Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias...“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas (1922–1924)

Permainos Žemaičių vyskupijos dvasiškijoj : [informacija apie Viduklės Šv. Kryžiaus parapijos vikaro kun. Povilo Šidlausko perkėlimą į Jurbarko „Saulės“ draugijos progimnaziją kapeliono pareigoms] // Žvaigždė. 1922, nr. 2, p. 63

Šidlauskas, Povilas. Pranešimas J. E. Žemaičių vyskupui [Pranciškui Karevičiui], kad 1922 m. vasario 28 d. atvyko į Jurbarką ir pradėjo eiti kapeliono pareigas Jurbarko „Saulės“ progimnazijoje. Jurbarkas. 1922.03.01. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas su gimnazistėmis. Apie 1922–1924 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas ir mokytojas Juozas Giedraitis su gimnazistėmis. Apie 1923 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas ir mokytojas Juozas Giedraitis su gimnazistais. Apie 1923 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas su gimnazistėmis. Apie 1923 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos moksleiviai ir pedagogai. 2-oje eilėje iš kairės sėdi pedagogai: Albertas Šileris, Ona Geniušienė, dir. Antanas Giedraitis, kapelionas kun. Povilas Šidlauskas, Juozas Giedraitis. Apie 1923 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos mokytojai. Iš kairės: 1-as Jurgis Steponaitis, 3-ias Kleopas Matusevičius, 4-a Ona Geniušienė, 5-as kapelionas kun. Povilas Šidlauskas (rašo), (?), 7-as dir. Antanas Giedraitis-Giedrius (skaito), 8-as Albertas Šileris. 2-oje eil. stovi iš kairės : 1-as Juozas Giedraitis, 2-as Jonas Pocius, 3-ias Antanas Šarkauskas (?), 4-as Juozas Kasiulaitis. Apie 1923 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Velykų švenčių procesijos dalyvės su kunigais. 3-ioje eilėje iš dešinės: 4-as kun. Povilas Šidlauskas, 5-as kun. Albinas Alseika. Jurbarkas. 1923 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos pedagogai ir moksleiviai. Sėdi iš kairės: Juozas Kasiulaitis, (?), dir. Antanas Giedraitis, Ona Geniušienė, kapelionas kun. Povilas Šidlauskas. Apie 1923 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos moksleivės su kapelionu kun. Povilu Šidlausku. Apie 1923 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos moksleivės su mokytoja Ona Geniušiene ir kapelionu kun. Povilu Šidlausku. Apie 1922–1924 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos pedagogai ir moksleiviai. 2-oje eilėje sėdi iš kairės pedagogai: 3-ias Juozas Giedraitis, 4-as kapelionas kun. Povilas Šidlauskas, 5-as dir. Antanas Giedraitis, 6-a Ona Geniušienė, 7-as Antanas Šarkauskas, 8-as Albertas Šileris. Apie 1923 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo