Virtuali paroda

Pedagogei ir kultūros veikėjai ELENAI GABULAITEI 100

„Ugdžiusi meilę gimtajai kalbai, kraštui, tradicijoms“

Studentė

„Baigiau Panevėžio mergaičių gimnaziją. Atestatą su nuorašu, 4 fotografijomis ir prašymu Jo Magnificencijai Vytauto Didžiojo Universiteto Rektoriui nusiunčiau į Kauną, į universiteto kanceliariją: „Prašau Jo Magnificenciją priimti mane studente į Teologijos-filosofijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros skyrių.“ Šalutine šaka pasirinkau prancūzų kalbą. Kad gali nepriimti, nė minties tokios nebuvo. Sako, kad Panevėžio abiturientus be jokių egzaminų priimą net ir Berlyno universitetai.

Užvakar anksti rytą atsisveikinau su mama, seseria. Dėdė Kazimieras, pasikinkęs Bėrąją, dulkėtais keliukais nugirgždino mane į artimiausią autobusų stotelę (už 2 km), į Barklainius. Kartu vežė geltonos odos imitacijos lagaminą, dar dėdės 1914 m. parsivežtą iš Amerikos. Lagaminas sunkus, vos galiu pakelti, o čia dar kartu važiuoja ir didelis baltas krepšys – „karzinka“, specialiai Panevėžio turguje nupirktas. Jame tilpo patalynė. Vežimui iš kiemo pajudėjus ir dundant duobėtu keliuku, keletą kartų nežymiai grįžtelėjau į namų pusę. Mama liūdna stovėjo tarpdury – lydėjo mane akimis, kol vežimas už krūmų pasislėpė. Prijuoste ji ne kartą šluostė akis. Tas reginys mane turbūt visą gyvenimą lydės…“

Ištrauka iš  Elenos Gabulaitės dienoraščio (1937 m. rugsėjo 13 d.). PAVB RKRS F9 -63

Buvusios Ramygalos vidurinės mokyklos mokslo draugės Elena Gabulaitė ir Heliodora Petravičiūtė. Foto-Salon Jacoby. Kaunas. 1937 m. PAVB RKRS F9-1178

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filologijos skyriaus studentės Elena Gabulaitė ir Emilija Šešeikaitė. Fotoateljė „Renaissance“. Kaunas. Apie 1939 m. PAVB RKRS F9-1221

„Pirmos studentiškos rekolekcijos 1938.03.25-26-27 d.“ 2-oje eilėje dešinėje Elena Gabulaitė. Viršutinėje eilėje kairėje Stasė Karoblytė (vėliau Jagminienė-Ramanauskienė). Fot. „Union“. Kaunas. 1938 m. PAVB RKRS F9-1219

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studenčių ateitininkių „Birutės“ draugovės korporantės. 2-oje eilėje 3-ia iš dešinės Elena Gabulaitė, 4-a Emilija Šešeikaitė; 3-ioje eilėje kairėje Ona Penkauskaitė (vėliau Girniuvienė); 4-oje eilėje kairėje Stasė Karoblytė (vėliau Jagminienė-Ramanauskienė). Fotogr. B. Savsenavičiaus. Kaunas. 1938 m. PAVB RKRS F9-1312

Studentės ateitininkės – meno draugijos „Šatrija“ narės. 2-oje eilėje 2-a iš kairės Emilija Šešeikaitė, 3-ioje eilėje 2-a iš kairės Elena Gabulaitė. Kaunas. Apie 1938 m. PAVB RKRS F9-1316

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentė Elena Gabulaitė A. Mickevičiaus slėnyje Kaune. 1939 m. PAVB RKRS F9-1078-1

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras Pirmininkas, Ateitininkų sąjūdžio veikėjas, pirmasis „Ateities“ redaktorius prof. Pranas Dovydaitis. Nuotrauka dedikuota studentei ateitininkei Elenai Gabulaitei. Kaunas. 1938 m. PAVB RKRS F9-1237-2

 „Apie profesorių Praną Dovydaitį esu parašiusi 3 atsiminimų sąsiuvinius. Beveik viską panaudojo daktaras Juozas Girnius savo knygoje „Pranas Dovydaitis“ (Čikaga, 1975). Suprantama, mano pavardės tuo laiku nebuvo galima minėti. Knygoje aš minima kaip studentė (be vardo ir pavardės). Atsiminimus pavadinau „Jis vertas didelio atminimo“ ir pasirašiau savo mamos vardu ir pavarde – Darata Bielinytė. Autorius, mano prašomas, praėjus keletui metų nuo knygos pasirodymo, iš Bostono atsiuntė lapelį su dedikacija. Dėkoja „už reikšmingą talką, rašant apie prof. Pr. Dovydaitį“. Lapelį įklijavau į knygos pirmąjį puslapį. Apie prof. Pr. Dovydaitį galėčiau prirašyti ir dar tris sąsiuvinius. Tai buvo žmogus, beveik visas iš žodžių. Su juo niekur nenuobodžiausi ir nesijausi vienišas, kad ir kur būtum – auditorijoje, universiteto koridoriuje, gatvėje, spaustuvėje, gegužinėje, diskusijoje, traukinyje <…> Daug daug jo posakių, mano atmintyje virtusių aukso mintimis, lydi mane visą gyvenimą. Vieni – girdėti iš jo paties, kiti – iš kitų pasakojimų.“

