Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias...“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

Išvykose

Palangoje. 1-oje eilėje sėdi dešinėje: miškininkas Zbignevas Vidugiris. 2-oje eilėje iš kairės: 2-as kun. Povilas Šidlauskas; iš dešinės: 3-ia Elena Vidugirienė. 1930.08.07. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Prie Palangos Lurdo grotos. 1-oje eilėje iš dešinės: 2-as kun., poetas Jonas Mačiulis-Maironis. 2-oje eilėje sėdi centre: kun. Povilas Šidlauskas. XX a. 3 deš. pab. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Su Zbignevo ir Elenos Vidugirių šeima. 1-oje eilėje sėdi iš kairės: Elena Vidugirienė, Liudvika Vidugirytė (vėliau Arbačiauskienė), kan. Povilas Šidlauskas, Elena Vidugirytė (vėliau Urbonienė). 2-oje eilėje stovi iš kairės: inžinierius Juozas Barisas, miškininkas Zbignevas Vidugiris. Vepriai (Ukmergės r.). 1934.08.20. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Svečiuose pas Zbignevą ir Eleną Vidugirius. Mašinoje sėdi iš kairės: kun. Povilas Šidlauskas, inžinierius Juozas Barisas. Prie mašinos stovi: Elena ir Zbignevas Vidugiriai su dukra Elena Vidugiryte (vėliau Urbonienė). Vepriai (Ukmergės r.). 1934.08.20. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Veprių kalvarijos. 1-oje eilėje iš kairės: Elena Vidugirienė, Zbignevas Vidugiris, kan. Povilas Šidlauskas. 1934 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Išvykoje su Zbignevo ir Elenos Vidugirių šeima. 1-oje eilėje iš kairės: miškininkas Zbignevas Vidugiris, Elena Vidugirytė (vėliau Urbonienė), kan. Povilas Šidlauskas ir Liudvika Vidugirytė (vėliau Arbačiauskienė). 2-oje eilėje iš kairės: ?, Elena Vidugirienė, inžinierius Juozas Barisas. [Vepriai (Ukmergės r.)]. 1934 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Viešnagė kunigo Povilo Šidlausko tėviškėje Puknioniuose (Linkuvos vlsč.). Iš kairės: 1-as kun. Povilas Šidlauskas, 2-as kun. Augustinas Liepinis, 4-as inžinierius Juozas Barisas, 5-a mokytoja Sofija Barisienė. 1935.08.25. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Kunigo Povilo Šidlausko tėviškėje Puknioniuose (Linkuvos vlsč.), prie Mūšos. Iš kairės: 1-as kun. Augustinas Liepinis, 2-as Juozas Barisas, 3-ia  Sofija Barisienė, 5-as kun. Povilas Šidlauskas. 1935.08.25. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Išvyka automobiliu. Juozas ir Sofija Barisai, kunigai Povilas Šidlauskas ir Augustinas Liepinis prie Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Išvykoje. Kairėje: Kauno kunigų seminarijos profesorius, ilgametis Šv. Vincento Pauliečio draugijos Centro valdybos pirmininkas, Lietuvos Studentų ateitininkų sąjungos Centro valdybos narys, kun. Stasys Ūsoris; dešinėje: kan. Povilas Šidlauskas; viršutinėje eilėje (su akiniais): inžinierius Juozas Barisas. S. l. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Svečiuose pas Boleslovo ir Filomenos Vaidžiūnų šeimą Nereikoniuose (Pasvalio r.). Centre: kun. Povilas Šidlauskas; dešinėje: inžinierius Juozas Barisas. 1934.08.23. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Kunigas Povilas Šidlauskas Boleslovo ir Filomenos Vaidžiūnų šeimos ūkyje Nereikoniuose (Pasvalio r.). 1934.08.23. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Gamtoje su Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriaus Justino Jankevičiaus šeima. Iš kairės: pedagogė Paulina Žalnieriūnaitė-Jankevičienė, kan. Povilas Šidlauskas ir Nijolė Jankevičiūtė (vėliau Jankutė-Užubalienė, būsimoji rašytoja, pedagogė), pedagogas Justinas Jankevičius. S.l. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Berčiūnų vasarvietėje. Iš kairės: 2-as kan. Povilas Šidlauskas, 3-ias inžinierius Juozas Barisas, 4-as vysk. Kazimieras Paltarokas, 6-a pedagogė Sofija Barisienė. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Viešnagė Linkuvos krašte. 1-oje eilėje iš kairės: 1-as kun. Antanas Baltrukėnas, 2-a E. Paltarokaitė, 3-ias J. Paltarokas, 5-a Valerija Paltarokaitė, 6-as kan. Povilas Šidlauskas, už jo – kun. J. Morkvėnas. 2-oje eilėje iš kairės: 2-a L. Šiaučiūnaitė, 3-ia O. Paltarokaitė. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo