Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias...“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

Vizitacijose su vyskupu Kazimieru Paltaroku

Panevėžio vyskupijos vyskupo Kazimiero Paltaroko vizitacija Salake. 1-oje eilėje iš kairės: 1-as Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. Povilas Šidlauskas, 3-ias vysk. Kazimieras Paltarokas, 4-as kun. Petras Strelčiūnas, 5-as kun. Konstantinas Šimašis. 1927 m. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Panevėžio vyskupijos vyskupo Kazimiero Paltaroko vizitacija Salake. Kunigų eilėje iš kairės: stovi kun. Konstantinas Šimašis, 2-as sėdi kun. Povilas Šidlauskas, 4-as vysk. Kazimieras Paltarokas, 5-as kun. Petras Strelčiūnas. 1927 m. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Panevėžio vyskupijos vyskupo Kazimiero Paltaroko vizitacija Skapiškyje. Stovi iš kairės: Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. Povilas Šidlauskas, vysk. Kazimieras Paltarokas, kun. Matas Kirlys. 1929 m. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Panevėžio vyskupijos vyskupo Kazimiero Paltaroko vizitacija Vaškuose. 2-oje eilėje iš kairės: 4-as vysk. Kazimieras Paltarokas, 6-as Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kan. Povilas Šidlauskas, 7-as kun. Antanas Vaitiekūnas (?); 3-ioje eilėje iš kairės: 3-ias kun. Jurgis Danys. Fotogr. J. Matuzevičiaus. 1929.08.16. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Panevėžio vyskupijos vyskupo Kazimiero Paltaroko vizitacija Debeikiuose (Anykščių r.). Iš kairės sėdi: 1-as Utenos vikaras Jonas Rimša, 3-ias Užpalių (Utenos r.) vikaras Antanas Survila, 4-as Panevėžio kan. Mykolas Karosas, 6-as vysk. Kazimieras Paltarokas, 8-as kan. Povilas Šidlauskas, 9-as Debeikių (Anykščių r.) parapijos klebonas Kazimieras Mikelinskas, 10-as Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Jonas Kraniauskas, 12-as Šimonių (Kupiškio r.) klebonas Jurgis Martinaitis. Stovi 1-oje eilėje iš kairės: 2-as Kamajų (Rokiškio r.) vikaras Adolfas Bausys, 3-ias Kauno kunigų seminarijos klierikas Jonas Matulis, 4-as klierikas Mykolas Juodelis, 5-as Raguvos (Panevėžio r.) vikaras Matas Šermukšnis, 8-as klierikas Jonas Vaičiūnas. 1930.06.09. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Skiemonių pavasarininkai su Panevėžio vyskupijos vyskupu Kazimieru Paltaroku ir kunigais. Nr. 1: kun. Alfonsas Lipniūnas, nr. 2: kan. Povilas Šidlauskas, nr. 3: vysk. Kazimieras Paltarokas. Fotogr. J. Survilos. 1930.08.18. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Panevėžio vyskupijos vyskupo Kazimiero Paltaroko vizitacija Biržuose. Sėdi iš kairės: Pranas Kaunas, Stefanija Ladigienė, Vladas Rozmanas, (?), vysk. Kazimieras Paltarokas, kun. Julijonas Kuprevičius, (?), Kupreliškio klebonas kun. Juozas Jasinskas, su vaiku ant kelių – kan. Povilas Šidlauskas. Nuotraukoje taip pat kitose eilėse stovi: plk. ltn. Jonas Variakojis, kun. Jonas Nagulevičius, bažnyčios choro solinių partijų atlikėjas notaras Pranas Lembertas, kun. Juozas Lomanas, kun. Juozas Dubnikas, savivaldybininkas Jonas Mulokas ir kt. Gen. ltn. Kazys Ladiga (neuniformuotas) stovi virš Stefanijos Ladigienės antroje stovinčiųjų eilėje, tiesiai už S. Ladigienės stovinčio kunigo. Fotogr. P. Ločerio. Apie 1929 m. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo 

Linkuvos ateitininkų kuopa per metinę šventę su dvasininkais. 2-oje eilėje sėdi iš kairės: 3-ias kun. Alfonsas Lipniūnas, 4-as kun. Povilas Šidlauskas, 5-as kun. Mykolas Karosas, 6-as vysk. Kazimieras Paltarokas, 7-as kun. Liudvikas Šiaučiūnas, 8-as kun. Zenonas Karečka, 9-as kun. Jurgis Danys. Linkuva. 1931.05.19. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Linkuvos pavasarininkai su dvasininkais. Nr. 1: kun. Alfonsas Lipniūnas, nr. 2: kun. Antanas Vaitiekūnas, nr. 3: kun. Povilas Šidlauskas, nr. 4: Panevėžio vyskupijos vysk. Kazimieras Paltarokas, nr. 5: kun. Liudvikas Šiaučiūnas, nr. 6: Kazimieras Kriščiūnas, nr. 7: kun. Juozapas Liubšys, nr. 8: kun. Jurgis Danys, nr. 9: kun. Antanas Grigaliūnas, nr. 10: Vladas Požėla (iš Steigvilių). Linkuva. 1931.05.20. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Panevėžio vyskupijos vyskupo Kazimiero Paltaroko vizitacija Pušalote. Dvasininkų eilėje iš kairės: 1-as kun. Matas Šermukšnis, 3-ias kan. Povilas Šidlauskas, 5-as vysk. Kazimieras Paltarokas, 6-as kun. Kazimieras Kriščiūnas. 1931 m. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Biržuose su vaikais, priėmusiais Pirmąją komuniją. Iš kairės: kun. Jonas Nagulevičius, vysk. Kazimieras Paltarokas, kun. Povilas Šidlauskas. Fotogr. P. Ločerio. 1934 m. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo