Virtuali paroda

Pedagogei ir kultūros veikėjai ELENAI GABULAITEI 100

„Ugdžiusi meilę gimtajai kalbai, kraštui, tradicijoms“

Mokytoja

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos skyriaus (nuo 1940 m. spalio 15 d. - Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus Lietuvių kalbos ir literatūros grupės) absolventė, būsimoji mokytoja Elena Gabulaitė. Vilnius. 1942 m. PAVB RKRS F9-1076-2

Biržų gimnazijos mokytoja Elena Gabulaitė (dešinėje) su kolege prie gimnazijos pastato. Biržai. Apie 1944 m. PAVB RKRS F9-1078-2

Biržų gimnazijos moksleiviai ir mokytojai ekskursijoje Likėnuose (Biržų r.). Sėdi 2-a iš dešinės mokytoja Elena Gabulaitė. 1944 m. PAVB RKRS F9-1242

Biržų gimnazijos moksleivės su mokytoja Elena Gabulaite. Biržai. Apie 1942-1944 m. PAVB RKRS F9-1236

„1944 m. rugsėjo mėn. 20 d.

Frontas nusirito į vakarus, arti nebegriaudžia patrankos, bombos nebekrinta, nors bombonešiai aukštai padangėse nesiliauja gervių voromis traukę į vakarus, savo nepaliaujamą „buržuj, buržuj“ kartodami. Pradėsim mokslo metus. Ne visi mokytojai grįžo į senąsias vietas.

Mokykloje [Panevėžio mergaičių gimnazijoje] būsiu naujokė. Persikėliau iš Biržų. Ten sudegė namas, kuriame gyvenau. Tiksliau, visa gatvė (Dvareckienės), kaip ir daugelis. Juk Biržai dabar atrodo kaip kaminų miestas. Ėjo iš rankų į rankas. Vieną rytą „Guten Morgen“, antrą – „Zdrastvuite.“ Ir taip pakaitomis keletą dienų. Panevėžys palyginti mažai sugriautas.

Mergaičių gimnazijoje užimsiu studijų draugės Stasės Karoblytės-Jagminienės vietą. Gaunu ne tik jos klases (jų tarpe ir auklėjamąją), bet ir jos kambarėlį Šv. Zitos gatvėje. Beje, šiame bute visai neseniai dar gyveno (mirė 1943 m.) rašytoja G. Petkevičaitė-Bitė. Butą iš šeimininkų nuomoja Bitės tarnaitė-globėja Marytė Galiauskaitė. Laiko mokines.

Biržuose palikau auklėjamąją 6 klasę, čia gaunu taip pat 6-ąją. Taigi, mokyme lyg ir nieko nebūtų pasikeitę. <…> Dirbsiu tik trečiuosius metus. Esu visai dar žalia. Prieš 7 metus pati čia mokiausi. Bet mano mokytojų tik viena Sofija Žemaitienė belikusi… Be abejo, gerai, drąsiau, kad daug jų nėra. Sako, savo mokytojų varžosi net ir pats prezidentas.“

Gabulaitė, Elena. Nuoskaudos dienų ašaros ir juokas. Iš Panevėžio mergaičių gimnazija: atsiminimai. D. 1. Panevėžys, 1992, p. 70-71.

Panevėžio mergaičių gimnazijos VII kl. moksleivės su direktoriumi Broniumi Juška ir mokytoja Elena Gabulaite. Panevėžys. 1945-1946 m.m. PAVB RKRS F9-1245

Panevėžio II-osios mergaičių gimnazijos XV laidos (1941-1947) abiturientės ir pedagogai. Nuotraukos reverse dedikacija mokytojai Elenai Gabulaitei: „Pavasarį išsinešame iš čia... Pavasarį grąžinsime tiems, kurie jį mums davė... Mylimai Auklėtojai – VIII klasė“. Panevėžys. 1947.06.27. PAVB RKRS F9-810

Panevėžio II-osios mergaičių gimnazijos VIII klasės moksleivių padėka klasės auklėtojai Elenai Gabulaitei. Panevėžys. 1947.06.28. PAVB RKRS F9-810

Panevėžiečiai tarybinėje šventinėje demonstracijoje. Priekyje su skarele mokytoja Elena Gabulaitė. Panevėžys. Apie 1947 m. PAVB RKRS F9-1246

„1947 m. Velykos

Labai nedaug tereikia, kad kiltum ar kristum. Partiją ypač siutina, kad neauga komjaunimas (klasėje jų 1-2, o kitur ir nė vieno), kad žemas politinis lygis ir mokytojų, ir mokinių. Ypač, kad per šventinius paradus (Gegužės pirmosios ar Spalio šventes), pro miesto valdžios tribūną praeidamos mokinės tyli: ne tik nešaukia valio, bet ir į valdžios sveikinimus neatsako. Pavyzdžiui, šiemet ėjom pro tribūną su visa atributika: Lenino, Stalino ir kitų „šventųjų“ paveikslais, pamautais ant pagalių, su plakatais, šūkiais, numuzotais ant prasto popieriaus.

– Tegyvuoja  II vidurinė mokykla! – riktelėjo iš tribūnos pats partijos sekretorius Vl. Vildžiūnas. Tyla. Ją sudrumstė vienintelis balsas „Valio!“ …“

Gabulaitė, Elena. Nuoskaudos dienų ašaros ir juokas. Iš Panevėžio mergaičių gimnazija: atsiminimai. D. 1. Panevėžys, 1992, p. 73-74.

Mokytoja Elena Gabulaitė. Panevėžys. 1949 m. PAVB RKRS F9-1076-3

Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos dramos būrelio vaidintojai su mokytoja Elena Gabulaite po spektaklio. Panevėžys. 1950.05.26. PAVB RKRS F9-1252

Panevėžio II-osios darbo jaunimo vidurinės mokyklos 11 kl. moksleiviai ir pedagogai. Sėdi 1-oje eilėje 3-ia iš kairės mokytoja Elena Gabulaitė. Panevėžys. 1951 m. PAVB RKRS F9-1247

„1952 m. pavasaris

Nors iš mergaičių gimnazijos mane ir kitus mokytojus ištrenkė „už nacionalinio-klierikalinio tvaiko skleidimą“, bet negaliu nesidomėti tos mokyklos gyvenimu. Gal reikia džiaugtis, kad ištrenkė į vakarinę. Saugumietis švietimo reikalams pasakęs, kad iš tikrųjų mano vieta Sibire… Žinoma, tai nebuvo juokais pasakyta…“

Gabulaitė, Elena. Nuoskaudos dienų ašaros ir juokas. Iš Panevėžio mergaičių gimnazija: atsiminimai. D. 1. Panevėžys, 1992, p. 77

Panevėžio 1-osios vidurinės mokyklos vienuoliktokai su klasės auklėtoja mokytoja Elena Gabulaite. Panevėžys. 1952 m. PAVB RKRS F9-1248

Panevėžio muzikos mokyklos IV-oji diplomantų laida: absolventai ir pedagogai. 3-ioje eilėje 4-a iš kairės pedagogė Elena Gabulaitė. Panevėžys. 1952-1953 m. PAVB RKRS F9-1250

Panevėžio 1-osios vidurinės mokyklos 10 c klasės moksleiviai su mokytoja Elena Gabulaite talkoje Perekšliuose (Panevėžio r.). Sėdi kairėje mokytoja Elena Gabulaitė. 1954 m. PAVB RKRS F9-1251

Mokytoja Elena Gabulaitė. Fotogr. J. Traškevičiaus. Panevėžys. 1957 m. PAVB RKRS F9-1076-6

Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjunga. Panevėžio m. komitetas. Garbės raštas mokytojai Elenai Gabulaitei už nepriekaištingą mokomąjį-auklėjamąjį darbą. Panevėžys. 1958.12.23. PAVB RKRS F9-45

Rašytojo Juozo Baltušio romano „Parduotos vasaros“ aptarimas Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1-oje eilėje iš kairės 3-ias Juozas Baltušis; iš dešinės 2-a Elena Gabulaitė. Panevėžys. 1959 m. PAVB RKRS F9-1256

Panevėžio 1-osios vidurinės mokyklos moksleiviai literatai su mokytoja Elena Gabulaite Liūdiškių piliakalnyje prie rašytojo J. Biliūno kapo. Apie 1965 m. PAVB RKRS F9-1260

Panevėžio 1-osios vidurinės mokyklos 11 b klasės moksleiviai su mokytoja Elena Gabulaite prieš egzaminus. Panevėžys. 1969 m. PAVB RKRS F9-1258

Panevėžio J. Balčikonio vidurinės mokyklos moksleiviai su mokytoja Elena Gabulaite prie prof. Juozo Balčikonio kapo. Ėriškiai (Panevėžio r.). 1970 m. PAVB RKRS F9-1267

Panevėžio J. Balčikonio vidurinės mokyklos 1970-ųjų metų abiturientai ir pedagogai bei abiturientų padėka mokytojai Elenai Gabulaitei. Panevėžys. 1970 m. PAVB RKRS F9-1268

Panevėžio 1-osios vidurinės mokyklos 10 d klasės moksleiviai su klasės auklėtoja mokytoja Elena Gabulaite. Panevėžys. 1971 m. PAVB RKRS F9-1269

Elena Gabulaitė. Panevėžys. 1972 m. PAVB RKRS F9-1076-12

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Padėkos raštas mokytojai Elenai Gabulaitei už ilgametį gerą pedagoginį ir metodinį darbą Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejaus proga. Vilnius. 1997.05.08. PAVB RKRS F9-51