Virtuali paroda

Prelatas Povilas Šidlauskas: „Mačiau jūsų kovas ir kančias...“

Kunigo Povilo Šidlausko 130-osioms gimimo metinėms

Kunigo Augustino Liepinio atsiminimai apie prelatą Povilą Šidlauską

Iš kunigo Augustino Liepinio atsiminimų apie prelatą Povilą Šidlauską

...Prelatą Povilą Šidlauską 1926 m. nuvykęs į Panevėžio Šv. Stanislovo parapijos vikarus radau jau vyskupo Kazimiero Paltaroko sekretoriumi – Panevėžio vyskupijos kurijos kancleriu. Kelis metus su juo bendradarbiavau kurijoje. Tai buvo nuolankiai klusnus Vyskupo valios vykdytojas. Dėl ko jį paskui Paskyrė Panevėžio katedros klebonu, neteko pasiteirauti. <…> Panevėžio katedros parapijiečiai, atrodo, kun. P. Šidlausku buvo patenkinti, ypač inteligentai, kuriuos pats aplankydavo kalendos metu. Labai susigyvenęs buvo su kalbininko Petro Būtėno šeima. Kai Būtėnai lankydavosi pas kun. P. Šidlauską, arba atvirkščiai, beveik visada ir mane jie kviesdavo dalyvauti šeimyniniame pobūvyje.

Dar kun. P. Šidlauskui nesant Panevėžio katedros klebonu, 1931.12.06 (sekmadienį), jis pakrikštijo namie (Kęstučio g. 5) Būtėnų dukterį Vitaliją. Krikšto tėvais buvome aš [kun. Augustinas Liepinis] ir Sofija Barisienė. <…>. 1928 m. vasarą kun. P. Šidlauskas buvo išvykęs į Prancūziją, į prancūzų kalbos kursus Grenoblyje. Ten išbuvo porą mėnesių. <…> Iš Prancūzijos jis man parašė kelis laiškus: „Geriausių linkėjimų bei sveikinimų Iš Prancūzijos padangės. Aš jau Grenoblyje pradėjau lankyti kalbos kursus. Apsigyvenau šeimynoje, tai bus praktikos kalbėtis prancūziškai“. <…> „Mano drauge, širdingai sveikinu Tave vardo dienoje, linkiu Tau kuo įvairiausių Dievo malonių… Būk sveikas, linksmas… Rugsėjo pabaigoje rengiuosi grįžti Panevėžin. Gan atsibodo svetimame krašte! Labų dienų visiems sendraugiams. Viso labo! Paulius“.

<…> Prelatas P. Šidlauskas, be tiesioginių savo pareigų kurijoje ir parapijoje, daug laiko pašventė visuomeniniam veikimui. Jis uoliai palaikė katalikiškas organizacijas, ypač ateitininkus, nuolat dalyvaudavo jų susirinkimuose ir šiaip pobūviuose; retkarčiais pasikviesdavo pas save ateitininkus sendraugius.

<…> Katedros klebono kun. P. Šidlausko rūpesčiu Panevėžio tretininkai Katedros kapinėse statė kunigui Jurgiui Tilvyčiui paminklą – iš balto dirbtinio marmuro Švč. Mergelės Marijos statulą. Darbas dail. Stanišausko. Statula turėjo su aptvėrimu kainuoti 1300 litų. Prie tos statulos laidojami mirusieji kunigai.

Grįžęs iš Sibiro, prel. P. Šidlauskas apsigyveno mediniame name netoli Katedros. Aš jį ten aplankiau, sužinojęs, kad jis turi atliekamos medžiagos sutanai. Tuomet tebekursavo senieji rubliai, vadinasi, tai buvo dar prieš 1961 m. Malonusis šeimininkas mane pavaišino arbata su kukliais užkandžiais. Pietų jis eidavo, rodos, pas kunigą Juozapą Antanavičių, netoliese gyvenusį.

<…> Mirus Panevėžio vyskupui K. Paltarokui, prel. P. Šidlauskas paskiriamas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Panemunyje negauta iš kurijos jokio rašto su prel. P. Šidlausko parašu. Netrukus jis atsidūrė Merkinėje. Iš čia jau per kunigą Juozapą Šumskį jis prisiųsdavo pasveikinimų ir linkėjimų man į Panemunį.

Visiškai sunegalavęs, prel. P. Šidlauskas apsigyveno Kulautuvos kurorte. Iš čia jis ne kartą pasveikino mane per tą patį kun. J. Šumskį. 1971 m. mano trigubų (75-50-30) sukaktuvių proga prel. P. Šidlauskas prisiuntė man šitokį laišką: „Mylimas kunige Augustinai! Nors ir pavėluotai, nuoširdžiausiai sveikinu Tave kunigystės auksinio jubiliejaus proga, linkėdamas geriausių ir reikalingiausių dalykų – sveikatos, Dievo malonės ir Jo palaimos visuose reikaluose. Mane painformavo apie tave kun. Juozapas, tavo kaimynas (kunigas Juozapas Šumskis, Suvainiškio klebonas). Dabar sužinojau ir tuojau sėdau Tau parašyti nors keletą žodelių. Tave prisimenu kaip geriausią draugą iš Panevėžio laikų. Bendrai dirbome, artimai draugavome. Mano sveikata negirtina, bet nuotaikos neprarandu. Esu patenkintas tuo, kas yra. Ir taip vis gerai. Kun. Juozapas mane aplanko ir man papasakoja apie Tave. Manau, jis Tau praneša apie mane. Mintimis ir malda aplankau ir aš Tave. Nepamiršk ir manęs. / Kulautuva, Kauno r. / Nuoširdžiai Tavo prel.. P. Šidlauskas“. <…> Nebeilgai prel. P. Šidlauskas Kulautuvoje begyveno. Jo laidotuvėse Panevėžyje 1973 m. gegužės mėn. pab. nedalyvavau.

Nuotraukoje – kunigas Augustinas Liepinis. Panemunis (Rokiškio r.). 1960 m. Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas