Virtuali paroda

Pedagogei ir kultūros veikėjai ELENAI GABULAITEI 100

„Ugdžiusi meilę gimtajai kalbai, kraštui, tradicijoms“

Laisvalaikis. Susitikimai. Visuomeninė veikla

Pedagogės bičiulės Elena Gabulaitė ir Aleksandra Šilgalytė Palangoje. Apie 1955 m. PAVB RKRS F80-615

Elena Gabulaitė Druskininkuose. 1958 m. PAVB RKRS F9-1237

Elena Gabulaitė su Aleksandra Šilgalyte savo namų kieme Sirupio g. Panevėžys. 1960 m. PAVB RKRS F9-1142

Elena Gabulaitė su bičiulėmis prie savo namo Sirupio g. Iš kairės: Aleksandra Šilgalytė, Elena Gabulaitė, Felicija Šilgalytė-Motiekaitienė. Panevėžys. 1961 m. PAVB RKRS F9-1095

Viešnagė Vilniuje. Iš dešinės: Jonas Motiekaitis, Aleksandra Šilgalytė, Felicija Šilgalytė-Motiekaitienė, Elena Gabulaitė. 1965 m. PAVB RKRS F9-1145

Panevėžio mergaičių gimnazijos 1945 m. absolvenčių ir pedagogų susitikimas. 1-oje eilėje iš kairės: Elzė Ulenskaitė, mokytoja Elena Gabulaitė, Ksavera Kuncytė-Skrinskienė, mokytoja Ona Daugaravičiūtė, Regina Šumskytė, Liucija Lukoševičiūtė-Šapailienė, Gina Aleksandravičiūtė-Ramūnienė; 2-oje eilėje iš kairės: Eugenija Linkevičiūtė-Vaitiekūnienė, Valerija Varevičiūtė-Ciemnolonskienė, Aldona Motiejūnaitė-Jagminienė, Eugenija Šukytė, Aleksandra Žankauskaitė-Banelienė, Liuda Jokubonytė, Ona Bučiūnaitė, Aldona Venskūnaitė-Kaulakienė, Jūratė Liutkevičiūtė-Grimailovienė, Regina Uzielaitė-Diktanienė, Viktorija Venskevičiūtė-Ilčiukienė, Sofija Klišytė-Laumenskienė, Eugenija Vareikaitė. Panevėžys. 1965 m. PAVB RKRS F9-1282

Elena Gabulaitė, Aleksandra Šilgalytė ir Elena Bujokaitė-Švelnienė poetės Salomėjos Nėries tėviškėje Kiršuose (Vilkaviškio r.). 1968 m. PAVB RKRS F9-1334

Pedagogės bičiulės Elena Gabulaitė ir Aleksandra Šilgalytė. Panevėžys. 1968 m. PAVB RKRS F9-1147

Atostogos Palangoje. Iš kairės: Aleksandra Šilgalytė, Elena Bujokaitė-Švelnienė, Irena Moigytė, ?, Elena Gabulaitė. 1970 m. PAVB RKRS F80-371

Panevėžiečiai pedagogai rašytojo, poeto Vinco Mykolaičio-Putino tėviškėje. Centre priklaupusi Elena Gabulaitė. Centre stovi Elena Švelnienė. Dešinėje sėdi Antanas Lakiūnas. Pilotiškės (Prienų r.). Apie 1970 m. PAVB RKRS F9-1339

Panevėžio miesto pedagogų vakaronė 1-ojoje vakarinėje vidurinėje mokykloje. Iš kairės: Julius Lataitis, Venckevičienė, Elena Gabulaitė, Mykolas Karka, Genovaitė Petraitienė. Panevėžys. 1975 m. PAVB RKRS F9-1272

Panevėžio mergaičių gimnazijos 1947 m. absolvenčių ir pedagogų susitikimas. 1-oje eilėje kairėje sėdi mokytoja Veronika Šataitė; 1-oje eilėje iš dešinės 3-ia sėdi mokytoja Elena Gabulaitė. Panevėžys. 1977 m. PAVB RKRS F9-1290

Panevėžio r. mokytojų senjorų bendrijos „Šarma“ nariai. 1-oje eilėje 3-ia iš dešinės Elena Gabulaitė. Panevėžys. Apie 1985 m. PAVB RKRS F9-1120

Elena Gabulaitė su buvusiomis J. Balčikonio vidurinės mokyklos auklėtinėmis Violeta Saveikyte-Dailydėniene ir Audrone Variakojyte-Krištopaitiene. Panevėžys. 1987.12.12. PAVB RKRS F9-1292

Panevėžio mergaičių gimnazijos XXI laidos (1953 m.) absolvenčių ir pedagogų susitikimas.1-oje eilėje iš dešinės stovi pedagogai: Eugenijus Urbonas, Aldona Raicevičienė, Irena Moigytė, Jonas Dičius, Ona Jurgelevičienė, Elena Gabulaitė, Julija Masiokelytė. Panevėžys. 1988.06.18. PAVB RKRS F9-1293

