Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias...“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

Veikla Panevėžio katedroje ir parapijos gyvenime

Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto studento kun. Povilo Šidlausko pareiškimas J. E. Kauno arkivyskupui metropolitui [Juozapui Jonui Skvireckui], kuriame išreiškiamas pageidavimas baigus studijas priklausyti Panevėžio diecezijai. Kaunas. 1926.05.10. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

LR Prezidentas Antanas Smetona (centre) susitikime su Ketvirtojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulku. Iš dešinės: 1-as gen. Pranas Tamašauskas, 2-as Pulko kapelionas kun. Vilius Balandis; kairėje: vysk. Kazimieras Paltarokas; 2-ame plane stovi: prel. Jonas Grabys ir vysk. kancleris kun. Povilas Šidlauskas. 1927 m. Panevėžio kraštotyros muziejus, GEK 21665. F 4635

Panevėžio vyskupijos vyskupas Kazimieras Paltarokas su filosofu Stasiu Šalkauskiu, jo žmona Julija Paltarokaite-Šalkauskiene ir kanauninku Povilu Šidlausku. 1927.12.28. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Šv. Sosto apaštališkojo nuncijaus Lietuvai arkivyskupo Riccardo Bartoloni vizitas Panevėžyje. Priekyje, ant žemės stovi iš kairės: arkiv. Riccardo Bartoloni ir gen. Pranas Tamašauskas; ant laiptų 1-oje eilėje stovi iš kairės: prel. Jonas Grabys, vysk. Kazimieras Paltarokas ir Ketvirtojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko kapelionas kun. Vilius Balandis; 2-oje eilėje iš kairės: prel. Pranciškus Strakšas, Panevėžio m. ir apskr. policijos vadas Kazys Vilkas, kun. Povilas Paškevičius, Šv. Sosto atstovas Lietuvoje prel. Luigi Faidutti, kun. Vladislovas Butvila; 3-ioje eilėje iš kairės: (?), prel. Jonas Maciejauskas, kun. Kazimieras Kriščiūnas, kun. Jurgis Žitkevičius, kan. Povilas Šidlauskas, prel. Ignas Labanauskas, plk. Viktoras Giedrys. 1928.10.08. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Panevėžio vyskupijos kunigai – kanauninkai. Iš kairės: kan. Ignas Labanauskas, kan. Pranciškus Strakšas, kan. Juozapas Gražys, kan. Jonas Maciejauskas. 2-oje eilėje iš kairės: kan. Mykolas Karosas, kan. Petras Strelčiūnas, kan. Povilas Šidlauskas. Panevėžys. XX a. 3 deš. pab. – 4 deš. pr. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Lietuvos nepriklausomybės kovose žuvusiems savanoriams paminklo (aut. skulpt. J. Zikaras) iškilmingas šventinimas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse. Iš kairės: kan. Povilas Šidlauskas, vysk. Kazimieras Paltarokas, prel. Pranciškus Strakšas. Prie paminklo dešinėje stovi muzikas, pedagogas Vladas Paulauskas. [1930.09.21]. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Kazimiero Paltaroko fondas F76-49.

[Panevėžio] katedros klebono kan. [Povilo] Šidlausko rūpesčiu Panevėžio tretininkai Katedros kapinėse stato paminklą – iš balto dirbtinio marmuro Švč. P[anelės] Marijos statulą. Darbas dail. Stanišausko. Kainuos su aptvėrimu apie 1800 litų.

[Žinutė apie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse statomą paminklą – Švč. Panelės Marijos statulą] // Panevėžio garsas, 1935, spal. 22, p. 6.

Naujieji kapai  kan. [Povilo] Šidlausko rūpesčiu per dvejis metus, matyt, virs gražiais, europiškais, pavyzdingais kapais. Jau dabar tiesūs takai ir takeliai išbesti ir medeliais nusodinti. Tik šiaip žmonės nelabai mėgsta savo kapus sutvarkyti. Kitais metais tveriama nauja tvora ir statomi patogūs ir gražūs sargui nameliai, kuris ir kapus turės labiau prižiūrėti.

Kronika // Panevėžio balsas, 1932, geg. 22, p. 2

Paltarokas, Kazimieras. Pranešimas kan. Povilui Šidlauskui, kad kanauninkas skiriamas Panevėžio vyskupijos Katalikų universitetui aukoms rinkti komiteto kasininku. 1931.12.18. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Šidlauskas, Povilas. Pranešimas J. E. Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui, kad nuo 1932 m. sausio 1 d. kanauninkas P. Šidlauskas pradėjo eiti Panevėžio katedros administratoriaus pareigas. 1932.01.06. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Gydytojo Juozo Vileišio dukters Danutės krikštynos. Nr. 1: gyd. Juozas Vileišis, nr. 2: gyd. Stasys Mačiulis, nr. 3: Panevėžio miesto burmistras Tadas Chodakauskas, nr. 4: Valstybinio centrinio knygyno Panevėžio skyriaus vedėja Elžbieta Jodinskaitė, nr. 5: Panevėžio valstybinės gimnazijos direktorius, rašytojas, kun. Julijonas Lindė-Dobilas, nr. 6: LR susisiekimo ministras Vytautas Vileišis, nr. 7: kun. Povilas Šidlauskas. Panevėžys. 1932 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Tretininkų ordino Panevėžio skyriaus tretininkai su dvasininkais. Nr. 1: kun. Povilas Šidlauskas, nr. 2: vysk. Kazimieras Paltarokas, nr. 3: kun. Jonas Jucis, nr. 4: kun. Juozapas Gražys, nr. 5: kun. Jonas Gasiūnas, nr. 6: kun. Antanas Juška, nr. 7: narys Kazys Mikeliūnas. XX a. 4 deš. pr. Panevėžys. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Tretininkų ordino Panevėžio skyriaus valdyba. 1-oje eilėje iš kairės: 2-as kan. Povilas Šidlauskas. Panevėžys. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Tretininkų ordino Panevėžio skyriaus tretininkai su dvasininkais. 1-oje eilėje iš kairės 4-as kan. Povilas Šidlauskas. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Pavasarininkų kursų dalyviai su dvasininkais. 2-oje eilėje iš kairės: 2-as kun. Antanas Juška, 4-as kan. Povilas Šidlauskas, 5-as vysk. Kazimieras Paltarokas, 7-as Petras Zalatorius. Panevėžys. 1931 m. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Pavasarininkų konferencija Panevėžyje. Nr. 1: kan. Povilas Šidlauskas, nr. 2: kun. Antanas Juška, nr. 3: prof., kun. Juozapas Meškauskas, nr. 4: kun. Alfonsas Lipniūnas, nr. 5: inžinierius Juozas Barisas, nr. 6: kun. Jonas Gasiūnas. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Panevėžietės moksleivės ateitininkės su dvasininkais. 2-oje eilėje iš kairės: 1-as kun. Bronislovas Jareckas, 3-ias kun. Adolfas Stašys, 4-as: kun. Povilas Šidlauskas, 6-as kun. Alfonsas Sušinskas. Viršutinėje eilėje centre: kun. Albinas Spurgis. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1937 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kunigai su parapijiečiais. Kairėje: kun. Albinas Spurgis; dešinėje: kun. Vytautas Balčiūnas. Viršutinėje eilėje iš kairės: 1-as kun. Jonas Petrėnas, 3-ias kun. Povilas Šidlauskas. Panevėžys. [1935 m.]. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Vaikų Pirmoji komunija Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Centre sėdi iš kairės: kun. Bronislovas Jareckas, kan. Povilas Šidlauskas, kun. Vytautas Lapšys. Prieš kunigus sėdintis berniukas – Jonas Zaborskis (prof. V. Zaborskaitės brolis). Didžiojo altoriaus centre – Kristaus Karaliaus skulptūra (aut. skulpt. J. Zikaras, 1929). Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. Apie 1935 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juozo ir Kamilijos Zaborskių fondas F153-101

