.

Račkauskas, Kazys. Gimtinė: bibliografinė rodyklė. 1991-1992. Vilnius: Gimtinė, 1993. 16, [3] p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su sudarytojo K. Račkausko dedikacija Elenai Gabulaitei.

Balzac, Honoré de. La Comédie humaine. [Paris : s.n., s.a.]. (Bibliothèque de la Pleiade). Su dedikacija Naujųjų Biržų žinių redaktorei Elenai Gabulaitei. Biržai,1944.II.19 d.

Liturginis maldynas. 2-asis patais. leid. Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų konferencija, 1984. 624, [6] p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su kunigo Roberto Pukenio dedikacija E. Gabulaitei.

 

Kasperavičius, Jonas. Vargo šypsenos: [eilėraščiai]. Panevėžys: L. M. K. J. „Vytis” Sąjungos Panevėžio draugovė, 1933. 46, [2] p. Elenos Gabulaitės asmeninė biblioteka. Su autoriaus J. Kasperavičiaus dedikacija E. Gabulaitei.

Palionytė-Banevičienė, Danutė. Valanda su kompozitoriumi Antanu Račiūnu. Vilnius: Vaga, 1970. 91, [2] p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su kompozitoriaus A. Račiūno dedikacija E. Gabulaitei.

 

Buivydaitė, Bronė. Auksinis batelis. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. 162, [2] p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su autorės Bronės Buivydaitės dedikacija E. Gabulaitei.

Lukšys, Motiejus. Dvaro pagairėje: romanas. Vilnius: Vaga, 1990. 382, [1] p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su romano autoriaus pedagogo M. Lukšio dedikacija E. Gabulaitei.

Stanevičius, Simonas Tadas. Dainos žemaičių [tekstus paruošė Jurgis Lebedys]. [Vilnius]: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954. 223 p. Faksimilė leid.: Daynas Žemaycziu / surynktas yr yszdutas par Symona Stanewicze, mokslynynka lyteraturas yr gražiuju prytirymu. Wylniuje: Spaustuwiej’ B. Neumana, metuose 1829. Gretut. tekstas 1829 m. leidinio kalba. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su bičiulės pedagogės Aleksandros Šilgalytės dedikacija E. Gabulaitei.

Umbrasas, Kazys. Literatūros kryptys ir metodai. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962. 71, [1] p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su studijų draugės pedagogės Emilijos Šešeikaitės-Mackevičienės dedikacija E.Gabulaitei.

Sušinskas, Aloyzas. Sužibo žvaigždės Merkio pievoj: apybraižos. Vilnius: [Baltijos spaudos ir prekybos b-vė], 1999. 72, [1] p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su autoriaus A. Sušinsko dedikacija E. Gabulaitei.

Pikelis, Stasys. Elementarinės matematikos uždavinynas. Kaunas, 1968. 186 p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su kolegos pedagogo S. Pikelio dedikacija E. Gabulaitei.

Eretas, Juozas. Rėzos santykiai su Goethe. Kaunas: s. n., 1938. 55 p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su prof.  J. Ereto dedikacija studentei E. Gabulaitei.

Laisvieji Aušros vartai: [albumas]. Paruošė Petras Laisvūnas. Vilnius: Aukuras, 1940. [19] iliustr. lap. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su studijų draugų dedikacija E. Gabulaitei.

Galvydis, Steponas. Vardadieniai: eiliuoti šventųjų gyvenimai. Traupis [i.e. Panevėžys]: Panevėžio sp., 1998. 253, [1] p. Elenos Gabulaitės asmeninė biblioteka. Su autoriaus kunigo S. Galvydžio dedikacija E. Gabulaitei.

Zaborskaitė, Vanda. Maironis. Vilnius: Vaga, 1968. 518 p. Elenos Gabulaitės asmeninė biblioteka. Su literatūrologės prof. V. Zaborskaitės dedikacija E. Gabulaitei.

Yla, Stasys. Žmonės ir žvėrys Dievų miške: Kaceto pergyvenimai. 2-asis leidimas. Kaunas: Šviesa, 1991. 397, [2] p. Elenos Gabulaitės biblioteka. Su studijų draugo ateitininko Antano Bredelio įrašu E. Gabulaitei.