Panevėžio vyskupijos ateitininkų organizacijos atkūriamojo posėdžio iškilmės Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vysk. Kazimiero Paltaroko kriptoje. 1-oje eilėje iš kairės 2-as: kun. Saulius Filipavičius, kun. Antanas Kietis, mokytoja Elena Gabulaitė, Randis, Jonas Čeponis, kun. Stasys Kazėnas. Už E. Gabulaitės sėdi kun. Juozapas Antanavičius. Panevėžys. 1989 m. PAVB RKRS F9-1326

Elena Gabulaitė prie kunigo Alfonso Lipniūno kapo Panevėžio katedros šventoriuje (1989 m. kun. A. Lipniūno palaikai pervežti į Lietuvą iš Pucko (Lenkija)). 1989 m. PAVB RKRS F9-1448

Mokytojos Elenos Gabulaitės 75-erių metų sukakties minėjimas Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Iš kairės: Jonas Dičius, Elena Gabulaitė, Otilija Mikelinskienė, Elena Žebrienė. 1991.09.11. PAVB RKRS F9-1083

Panevėžio mergaičių gimnazijos (dabar V. Žemkalnio gimnazija) įsikūrimo naujuose rūmuose (1932 m.) 60-mečio minėjimas. Iš kairės: Elena Gabulaitė, Juozas Kazickas, Aleksandra Kalvėnaitė-Kazickienė ir kiti. Panevėžys. 1992 m. PAVB RKRS F9-1297

Elena Gabulaitė su Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos altarista mons. Eduardu Simaška. Šiluva (Raseinių r.). 1993.07.07. PAVB RKRS F9-1126

Biržų gimnazijos 1944 m. laidos absolvenčių ir pedagogų susitikimas. Centre stovi mokytoja Elena Gabulaitė. Biržai. 1994.07.02. PAVB RKRS F9-1288

Tėviškės pažinimo asociacija „Gimtinė“. Garbės diplomas Elenai Gabulaitei už nuoširdų ir vaisingą dalyvavimą tėviškės pažinimo sąjūdyje, puoselėjant gimtojo krašto praeitį ir kultūros paveldą, žadinant tautinę savimonę ir dvasingumą. Vilnius, 1994.06.25. PAVB RKRS F9-50

Elena Gabulaitė susitikime su seserimis kazimierietėmis. Iš kairės: Barbora Salomėja Kaupaitė, Ona Tarcizija Kaupaitė, Pranciška Modesta Kaupaitė, Elena Gabulaitė. Vilnius. 1995.06.30. PAVB RKRS F9-1186

Elena Gabulaitė Ateitininkų federacijos Nepaprastojoje konferencijoje Palangoje. Iš kairės: Elena Gabulaitė, kun. Pranas Račiūnas, Ateitininkų federacijos pirmininkas Vidas Abraitis. 1997.07.11-13 d. PAVB RKRS F9-1329

Panevėžio vyskupijos ateitininkai - Ateitininkų federacijos Nepaprastosios konferencijos Palangoje dalyviai. Viduryje priklaupusi: mokytoja Elena Gabulaitė. Palanga. 1997.07.13. PAVB RKRS F9-1328

Elena Gabulaitė Palangoje. 1997 m. PAVB RKRS F9-1360

Pedagogo, poeto Leono Kuodžio 95-ųjų gimimo metinių minėjimas Ramygalos vidurinėje mokykloje. Iš kairės: Ramygalos bibliotekos vedėja Zita Šegamogienė, mokytoja Aldona Liberytė, Irena Zubauskienė, Ramygalos vidurinės mokyklos direktorius Algis Adašiūnas, Veronika Drusevičiūtė, Elena Gabulaitė, Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorius Romualdas Urvinis, Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Stasė Mikeliūnienė, Janina Arelienė. Fotogr. L. Lapinskienės. 1997 m. PAVB RKRS F9-1520

Panevėžio 2-osios mergaičių vidurinės mokyklos XX laidos (1952 m.) absolvenčių ir pedagogų susitikimas. Nuotraukoje: G. Vaičeliūnaitė, I. Ranonytė, R. Šatkauskaitė, N. Zavadskytė, O. Kuodytė, A. Jakučionytė, D. Lešinskaitė, M. Rinkevičiūtė, E. Grybauskaitė, Z. Gumbinaitė, A. Narvydaitė; stovi centre: mokytojos Elena Gabulaitė ir Irena Moigytė. Panevėžys. 1998.05.02. PAVB RKRS F9-1301

Elena Gabulaitė, Elena Žebrienė ir Regina Gucevičiūtė Berčiūnuose prie skulptoriaus Antano Kmieliausko skulptūros „Prisikėlęs Kristus“ (buvusios bažnyčios vietoje). 1998 m. PAVB RKRS F9-1346

Elena Gabulaitė savo namuose (Sirupio g.). Panevėžys. 1998 m. PAVB RKRS F9-1079

Svečiuose pas Eleną Gabulaitę. 1-oje eilėje iš kairės: Elena Gabulaitė, viešnia iš JAV - buvusi E. Gabulaitės bendraklasė Ona Girniuvienė, Naujamiesčio parapijos klebonas kun. Algirdas Dauknys, E. Gabulaitės giminaitė. 2-oje eilėje centre: Vytautas Misevičius ir Naujamiesčio vidurinės mokyklos moksleiviai. Panevėžys. 1999.08.22. PAVB RKRS F9-1213