Gabulaitė, Elena. Atsiminimai. Iš Vasiliauskienė, Aldona. Akmenuotas patrioto kelias. Vilnius: Regnum fondas 2001. P.372–423

Dovydaitis Pranas. Laiškas Elenai Gabulaitei. Kaunas-Panevėžys. 1937.06.14. PAVB RKRS F9-802

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje Elenos Gabulaitės fonde F9 saugomi 25 prof. Prano Dovydaičio laiškai Elenai Gabulaitei (PAVB RKRS F9-802). Bijodama, kad laiškai gali žūti, pokario metais Elena Gabulaitė visus juos perrašė į storą sąsiuvinį, pateikdama ir savo komentarus (PAVB RKRS F9-803).

Vytauto Didžiojo universiteto studentės filologės Elena Gabulaitė ir Emilija Šešeikaitė nuomojamame bute (Minties ratas 9 a, Kaunas). Apie 1939 m. PAVB RKRS F9-1215-7

„Ateities“ žurnalo priedo „Gamtos draugas“ organizuotoje ekskursijoje Nidoje. Viršutinėje eilėje kairėje Elena Gabulaitė. 1938 m. PAVB RKRS F9-1215-19

„Ateities“ žurnalo priedo „Gamtos draugas“ suorganizuotoje ekskursijoje Nemunu. Ekskursijos dalyviai prie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. 1-oje eilėje iš kairės 2-as kunigas Alfonsas Sušinskas, 3-ia Elena Gabulaitė. 2-oje eilėje iš dešinės 1-as Vytautas Mačernis, 2-a Pranė Aukštikalnytė. 1938 m. PAVB RKRS F9-1313

Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdybos nariai A. Mickevičiaus slėnyje Kaune. 1-oje eilėje iš kairės: Emilija Šešeikaitė, Antanas Šapalas, Petronėlė Stočkiūtė; 2-oje eilėje iš kairės: Antanas Bredelis, Elena Gabulaitė, Vincas Natkevičius. 1939 m. PAVB RKRS F9-1215-9

Vytauto Didžiojo universiteto studentės Elenos Gabulaitės bibliotekos skaityklos bilietas. Kaunas. 1938 m. PAVB RKRS F9-20

Prof. Juozo Ereto žurnalistikos paskaitų konspektai, užrašyti Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fak. Filologijos skyriaus studentės Elenos Gabulaitės. Kaunas. 1939 m. PAVB RKRS F9-221

Studentų ateitininkų būrelis A. Mickevičiaus slėnyje Kaune. 1-oje eilėje iš kairės: Bronius Krivickas, Antanas Šapalas, Emilija Šešeikaitė, Antanas Bredelis. 2-oje eilėje iš kairės: Vincas Natkevičius, Elena Gabulaitė, M. Bernotavičiūtė, Antanas Strabulis, Petronėlė Stočkiūtė. 1939 m. PAVB RKRS F9-1318

„1940 m. rugsėjo 10 d.

Vilnius, Augustijonų 4, studenčių bendrabutis, 27 kambarys. Kambariukas ilgas, siauras, spinta, 2 geležinės lovos, 2 gražios ir patogios kėdės, didelis stalas. Kampe, prie durų, didelė kavos spalvos glazūruotų plytelių krosnis. Sako, čia, prie lenkų, buvęs vienuolynas. Ir gatvės pavadinimas tatai rodo. <…> Kauno uždaryto Teologijos-filosofijos fakulteto studentai parašėme pareiškimus, prašydami priimti į Humanitarinių mokslų fakultetą ryšium su mūsų fakulteto uždarymu. Ar priims? Kursuoja neigiamos pranašystės. Į bendrabutį priėmė. <….> Nuėjome į mokslo metų atidarymą – į centrinius universiteto rūmus. Niekur nebesimato kryžių. Didžiojoje salėje vyko iškilmingas posėdis. Vietoje „Gaudeamus“ traukėme Internacionalą.“

Ištrauka iš Elenos Gabulaitės dienoraščio (1940 m. rugsėjo 10 d.). PAVB RKRS F9-65

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filologijos skyriaus (nuo 1940 m. spalio 15 d. – Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus Lietuvių kalbos ir literatūros grupės) studentės Elenos Gabulaitės studijų knygelė. Kaunas-Vilnius. 1937-1942 m. PAVB RKRS F9-18

Su bendraminčiais prie Žaliųjų ežerų. Stovi iš kairės: Ona Adomavičiūtė, Elena Gabulaitė, Eugenijus Matuzevičius. Sėdi iš kairės: J. Važgauskaitė, S. Šataitė, Bronius Krivickas. 1941.09.15. PAVB RKRS F9-1321

Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus studentės Elenos Gabulaitės lietuvių kalbos ir literatūros studijų baigimo diplomas. Vilnius. 1942.08.21. PAVB RKRS F9-20-1