Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias...“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

Gyvenimo projektas – Berčiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios statyba

Berčiūnų bažnyčios statybos komitetas. Prašymas LR žemės ūkio ministerijai skirti 0,5 ha žemės sklypą šalia Berčiūnų kapinių bažnyčios statybai. Pasirašę asmenys: Berčiūnų bažnyčios statybos komiteto pirm. kan. Povilas Šidlauskas, Komiteto nariai: kasininkas Jonas Kasperavičius ir sekretorius Rapolas Žitkus. 1935.02.20. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

LR žemės ūkio ministerija. Miškų departamentas. Pranešimas Panevėžio vyskupijos kurijai, kad Berčiūnų bažnyčios statybai žemės sklypas neskirtas. 1935.04.12. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Aukojamos šv. Mišios Berčiūnų vasarvietėje. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Vyskupas Kazimieras Paltarokas, kan. Povilas Šidlauskas, Juozas ir Sofija Barisai ir kiti asmenys prie Panevėžio vyskupijos vyskupo K. Paltaroko vilos Berčiūnuose. Viloje įrengtoje koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Berčiūnai (Panevėžio r.). XX a. 4 deš. pab. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Berčiūnų bažnyčiai statyti loterija šių metų gegužės mėn. 12–17 d. yra davusi gryno pelno 2671 Lt 35 ct. Širdingai dėkojame Ponioms, loterijos rengėjoms, firmoms, atskiriems asmenims fantų aukotojams ir visiems aktyviai dalyvavusiems šioje loterijoje.

Berčiūnų bažnyčios statymo komitetas

[Žinutė apie loterijoje surinktas lėšas Berčiūnų bažnyčios statybai] // Panevėžio garsas, 1940, birž. 8, p. 2

Pirmosios, susprogdintos, Berčiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios planas. Iš: Gudelis, Rimantas. Berčiūnų kryžiaus kelias. Panevėžys, 2003. P. 3

Didysis paminklas atgautai laisvei Berčiūnuose // Išlaisvintas panevėžietis, 1941, rugs. 10, p. 4

Berčiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios pamatų šventinimas. Pamokslą sako kun. Alfonsas Sušinskas. Iš dešinės 3-ias stovi bažnyčios statybos komiteto pirmininkas kan. Povilas Šidlauskas. Berčiūnai (Panevėžio r.). 1941.09.14. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo


1941 m. rugsėjo 14 d. Berčiūnuose įvyko didelio masto iškilmės: pašventinti gražios kurortinės paminklinės bažnyčios pamatai. Ši bažnyčia skiriama kaip paminklas išsivadavimui iš komunizmo jungo ir kaip šventa pagarba raudonojo teroro išvežtiesiems bei dėl laisvės žuvusiems vokiečių ir lietuvių kariams ar šiaip bolševikų nukankintiesiems. Pamatus pašventino ir pamokslą pasakė kun. A. Sušinskas. Po bažnytinių iškilmių buvo kurhauze apylinkės kaimų suruoštos gražios ir didelės vaišės, praėjusios nepaprastai jaukia nuotaika. Bažnyčios pašventinime ir vaišėse teikėsi dalyvauti Panevėžio komendantas, p. apskrities viršininkas ir daug kitų aukštų svečių. Bažnyčią stato kan. [Povilas] Šidlauskas savo iniciatyva geraširdžių žmonių aukomis.

Paminklinės bažnyčios pamatų pašventinimas Berčiūnuose // Panevėžio apygardos balsas, 1941, rugs.

Berčiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios statybos komiteto pirmininkas, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas kanauninkas Povilas Šidlauskas su parapijiečiais po iškilmingo būsimosios bažnyčios pamatų pašventinimo. Berčiūnai (Panevėžio r.). 1941.09.14. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Berčiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios statyba. Apie 1943–1944 m. Nuotraukos iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Berčiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios statybos komiteto pirmininkas, Panevėžio katedros klebonas kan. Povilas Šidlauskas (centre) su talkininkais prie statomos bažnyčios. Apie 1943 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Prie statomos Berčiūnų bažnyčios. Iš kairės: kan. Povilas Šidlauskas, Juozas Mikėnas, bažnyčios projekto autorius architektas Jonas Mulokas; 2-oje eilėje kairėje: Juozas Keliuotis. 1944 m. Nuotrauka iš: Kviklys, Bronius. Lietuvos bažnyčios. T. 4: Panevėžio vyskupija. 1984. P. 112

Merginos prie Berčiūnų bažnyčios. Apie 1943–1944 m. Nuotrauka iš: Viseckaitė-Skindzerienė, Zita. Berčiūnai. Panevėžys. 2016. P. 101

Berčiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. S.a. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto Juškevičiaus fondas F82-148

Dailininko Stasio Ušinsko vitražas „Jėzaus širdis“, sukurtas pirmajai Berčiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčiai. Pokario metais vitražas saugotas Krekenavos bažnyčioje. 1997 m. vitražas sugrąžintas į naująją Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčią. Nuotrauka iš: Gudelis, Rimantas. Berčiūnų kryžiaus kelias. Panevėžys, 2003. P. 1 (virš.)

Skulptoriaus Antano Kmieliausko skulptūra „Prisikeliantis Kristus“, pastatyta ant senosios Berčiūnų bažnyčios pamatų. Fotogr. A. Rimkūnienės. Berčiūnai (Panevėžio r.). 2018 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas

Senoji Berčiūnų bažnyčia, ant kurios pamatų dabar stovi Prisikėlusio Kristaus skulptūra, buvo skirta Tautos Kankiniams. Visi žinome, kad tautos kančių mes niekada nenubrauksime ir neturime teisės jų užmiršti. Bet, kaip prisikėlęs Kristus savo penkiomis žaizdomis žiūri į gyvenimą ramybės žvilgsniu, taip ir mes, kurdami savo ateitį, turime atleisti, turime susitaikyti su praeitimi, turime išmokti sakyti tiesą, nes kiekvienas susitaikinimas prasideda tiesos sakymu apie praeitį, apie buvusį blogį, nes tik tiesa mus išvaduoja.

Gudelis, Rimantas. [Berčiūnų bažnyčių statybos istorija]. Iliustr. // Berčiūnų kryžiaus kelias. Panevėžys : [Jaunimo integracijos galimybių centras], 2003. P. 21.

Daugiau apie Berčiūnų bažnyčios ir parapijos istoriją: https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/berciunu-lietuvos-kankiniu-baznycia/