Šidlauskas, Povilas. Prašymas J. E. vyskupui Kazimierui Paltarokui suteikti leidimą kanoniškai įkurti prie Panevėžio katedros Krikščioniškojo mokslo broliją. Panevėžys. 1936.08.03. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono spaustuvėje „Banga“ (Respublikos g. 14). Iš kairės: spaustuvės vedėjas kun. Augustinas Liepinis ir Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono valdybos narys kan. Povilas Šidlauskas. Panevėžys. 1934 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono spaustuvėje „Banga“ (Respublikos g. 14). Iš dešinės: Katalikų veikimo centro valdybos narys kan. Povilas Šidlauskas, mašinistas Antanas Dargis, kun. Augustinas Liepinis, Petras Zalatorius. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1936 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Panevėžio šv. Zitos draugijos valdyba. Iš kairės: 3-ias valdybos pirm. kan. Povilas Šidlauskas, 4-a draugijos kasininkė Salomėja Stakauskaitė. Panevėžys. 1938.03.04. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Respublikinė šv. Zitos draugija įregistruota 1907 m. Panevėžyje ši draugija veikė nuo 1909 m. Draugija vienijo tarnaites ir darbininkes. Šv. Zitos draugija Panevėžyje buvo perregistruota 1937 m. birželio 10 d. Buvo įregistruoti nauji draugijos įstatai. Draugijos pirmininku tapo kunigas Povilas Šidlauskas. Jis ėjo ir draugijos dvasios vado pareigas. Vicepirmininke paskirta Pranė Kubiliūnaitė, kasininke – Salomėja Stakauskaitė, Draugijos sekretore – Zofija Kunskaitė, valdybos narės pareigos priklausė Elžbietai Vertelkaitei.

Panevėžio šv. Zitos draugija turėjo turėjo rūbų skalbyklą (šv. Zitos g. 23). Draugijai taip pat priklausė tame pačiame pastate atidarytas senelių ir ligonių bendrabutis. Draugija dar nuomojo patalpas duonos kepyklai.

Lietuvai netekus nepriklausomybės, 1940 m. rugsėjo 10 d. Šv. Zitos draugija uždaryta.

Panevėžiečių moksleivių ateitininkų tradicinė šventė. Nr. 1: kun. Albinas Spurgis, nr. 2: kan. Povilas Šidlauskas, nr. 3: Panevėžio mergaičių gimnazijos moksleivė Elena Gabulaitė, nr. 4: Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleivis Kazimieras Naruševičius. 1936.06.16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Gabulaitės fondas F9-1306

Panevėžio geležinkelio stotyje, išlydint vyskupą Kazimierą Paltaroką į Romą. Iš kairės: 4-as kun. Povilas Šidlauskas, 7-as vysk. Kazimieras Paltarokas; iš dešinės: 3-ias kun. Augustinas Liepinis. Panevėžys. 1938.05.22. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Panevėžio gimnazistai ateitininkai su dvasios vadovais kun. Alfonsu Sušinsku (2-as iš dešinės), kun. Povilu Šidlausku (centre) ir kun. Adolfu Stašiu (sėdi 2-as iš kairės). Fotogr. J. Žitkaus. 1938 m. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM 21922  F4693

Išlydint vyskupą Kazimierą Paltaroką į vizitacijas. Nr. 1: kan. Povilas Šidlauskas, nr. 2: kun. Jonas Gasiūnas, nr. 3: kun. Jonas Jucis, nr. 4: vysk. Kazimieras Paltarokas, nr. 5: kun. Augustinas Liepinis, nr. 6 : kun. Vladas Didžiokas, nr. 7: kun. Juozapas Gražys. Panevėžys. 1939 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Vilniaus arkivyskupijos kurija. Pranešimas prelatui Povilui Šidlauskui. Su Panevėžio vyskupo, Vilniaus kapitulinio vikaro Kazimiero Paltaroko ir sekretoriaus kun. Broniaus Antanaičio autografais. 1956.01.12. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Šidlauskas, Povilas. Pranešimas Panevėžio vyskupui ir Vilniaus kapituliniam vikarui Kazimierui Paltarokui. Panevėžys. 1956.02.25. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Tarptautinė telegrama kunigui Povilui Šidlauskui, kurioje informuojama, kad kun. P. Šidlauskas skiriamas Panevėžio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi. Vatikanas–Panevėžys. 1961.08.04. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas