Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias...“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus veikloje

Šv. Vincento Pauliečio draugijos tikslas – daryti gailestingus darbus, teikti medžiaginę ir dorinę pašalpą vargšams, ligoniams ir kitiems nelaimės ištiktiems žmonėms, labiausiai lankant juos asmeniškai.

[Ištrauka iš šv. Vincento Pauliečio draugijos įstatų] // Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyrius 1933 Šventaisiais Metais. Panevėžys, 1934. P. 14

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus valdyba. 1-oje eilėje iš kairės: Juozas Masiulis, pirm. kan. Povilas Šidlauskas, Marija Rusteikaitė. 2-oje eilėje iš kairės: kun. Antanas Juška, Kazys Mikeliūnas. 1933 m. Nuotrauka iš Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyrius 1933 Šventaisiais Metais. Panevėžys, 1934. P. 4

Viešėdama Panevėžyje, turėjau laimės atlankyti šv. Vincento a Paulo draugijos skyriaus įstaigas. Stengiausi arčiau susipažinti su tų įstaigų dvasia, santvarka, santykiais įstaigose globojamųjų su globojančiais. <…> Kiekvienas vaikų darželis turi didelės reikšmės, bet vaikų darželiai varguomenės bedaliams vaikams yra rimtas jų gyvenimo pagrindas. Tai ir tenka džiaugtis, kad tą pagrindą šv. Vincento a Paulo draugija jau tik viename Panevėžyje kuria tokiai daugybei vaikučių. <…> Panevėžiečiams, mano įsitikinimu, nesvetima šv. Vincento a Paulo draugijos vedamoji pakraipa. Jų jautriai atsiliepiama į jos reikalus, giliai atjaučiama šių dienų pasunkėjusi materialė būklė ir teikiama parama.

Rūtelionienė, Petronėlė. Labdarybės galia // Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyrius 1932 metais. Panevėžys, 1933.  P. 4–7

F. Ozanamo vardo vaikų darželio (Šiaulių g. 13) iškilmingas pašventinimas. Prie durų, priekyje, stovi šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus valdybos pirm. kan. Povilas Šidlauskas. Panevėžys. 1933 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninės kolekcijos

…1933 m. savo Ganytojo paraginti ir Jo Ekselencijos gausiomis aukomis įdrąsinti, dėjome daug pastangų suvargusiųjų šeimų būklei pagerinti. <…> Pradėjome šelpti šeimas per darželius, kur buvo priimami beveik visi beturčių vaikai. Darželiuose jie gaudavo dukart pavalgyti ir reikalingiausieji – drabužėliais bei avalyne buvo aprūpinti. Toks šelpimas atrodė mums tikslesnis, nes, be būtinų gyvenimui dalykų, vaikai naudojosi auklėjimu, o motinos galėdavo daugiau darbu užsiimti. Tam tikslui ir buvo praplėsta 1-ojo darželio (Šiaulių g. 13), patalpa, statant naują namą. Joje tilpo iki 124 vaikučių.<…> Draugijos įkūrėjui Ozanamui pagerbti nutarta 1933 m. pastatytą vaikų darželiui namą pavadinti jo vardu. Namą iškilmingai pašventino kan. [Povilas] Šidlauskas. Ta proga mokytojas [Petras] Būtėnas skaitė paskaitą. Apie Ozanamą paskaitą laikė kan. [Vladislovas] Butvila. Iš J. E. Panevėžio vyskupo [Kazimiero Paltaroko] gautas leidimas vaikų prieglaudos koplyčioje laikyti Švč. Sakramentą ir įvesti stacijas. Dabar vaikučiai dažnai turi progos namie išklausyti šv. Mišių, o tas ypač svarbu šaltu žiemos metu.

Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyrius 1933 Šventaisiais Metais. Panevėžys, 1934. P. 5

Šv. Vincento draugijos Panevėžio skyriaus išlaikomo F. Ozanamo vardo vaikų darželio (Šiaulių g. 13) vaikai. Panevėžys. [1939 m.]. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

[Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus organizuojamos loterijos skelbimas] // Panevėžio balsas. 1933, rugs. 10, p. 1

Šv. Vincento draugijos Panevėžio skyriaus suaugusiųjų konferencijos nariai. 1-oje eilėje iš kairės Draugijos valdybos nariai: 3-ias Juozas Masiulis, 4-a Marija Rusteikaitė. Panevėžys. Apie 1933 m. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

[Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus išlaikomų įstaigų sąrašas ir adresai] // Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyrius 1933 Šventaisiais Metais. Panevėžys, 1934. P. 15

Iš Šv. Vincento a Paulo D-jos Panevėžio skyriaus gyvenimo // Panevėžio balsas, 1934, birž. 24, p. 4

„Ne revoliucinieriai, bet drąsieji aukų rinkėjai gailestingųjų darbų savaitėje“: šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus nariai moksleiviai išvyksta rinkti aukų vargšams su S. Montvilo fabriko paskolintu automobiliu. [Panevėžys. 1933 m.]. Iš: Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyrius 1933 Šventaisiais Metais. Panevėžys, 1934. P. 12

Šv. Vincento Pauliečio draugija. Panevėžio skyrius. Prašymas J. E. Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui leisti adoruoti Švč. Sakramentą šv. Vincento Pauliečio draugijos vaikų prieglaudos koplyčioje. Su Draugijos pirm. kan. Povilo Šidlausko autografu. Panevėžys. 1935.11.18. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus organizuotos vaišės vargšams šv. Velykų proga. Kairėje: Draugijos valdybos pirmininkas kan. Povilas Šidlauskas. Panevėžys. 1936 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus organizuotos vaišės vargšams šv. Velykų proga. Kairėje: Draugijos valdybos pirmininkas kan. Povilas Šidlauskas; dešinėje: Panevėžio Katalikų veikimo centro narys inžinierius Juozas Barisas. Panevėžys. 1936 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus organizuotos vaišės vargšams šv. Velykų proga. Nuotraukoje – Draugijos valdybos pirmininkas kan. Povilas Šidlauskas su talkininkėmis. Panevėžys. 1936 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Kanauninkas Povilas Šidlauskas aukoja šv. Mišias senelių prieglaudos ligoninės kieme. Panevėžys. 1938 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus valdybos nariai. 1-oje eilėje iš kairės: Kazys Mikeliūnas, pirm. kan. Povilas Šidlauskas. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1938.03.04. Nuotrauka iš Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus išlaikomos prieglaudos gyventojų pietūs. Stalo gale sėdi kun. Vladas Didžiokas. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1939 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus valdybos nariai. Kairėje: Antanina Volodkaitė; centre: pirm. kun. Povilas Šidlauskas; dešinėje: Kazys Mikeliūnas; stovi dešinėje: Salomėja Stakauskaitė. Panevėžys. 1940.04.02. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo